Prof. Julian Musielak – sylwetka

[cml_media_alt id='1385']hc-jm[/cml_media_alt]Profesor Julian Musielak urodził się w Poznaniu, 7 listopada 1928 roku. Od roku 1946 nierozerwalnie jest związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tutaj zdobył swoje wykształcenie matematyczne uzyskując kolejno tytuł magistra, stopnie naukowe kandydata nauk matematycznych i docenta habilitowanego oraz tytuły naukowe profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego.

Zainteresowania badawcze Profesora Juliana Musielaka obejmują wiele działów szeroko rozumianej analizy matematycznej. Najważniejsze miejsce zajmuje w nich teoria przestrzeni modularnych, których ogólna aksjomatyka została sformułowana w 1959 roku we współautorskiej pracy Juliana Musielaka i Władysława Orlicza. Nazwiska Profesorów Juliana Musielaka i Władysława Orlicza weszły na trwałe do tej teorii. Jedna z klas przestrzeni modularnych nosi dziś nazwę przestrzeni Musielaka-Orlicza. Dorobek naukowy Profesora Juliana Musielaka opublikowany został w ramach 160 artykułów naukowych i dwóch monografiach wydanych przez renomowane wydawnictwa zagraniczne. Dotyczy on, oprócz prezentowanej wyżej teorii przestrzeni modularnych, również wielu innych działów analizy matematycznej, między innymi teorii szeregów Fouriera, teorii aproksymacji oraz teorii operatorów i równań całkowych.

Profesor Julian Musielak jest cenionym nauczycielem akademickim posiadającym bogate osiągnięcia dydaktyczne. Wypromował ponad 500 magistrów matematyki i 36 doktorów nauk matematycznych. Był recenzentem 64 prac doktorskich i 14 rozpraw habilitacyjnych. Jest autorem trzech podręczników i pięciu skryptów.

Obok bogatej działalności naukowo-dydaktycznej Profesor Julian Musielak aktywnie uczestniczył w życiu organizacyjnym swojej uczelni oraz w życiu krajowego i międzynarodowego środowiska matematycznego. Świadczą o tym pełnione, między innymi, funkcje Prorektora, Dziekana i Dyrektora Instytutu Matematyki w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz funkcje Prezesa i vice-Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Profesor Julian Musielak aktywnie wspierał rozwój środowiska matematycznego w Zielonej Górze. W latach 1960 – 1970 prowadził zajęcia dydaktyczne na kierunku matematyka w Punkcie Konsultacyjnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Zielonej Górze. Po powołaniu w 1965 roku pierwszej zielonogórskiej uczelni, przez wiele lat współuczestniczył w kształceniu jej kadry naukowej z zakresu nauk matematycznych, zarówno poprzez udział w organizowanych tu seminariach naukowych jak i poprzez bezpośrednia opiekę naukową nad częścią zatrudnionych tu matematyków. W roku 1973 był inicjatorem powołania przy Oddziale Poznańskim Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Zielonogórskiego Koła tego Towarzystwa. Koło to już w 1975 roku zostało przekształcone w Zielonogórski Oddział PTM. W roku 1976 w uznaniu za całokształt działalności na rzecz rozwoju Zielonogórskiego Środowiska Matematycznego, władze Województwa Zielonogórskiego przyznały Profesorowi Julianowi Musielakowi odznakę „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Zielonogórskiego”.

W zgodnej opinii uczniów i współpracowników Profesora Juliana Musielaka, jego przymioty męża uczonego i sprawiedliwego najlepiej oddaje tytuł okolicznościowej publikacji Viro docto atque iusto Juliano Musielak wydanej z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia Jego pracy naukowej i dydaktycznej.

Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego, uchwałą z dnia 25. kwietnia 2007 roku, w uznaniu ogromnych zasług dla rozwoju nauki, Jego najwyższych kwalifikacji naukowych, ważnych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego, nadał prof. Julianowi Musielakowi tytuł doktora honoris causa.

^