Archiwum komunikatów

Dział Nauki informuje, że w systemie OSF zostały udostępnione formularze wniosków  w konkursach ogłoszonych w dniu 15 marca 2017 r. tj. OPUS 13 i PRELUDIUM 13. Wnioski należy wysyłać wyłącznie elektronicznie.

Zgodnie z informacją NCN wygenerowanie potwierdzeń złożenia wniosku oraz elektroniczna wysyłka wniosku będą możliwe w późniejszym terminie.

 • OPUS 13 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM 13 –  na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nie posiadające stopnia naukowego doktora,

Więcej informacji o konkursach znajduje się na stronie:

https://www.ncn.gov.pl/http://www.dn.uz.zgora.pl/komunikaty/

Na stronie internetowej Działu Nauki w zakładce „Komunikaty” znajdują się informacje ogólne o Uniwersytecie Zielonogórskim niezbędne do przygotowania wniosku o projekt badawczy.

(Dane UZ niezbędne do kompletnego wypełniania wniosków o finansowanie projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki)

 1. W Dziale Nauki należy złożyć:
  • 1 egz. ostatecznego wydruku wniosku w celu podpisania przez władze Uczelni, którą reprezentuje Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Giorgi Melikidze . Wniosek musi być podpisany przez kierownika projektu i  Dziekana Wydziału, na którym realizowany będzie projekt,
  • 2 egz. oświadczenia o pomocy publicznej państwa wraz z instrukcją i kwestionariuszem (1 ezg. wniosku musi być podpisany przez Kierownika projektu i Dziekana Wydziału, na którym realizowany będzie projekt.

Wniosek i oświadczenie o pomocy publicznej państwa, po podpisaniu przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, zostanie zeskanowane i przesłane do kierownika projektu.

  • 1 egz. informacji uzupełniających (możliwy do wydrukowania gdy wniosek uzyska status „gotowy do wysłania”),
  • 1 egz. oświadczenia wewnętrznego, które znajduje się  na stronie http://www.dn.uz.zgora.pl/pl/komunikaty/
 1. Obowiązkiem autora pozostaje wysłanie wniosku elektronicznie w systemie dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji przed terminem zakończenia naboru.
 1. Terminy składania:
  • wnioski należy składać w Dziale Nauki (Rektorat UZ, ul. Licealna 9, pok. 107) najpóźniej do 12 czerwca 2017 r.
  • termin składania wniosków do NCN w ww. konkursach to 22 czerwca 2017 r. r.
 1. Oświadczenie wewnętrzne
 2. Archiwum komunikatów

Dział Nauki informuje, że w dniu 3 listopada br. w systemie OSF zostały udostępnione elektroniczne formularze wniosków dla konkursów  ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12, POLONEZ 3 i BEETHOVEN 2.

 • OPUS 12 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM 12 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nie posiadające stopnia naukowego doktora,
 • SONATA 12 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
 • POLONEZ 3 na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy współfinansowane z programu ramowego Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowska-Curie COFUND,
 • BEETHOVEN 2 – na polsko-niemieckie projekty badawcze.

Więcej informacji o konkursach znajduje się na stronie:

https://www.ncn.gov.pl/

 1. W Dziale Nauki należy złożyć:
  • 3 egz. ostatecznego wydruku wniosku w celu podpisania przez władze Uczelni, którą reprezentuje Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Gorgi Melikidze (1 egz. wniosku musi być podpisany przez Dziekana Wydziału, na którym realizowany będzie projekt),
  • 4 egz. oświadczenia o pomocy publicznej wraz z instrukcją i kwestionariuszem, (1 egz. wniosku musi być podpisany przez Kierownika projektu i Dziekana Wydziału, na którym realizowany będzie projekt),
  • 1 egz. informacji uzupełniających (możliwy do wydrukowania gdy wniosek uzyska status „gotowy do wysłania”),
  • 1 egz. oświadczenia wewnętrznego, które znajduje się  na stronie http://www.dn.uz.zgora.pl/pl/komunikaty/
 2. Po podpisaniu dokumentów, Dział Nauki wysyła drogą pocztową do Narodowego Centrum Nauki.
 3. Obowiązkiem autora pozostaje wysłanie go drogą elektroniczną w systemie dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji przed terminem zakończenia naboru, ale po otrzymaniu informacji z Działu Nauki, że papierowa wersja wniosku została podpisana przez osoby reprezentujące UZ.
 4. Terminy składania:
  • wnioski należy składać w Dziale Nauki (Rektorat UZ, ul. Licealna 9, pok. 107) najpóźniej do 5 grudnia 2016 r.
  • termin składania wniosków do NCN w ww. konkursach to 15 grudnia 2016 r.
 1. Instrukcje przygotowania wniosków
 2. Oświadczenie wewnętrzne
 3. Archiwum komunikatów

Dział Nauki informuje, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór na nowe konkursy na projekty badawcze, a mianowicie:

 • MAESTRO 8 – na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe,
 • HARMONIA 8 – na projekty badawcze realizowane we współpracy międzynarodowej,
 • SONATA BIS 6– na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Więcej informacji o konkursach znajduje się na stronie:

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

 1. W Dziale Nauki należy złożyć:
  • 3 egz. ostatecznego wydruku wniosku w celu podpisania przez władze Uczelni, którą reprezentuje Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Zdzisław Wołk (na 1 egz. wniosku wymagany jest podpis Dziekana Wydziału, na którym realizowany będzie projekt),
  • 4 egz. oświadczenia o pomocy publicznej wraz z instrukcją i kwestionariuszem, (na 1 egz. oświadczenia wymagany jest podpis Kierownika projektu i Dziekana Wydziału, na którym realizowany będzie projekt),
  • 1 egz. informacji uzupełniających (możliwy do wydrukowania gdy wniosek uzyska status „gotowy do wysłania”),
  • 1 egz. oświadczenia wewnętrznego
 2. Po uzyskaniu podpisów osób reprezentujących UZ, Dział Nauki wysyła dokumenty drogą pocztową do Narodowego Centrum Nauki.
 3. Obowiązkiem autora wniosku pozostaje wysłanie go drogą elektroniczną w systemie dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji przed terminem zakończenia naboru, ale po otrzymaniu informacji z Działu Nauki, że papierowa wersja wniosku została podpisana przez osoby reprezentujące UZ.
 4. Wnioski należy składać w Dziale Nauki (Rektorat UZ, ul. Licealna 9, pok. 107) najpóźniej do dnia 6 września 2016 r.
 5. Termin składania wniosków do NCN w ww. konkursach to 15 września 2016 r.
 1. Instrukcje przygotowania wniosków
 2. Oświadczenie wewnętrzne
 3. Archiwum komunikatów

——————————————————————-

Dział Nauki informuje, że w systemie OSF zostały udostępnione elektroniczne formularze wniosków dla konkursów  ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11 oraz POLONEZ 2:

OPUS 11 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,

PRELUDIUM 11 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,

SONATA 11 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,

POLONEZ 2 na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy współfinansowane z programu ramowego Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowska-Curie COFUND

 Więcej informacji o konkursach znajduje się na stronie:

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

W Dziale Nauki należy złożyć:

   • 3 egz. ostatecznego wydruku wniosku w celu podpisania przez władze Uczelni, którą reprezentuje Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Zdzisław Wołk (1 egz. wniosku musi być podpisany przez Dziekana Wydziału, na którym realizowany będzie projekt),
   • 4 egz. oświadczenia o pomocy publicznej wraz z instrukcją i kwestionariuszem, (1 egz. wniosku musi być podpisany przez Kierownika projektu i Dziekana Wydziału, na którym realizowany będzie projekt)
   • 1 egz. informacji uzupełniających (możliwy do wydrukowania gdy wniosek uzyska status „gotowy do wysłania”),
   • 1 egz. oświadczenia wewnętrznego
  1. Po podpisaniu dokumentów, Dział Nauki wysyła je drogą pocztową do NCN.
  2. Obowiązkiem autora wniosku pozostaje wysłanie go drogą elektroniczną w systemie dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji przed terminem zakończenia naboru, ale po otrzymaniu informacji z Działu Nauki, że papierowa wersja wniosku została podpisana przez osoby reprezentujące UZ.
  3. Wnioski należy składać w Dziale Nauki (Rektorat UZ, ul. Licealna 9, pok. 107) najpóźniej do dnia 1 czerwca 2016 r. SONATA 11 i PRELUDIUM 11 oraz do dnia 6 czerwca 2016 r. OPUS 11 i POLONEZ 2.

Jednocześnie zapraszam w terminie do 25 maja 2016 r osoby, które chcą skorzystać z dodatkowych informacji i planują udział w konkursach OPUS 11 i POLONEZ 2 ( B.Biezanska@dn.uz.zgora.pl).

 1. Termin składania wniosków do NCN w ww. konkursach to 15 czerwca 2016 r.
 1. Instrukcje przygotowania wniosków
 2. Oświadczenie wewnętrzne
 3. Archiwum komunikatów

Dział Nauki informuje, że w systemie OSF zostały udostępnione elektroniczne formularze wniosków dla konkursów FUGA 5, ETIUDA 4, TANGO 2 oraz SYMFONIA 4.

Nabór wniosków w konkursach

 • FUGA 5  – na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
 • ETIUDA 4 – na stypendia doktorskie
 • SYMFONIA 4 – na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.
 • TANGO 2: NCN i NCBR – na rzecz praktycznego wykorzystania badań podstawowych
  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu TANGO 2 oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronach internetowych: NCN oraz NCBR

Wszelkie pytania związane z konkursem można kierować:

 • do Narodowego Centrum Nauki w przypadku pytań dotyczących etapu I (nabór wniosków wstępnych),
 • do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w przypadku pytań  dotyczących etapu II (nabór wniosków pełnych) oraz realizacji projektów.

Więcej informacji o konkursach znajduje się na stronie: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

 1. W Dziale Nauki należy złożyć:
  • 3 egz. ostatecznego wydruku wniosku w celu podpisania przez władze Uczelni, którą reprezentuje Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Zdzisław Wołk (1 egz. wniosku musi być podpisany przez Dziekana Wydziału, na którym realizowany będzie projekt),
  • 4 egz. oświadczenia o pomocy publicznej wraz z instrukcją i kwestionariuszem, (1 egz. wniosku musi być podpisany przez Kierownika projektu i Dziekana Wydziału, na którym realizowany będzie projekt)
  • 1 egz. informacji uzupełniających (możliwy do wydrukowania gdy wniosek uzyska status „gotowy do wysłania”),
  • 1 egz. oświadczenia wewnętrznego
 2. Po podpisaniu dokumentów Dział Nauki wysyła je drogą pocztową do NCN.
 3. Obowiązkiem autora wniosku pozostaje wysłanie go drogą elektroniczną w systemie dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji przed terminem zakończenia naboru, ale po otrzymaniu informacji z Działu Nauki, że papierowa wersja wniosku została podpisana przez osoby reprezentujące UZ.
 4. Wnioski należy składać w Dziale Nauki (Rektorat UZ, ul. Licealna 9, pok. 107) najpóźniej do dnia 3 marca 2016 r.
 5. Termin składania wniosków do NCN w ww. konkursach to 15 marca 2016 r.
 1. Instrukcje przygotowania wniosków
 2. Oświadczenie wewnętrzne
^