Komunikaty

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ogłosił konkurs na realizację projektów w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ogłosił konkurs na realizację projektów w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki:

– Konkurs modułu „Uniwersalia” 2.1 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – 2017 r -Konkurs modułu „Uniwersalia” 2.2 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – 2017 r

Wniosek o finansowanie projektu, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 sierpnia 2017 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”.

Wnioski należy składać w Biurze Programów i Projektów konkursowych w terminie do 31 lipca 2017 r.

Więcej informacji o konkursach znajduje się na stronie:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursow-w-ramach-nprh-moduly-uniwersalia-2-1-i-2-2.html


Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki

Dział Nauki informuje, o otwartych konkursach przez Narodowe Centrum Nauki, a mianowicie:

Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 września 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Wnioski należy składać w Biurze Programów i Projektów konkursowych w terminie do 1 września 2017 r.

Więcej informacji o konkursach znajduje się na stronie:

https://www.ncn.gov.pl/ i http://www.dn.uz.zgora.pl/komunikaty/

(Dane UZ niezbędne do kompletnego wypełniania wniosków o finansowanie projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki

 1. W Dziale Nauki należy złożyć:
  • 1 egz. ostatecznego wydruku wniosku w celu podpisania przez władze Uczelni, którą reprezentuje Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Giorgi Melikidze . Wniosek musi być podpisany przez kierownika projektu i  Dziekana Wydziału, na którym realizowany będzie projekt,
  • 2 egz. oświadczenia o pomocy publicznej państwa wraz z instrukcją i kwestionariuszem (1 ezg. wniosku musi być podpisany przez Kierownika projektu i Dziekana Wydziału, na którym realizowany będzie projekt.

Wniosek i oświadczenie o pomocy publicznej państwa, po podpisaniu przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, zostanie zeskanowane i przesłane do kierownika projektu.

  • 1 egz. informacji uzupełniających (możliwy do wydrukowania gdy wniosek uzyska status „gotowy do wysłania”),
  • 1 egz. oświadczenia wewnętrznego, które znajduje się  na stronie http://www.dn.uz.zgora.pl/pl/komunikaty/
 1. Obowiązkiem autora pozostaje wysłanie wniosku  elektronicznie w systemie dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji przed terminem zakończenia naboru.

Informacja dotycząca składania wniosków w XII edycji konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje że ze względów technicznych, spowodowanych koniecznością wprowadzenia w nim zmian, wynikających z wejścia w życie nowych aktów prawnych, system teleinformatyczny Obsługa Strumieni Finansowania (OSF), w którym należy składać wnioski o stypendia, dostępny będzie od 1 lutego 2017 r


Zaproszenie do składania wniosków o nagrody ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo – techniczne

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania wniosków o przyznanie nagród przyznawanych na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r., poz. 2045) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r., w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o  przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (Dz. U. z 2015 r., poz. 1517).

Wniosek o przyznanie Nagrody Ministra Nauki, składa się w terminie do dnia 31 marca 2017 r. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nagrody Ministra Nauki mogą mieć charakter nagród indywidualnych lub zespołowych i przyznawane są w następujących kategoriach:

 1. badań podstawowych;
 2. badań na rzecz rozwoju społeczeństwa;
 3. badań na rzecz rozwoju gospodarki;

w każdej kategorii Minister może przyznać jedną nagrodę;

kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:

 1. rady jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-e, lub organy reprezentujące jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. f ww. ustawy;
 2. organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest działalność na rzecz nauki;
 3. Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz komitety Polskiej Akademii Nauk;

Kandydatami do Nagrody Ministra Nauki mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym pracujące za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne;

ocena wniosków dokonywana jest na podstawie następujących kryteriów:

 1. znaczenie dla rozwoju nauki, w tym w skali międzynarodowej;
 2. w zakresie badań na rzecz rozwoju społeczeństwa – użyteczność wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju społecznego kraju;
 3. w zakresie badań na rzecz rozwoju gospodarki – znaczenie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju określonego działu gospodarki, w tym w skali międzynarodowej;

do wniosku dołącza się:

 1. opis przebiegu kariery naukowej kandydata;
 2. wykaz najważniejszych publikacji naukowych;
 3. opinię wnioskodawcy dotyczącą osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych kandydata w skali krajowej i międzynarodowej;
 4. co najmniej 3 rekomendacje sporządzone przez osoby posiadające stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego albo tytuł naukowy profesora, reprezentujące tę samą lub pokrewną dziedzinę nauki co kandydat do nagrody i posiadające znaczny dorobek naukowy, w tym co najmniej jedną rekomendację zagraniczną;
 5. zgodę kandydata na udział w konkursie;

Osoba kontaktowa:
Bożena Tomiak tel. 22 52 92 454
e-mail: bozena.tomiak@nauka.gov.pl


Konkursy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej  w 2017 r. będzie prowadziła piętnaście programów skierowanych do naukowców będących na różnych etapach kariery naukowej.

Aktualnie otwarte programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej  znajdują się na stronie:

http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne/

oraz w wydanej przez FNP broszurze  http://www.fnp.org.pl/assets/FNP_broszura_programowa_2017-www.pdf

Do 15 marca br. można składać wnioski w ramach programów:

FIRST REAM – finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej.

POWROTYfinansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających po przerwie do pracy naukowej.

HOMINGfinansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy.


Nowy program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nowy program pod nazwą „Wsparcie dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.

Podstawowe informacje dotyczące programu :

 • Projekty realizowane będą w okresie od stycznia 2017 r. do 15 grudnia 2017 r.
 • Finansowanie może otrzymać 16 projektów, przy czym jeden beneficjent może realizować tylko 1 projekt.
 • Dofinansowanie mogą otrzymać nie więcej niż 2 projekty realizowane na terenie jednego województwa.
 • Kwota przeznaczona na realizację projektów w ramach bieżącego konkursu wynosi 4 000 000 zł.
 • Wysokość finansowania pojedynczego projektu w ramach programu wynosi nie więcej niż 300 000 zł.
 • W ramach budżetu projektu mogą być finansowane koszty pośrednie do wysokości 10 % wydatków poniesionych na realizację projektu.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-konkursie-wsparcie-uniwersytetow-trzeciego-wieku.html

Terminy składania :

 • wnioski należy składać w Dziale Nauki w 2 egz. (Rektorat UZ, ul. Licealna 9, pok. 107, 1 egz. wniosku musi być podpisany przez Dziekana Wydziału, na którym realizowany będzie projekt), najpóźniej do 22 listopada 2016 r.
 • termin składania wniosków do MNiSW to 30 listopada 2016 r.

Komunikat dotyczący zasad realizacji projektów badawczych

Dążąc do poprawności realizacji na Uniwersytecie Zielonogórskim projektów badawczych, proszę o bezwzględne przestrzeganie poniższych ustaleń:

 1. dotrzymywanie terminów zakończenia projektów badawczych zgodnie z terminami określonymi w umowach badawczych,
 2. przestrzegania terminów składania raportów w formie papierowej i elektronicznej z realizacji projektów badawczych,
  • rocznych do dnia 31 marca następnego roku.
   Niezłożenie raportu rocznego w terminie lub złożenie raportu niekompletnego jest podstawą do wstrzymania dalszego finansowania projektu lub odstąpienia od umowy i do żądania zwrotu przekazanych środków,
  • końcowych w terminie 60 dni od zakończenia realizacji projektu (z uwzględnieniem sobót i niedziel).
   Niezłożenie raportu końcowego w terminie lub złożenie raportu niekompletnego stanowi podstawę do uznania umowy za niewykonaną i uprawnia do żądania zwrotu przekazanych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,
 3. przekazywanie niewykorzystanych środków na realizację projektu badawczego w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji projektu.
  Od środków niewykorzystanych zwróconych po terminie nalicza się odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych,
 4. w przypadku przerwania finansowania projektu , środki finansowe niewykorzystane na realizację projektu podlegają zwrotowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Jednostce informacji,
 5. realizacja projektu wymaga zgodności z ustaleniami określonymi w umowie oraz z:
  1. planem badań,
  2. kosztorysem,
  3. opisami projektu badawczego tj. zgodnie ze skróconym i pełnym (szczegółowym) zawartymi we wniosku o finansowanie projektu,
  4. wykazem planowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej,
  5. imiennym wykazem osób biorących udział w realizacji projektu, dla których wymagane było sporządzenie ankiety dorobku naukowego,
 6. kierownik projektu dysponuje środkami finansowymi natomiast wydatkowanie środków następuje po uzyskaniu zgody kierownika jednostki,
 7. warunki realizacji projektu określone w umowie mogą ulec zmianie na wniosek kierownika projektu i kierownika jednostki w drodze aneksu do umowy. Aneks wymaga szczegółowego uzasadnienia,
 8. pisemnej zgody kierownika jednostki, na wniosek kierownika projektu, wymagają zmiany w warunkach realizacji projektu, które nie zostały zastrzeżone dla Narodowego Centrum Nauki bądź Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 9. w przypadku, gdy umowa zawiera zobowiązanie, po zakończeniu realizacji projektu, do uczestniczenia w ankietach i badaniach ewaluacyjnych oraz monitorowania kariery naukowej, obowiązek ten spoczywa na opiekunie naukowym oraz kierowniku projektu,
 10. w przypadku niewykonania w całości lub części umowy, bądź jej nienależytego wykonania z powodu okoliczności za które ponosi odpowiedzialność jednostka lub kierownik projektu, mogą być naliczone kary umowne w wysokości 10% przyznanych środków finansowych, co nie wyklucza możliwości żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych.

Za prawidłową i terminową realizację projektów badawczych jest odpowiedzialny kierownik projektu oraz dziekan wydziału. Kierownik projektu jest zobowiązany niezwłocznie informować odpowiednie jednostki administracyjne UZ ( Dział Nauki, Kwestura, Dział Zaopatrzenia, Dział Zamówień) o pojawiających się trudnościach w realizacji projektu. Jednostki administracyjne, w ramach posiadanych uprawnień, zobowiązane są do włączenia się w rozwiązanie problemu zgłoszonego przez kierownika projektu.


^