Komunikat dotyczący zasad realizacji projektów badawczych

Dążąc do poprawności realizacji na Uniwersytecie Zielonogórskim projektów badawczych, proszę o bezwzględne przestrzeganie poniższych ustaleń:

 1. dotrzymywanie terminów zakończenia projektów badawczych zgodnie z terminami określonymi w umowach badawczych,
 2. przestrzegania terminów składania raportów w formie papierowej i elektronicznej z realizacji projektów badawczych,
  • rocznych do dnia 31 marca następnego roku.
   Niezłożenie raportu rocznego w terminie lub złożenie raportu niekompletnego jest podstawą do wstrzymania dalszego finansowania projektu lub odstąpienia od umowy i do żądania zwrotu przekazanych środków,
  • końcowych w terminie 60 dni od zakończenia realizacji projektu (z uwzględnieniem sobót i niedziel).
   Niezłożenie raportu końcowego w terminie lub złożenie raportu niekompletnego stanowi podstawę do uznania umowy za niewykonaną i uprawnia do żądania zwrotu przekazanych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,
 3. przekazywanie niewykorzystanych środków na realizację projektu badawczego w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji projektu.
  Od środków niewykorzystanych zwróconych po terminie nalicza się odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych,
 4. w przypadku przerwania finansowania projektu , środki finansowe niewykorzystane na realizację projektu podlegają zwrotowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Jednostce informacji,
 5. realizacja projektu wymaga zgodności z ustaleniami określonymi w umowie oraz z:
  1. planem badań,
  2. kosztorysem,
  3. opisami projektu badawczego tj. zgodnie ze skróconym i pełnym (szczegółowym) zawartymi we wniosku o finansowanie projektu,
  4. wykazem planowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej,
  5. imiennym wykazem osób biorących udział w realizacji projektu, dla których wymagane było sporządzenie ankiety dorobku naukowego,
 6. kierownik projektu dysponuje środkami finansowymi natomiast wydatkowanie środków następuje po uzyskaniu zgody kierownika jednostki,
 7. warunki realizacji projektu określone w umowie mogą ulec zmianie na wniosek kierownika projektu i kierownika jednostki w drodze aneksu do umowy. Aneks wymaga szczegółowego uzasadnienia,
 8. pisemnej zgody kierownika jednostki, na wniosek kierownika projektu, wymagają zmiany w warunkach realizacji projektu, które nie zostały zastrzeżone dla Narodowego Centrum Nauki bądź Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 9. w przypadku, gdy umowa zawiera zobowiązanie, po zakończeniu realizacji projektu, do uczestniczenia w ankietach i badaniach ewaluacyjnych oraz monitorowania kariery naukowej, obowiązek ten spoczywa na opiekunie naukowym oraz kierowniku projektu,
 10. w przypadku niewykonania w całości lub części umowy, bądź jej nienależytego wykonania z powodu okoliczności za które ponosi odpowiedzialność jednostka lub kierownik projektu, mogą być naliczone kary umowne w wysokości 10% przyznanych środków finansowych, co nie wyklucza możliwości żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych.

Za prawidłową i terminową realizację projektów badawczych jest odpowiedzialny kierownik projektu oraz dziekan wydziału. Kierownik projektu jest zobowiązany niezwłocznie informować odpowiednie jednostki administracyjne UZ ( Dział Nauki, Kwestura, Dział Zaopatrzenia, Dział Zamówień) o pojawiających się trudnościach w realizacji projektu. Jednostki administracyjne, w ramach posiadanych uprawnień, zobowiązane są do włączenia się w rozwiązanie problemu zgłoszonego przez kierownika projektu.