Formularze

Uprzejmie prosimy o komputerowe wypełnianie formularzy.

Projekty badawcze finansowane przez MNiSW | Konferencje | Prace naukowo-badawcze zlecone | Nagrody | Stypendia naukowe | Rozwój kadry – uprawnienia | Karta SYNABA |

 

Projekty badawcze finansowane przez MNiSW

 • Krajowy system informacji o pracach badawczych. Karta Informacyjna o Pracy Badawczej
  Do pobrania:

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

 • Wzór umowy o stypendium naukowe dla młodego badacza
  Do pobrania:

 • Wzór załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do umowy o stypendium naukowe dla młodego badacza
  Do pobrania:

Konferencje

Nowe – obowiązują od 01.09.2017 r.

 • Wniosek o zgłoszenie konferencji naukowej
  Do pobrania:

Załączniki do wniosku o rejestrację konferencji:
 • Oświadczenie organizatora o charakterze konferencji
  Do pobrania:

 • Licencja
  Do pobrania:

 • Sprawozdanie z konferencji naukowej
  Do pobrania:

 • Załącznik do sprawozdania z konferencji naukowej (lista uczestników)
  Do pobrania:

Wzory umów:
 • WZÓR umowy – UZ organizator (bez przekazywania środków)
  Do pobrania:

 • WZÓR umowy – UZ współorganizatorem (bez przekazywania środków)
  Do pobrania:

 • WZÓR umowy – UZ organizator (z przekazywaniem środków)
  Do pobrania:

 • WZÓR umowy – UZ współorganizatorem (z przekazywaniem środków)
  Do pobrania:

Poprzednie wersje – obowiązują do 31.08.2017 r.

 • WZÓR umowy – UZ organizator (bez przekazywania środków)
  Do pobrania:

 • WZÓR umowy – UZ współorganizatorem (bez przekazywania środków)
  Do pobrania:

 • WZÓR umowy – UZ organizator (z przekazywaniem środków)
  Do pobrania:

 • WZÓR umowy – UZ współorganizatorem (z przekazywaniem środków)
  Do pobrania:

 • Wniosek o zgłoszenie konferencji naukowej
  Do pobrania:

 • Oświadczenie organizatora o charakterze konferencji
  Do pobrania:

 • Licencja
  Do pobrania:

 • Sprawozdanie z konferencji naukowej
  Do pobrania:

Nagrody

 • Wzory wniosków na przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów na rozprawę doktorską/ habilitacyjną/ osiągnięcia naukowe/ dorobek naukowy
  Do pobrania:

 • Wzory wniosków o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne krajowe osiągnięcie naukowo-techniczne
  Do pobrania:

 • Formularz oświadczenia podatkowego (do wniosku o nagrody Prezesa Rady Ministrów)
  Do pobrania:

 • Wniosek o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Wzór – Praca indywidualna)
  Do pobrania:

 • Wniosek o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Wzór – Praca zbiorowa)
  Do pobrania:

 • Wniosek o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne
  Do pobrania:

Stypendia naukowe

 • Wniosek – Stypendia dla wybitnych młodych naukowców MNiSW
  Do pobrania:

Rozwój kadry – uprawnienia

Formularze do Trybu przedstawiania oraz wymagań w zakresie dokumentacji spraw przedstawianych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o rozpatrzenia:

 • Skrócony wniosek o zatwierdzenie uchwały nadającej stopień doktora habilitowanego (wzór/I)
  Do pobrania:

 • Wykaz osiągnięc w pracy naukowej lub artystycznej (wzór/I)
  Do pobrania:

 • Lista członków rady wydziału (rady naukowej), przeprowadzającej przewód habilitacyjny (wzór/I)
  Do pobrania:

 • Skrócony wniosek o nadanie tytułu naukowego profesora nauk (wzór/II)
  Do pobrania:

 • Wniosek opisowy o nadanie tytułu profesora (wzór/II)
  Do pobrania:

 • Wykaz osiągnięć w pracy naukowej lub w działalności artystycznej (dot. wniosku o nadanie tytułu profesora) (wzór/II)
  Do pobrania:

Formularze do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego:

 • Skrócony wniosek w sprawie przyznania uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora / doktora habilitowanego. (załącznik 1 do Rozporządzenia)
  Do pobrania:

 • Imienny wykaz osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego albo kwalifikacje II stopnia zatrudnionych w jednostce w pełnym wymiarze czasu pracy (załącznik 2 do Rozporządzenia)
  Do pobrania:

Formularze do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora:

 • Zawiadomienie o nadaniu stopnia doktora
  Do pobrania:

 • Zawiadomienie o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
  Do pobrania:

Formularze do przygotowywania zestawień Wydziałów:

 • Zestawienie osiagnięć naukowych
  Do pobrania:

Karta SYNABA

 • Program do wypełniania karty SYNABA (doktoraty, habilitacje, tytuły)
  Do pobrania:

^