Prof. Ryszard Tadeusiewicz – sylwetka

[cml_media_alt id='1421']hc-rt[/cml_media_alt]Profesor dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz urodził się w 1947 roku w Środzie Śląskiej. W roku 1971 ukończył z wyróżnieniem studia wyższe na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Studiował również, już po uzyskaniu w 1975 roku stopnia naukowego doktora nauk technicznych w automatyce, na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie. Kolejno w roku 1980 otrzymuje stopień naukowy doktora habilitowanego, w roku 1986 – tytuł profesora nauk technicznych. Od roku 1991 jest profesorem zwyczajnym AGH.

Profesor Ryszard Tadeusiewicz jest uznanym autorytetem i powszechnie cenionym specjalistą w zakresie biocybernetyki, automatyki i robotyki oraz informatyki. Jego zainteresowania są wręcz renesansowe i wyrażone ogromnym wkładem publikacyjnym w różnych dziedzinach współczesnej nauki. Był prekursorem wielu kierunków badań, wyprzedzając innych nie tylko w czasie, ale przede wszystkim w śmiałości wizji rozwoju badań. Jego pierwsze publikacje i książki na temat biocybernetyki i inżynierii biomedycznej stanowią dzisiaj źródła inspiracji badawczej w zakresie np. rozpoznawania i przetwarzania sygnału mowy czy diagnostyki na podstawie analizy sygnałów dźwiękowych. Jest pionierem badań w Polsce rozpoczętych we wczesnych latach 70-tych nad sztucznymi sieciami neuronowymi. Po jego pierwszą w kraju wydaną monografię (1993) sięgają wszyscy, którzy rozpoczynają badania lub studia nad sieciami neuronowymi. Oryginalne wyniki uzyskał w zakresie przetwarzania obrazów cyfrowych i ich zastosowań w systemach wizyjnych robotów przemysłowych. Światowe uznanie uzyskała metodologia automatycznego rozumienia obrazów opublikowana w monografii przez prestiżowe wydawnictwo Springer-Verlag (2004).

Dorobek naukowy prof. Ryszarda Tadeusiewicza jest imponujący i różnorodny nie tylko w sensie ilościowym, ale – przede wszystkim – w sensie jakościowym. Jego wykaz publikacji obejmuje ponad 500 prac wydanych w renomowanych zagranicznych czasopismach naukowych oraz materiałach światowych kongresów i konferencji. Dodając do tego ponad 70 monografii, książek, cenionych podręczników, skryptów i materiałów pomocniczych, ale również tłumaczenia książek i redagowanie monografii uzyskuje się statystyczny obraz dokonań Jego wkładu w rozwój nauki, oraz jej inspirowanie i propagowanie. Obraz ten uzupełnia promotorstwo 48 doktorów na uczelniach krakowskich (AGH, Akademie Ekonomiczna oraz Medyczna), oraz opracowanie bardzo wielu recenzji rozpraw doktorskich (159), habilitacyjnych (71) oraz wniosków o tytuł profesora (61).

O międzynarodowym uznaniu dla Jego dorobku naukowego świadczą liczne zaproszenia do uczestnictwa w pracach komitetów programowych czasopism zagranicznych (np. IEEE Trans. on Neural Networks), światowych kongresów i konferencji, jak również do wygłaszania wykładów w renomowanych ośrodkach naukowych na całym świecie. Międzynarodowemu uznaniu osiągnięć prof. Ryszarda Tadeusiewicza towarzyszy cała lista funkcji i zaszczytów pochodzących z wyboru różnych środowisk naukowych.

Profesor Ryszard Tadeusiewicz jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem tytularnym Academie Europeenne des Seciences, des Arts et des Letters w Paryżu oraz członkiem zagranicznym Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych w Moskwie. Ponadto jest członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz rektorem AGH. Był przewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, jak również członkiem Komitetu Badań Naukowych. Jest doktorem honoris causa 4 uczelni zagranicznych i 3 krajowych.

Liczne ciepłe i trwałe związki prof. Ryszarda Tadeusiewicza z Uniwersytetem Zielonogórskim, a przede wszystkim z Wydziałem Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji trwają od wielu lat i są różnorodne. Gorąco popierał projekt oraz starania o utworzenie Uniwersytetu Zielonogórskiego, widząc w takim rozwiązaniu lepsze możliwości dalszego rozwoju ośrodka akademickiego w perspektywie krajowej i europejskiej. Inspirował prowadzenie badań w zakresie metod sztucznej inteligencji i ich zastosowań w automatyce oraz diagnostyce, jak również reprogramowalnych układów cyfrowych. Wspierał działania Wydziału w zakresie tworzenia nowego kwartalnika naukowego oraz organizacji wielu spotkań i konferencji naukowych.

W dniu 4. października 2004 roku Rada Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji podjęła inicjatywę w sprawie nadania prof. Ryszardowi Tadeusiewiczowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego, uchwałą z dnia 9. marca 2005 roku, w uznaniu ogromnych zasług dla rozwoju nauki, Jego najwyższych kwalifikacji naukowych, ważnych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego, jak również bardzo aktywnej działalności w zakresie organizacji nauki, nadał prof. Ryszardowi Tadeusiewiczowi tytuł doktora honoris causa.

^