Komunikaty

Konkurs HARMONIA 10

Konkurs Harmonia 10 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

Termin:
Nabór wniosków prowadzony będzie do 17 września 2018 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.
 
Adresat konkursu:
W konkursie rozpatrywane będą projekty badawcze, realizowane w ramach:
– współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z  partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych;
-w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;
-w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej;
-przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.
 
Warunki przystąpienia:
– finansowanie projektów badawczych obejmujących badania podstawowe w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki,
– okres realizacji wynosi 12, 24 albo 36 miesięcy,
– kierownik projektu, wskaże od 3 do 10 opublikowanych prac naukowych, spośród których załączy do wniosku 3 najważniejsze;
– wiodący partner zagraniczny, wskaże od 3 do 10 publikowanych prac naukowych, spośród których załączy do wniosku 3 najważniejsze;
– wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu wynosi co najwyżej: 500 tys. zł dla projektów trwających 12 miesięcy, 1 mln zł dla projektów trwających 24 miesiące, 1,5 mln zł dla projektów trwających 36 miesięcy;
– nie przewidziany jest zakup, wytworzenie lub modernizacja aparatury naukowo-badawczej, do aparatury naukowo-badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego lub laboratoryjnego,
– nie przewiduje się wynagrodzenia dla partnera zagranicznego i wykonawcy zagranicznego, jak również finansowania zadań badawczych realizowanych przez zagraniczną instytucję naukową, w której prowadzi działalność naukową partner lub partnerzy zagraniczni wymienieni we wniosku;
 
Jak aplikować:

 1. Proszę zapoznać się z ogłoszeniem o konkursie.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia10

 1. Proszę upewnić się, czy spełniają Państwo wszystkie warunki konkursu.

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2018/uchwala50_2018.pdf

 1. Proszę wypełnić wniosek w OSF (wersja robocza powinna trafić do wyznaczonych pracowników Pionu Prorektora ds. nauki i Współpracy z Zagranicą w celu sprawdzenia części formalno-administracyjnej).

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2018/uchwala50_2018-zal1.pdf

 1. Przed wysłaniem gotowego wniosku do NCN za pośrednictwem OSF https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do proszę o kontakt z wyznaczonymi pracownikami Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranica celem dopełnienia formalności administracyjnych.

 

Kryteria oceny wniosku:
osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego, ocenę wykonania przez kierownika projektu badawczego innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę; ocenę osiągnięć naukowych partnera zagranicznego bądź ocenę osiągnieć naukowych wynikających ze współpracy międzynarodowej i ich adekwatność w stosunku do badań proponowanych we wniosku; poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji; nowatorski charakter problemu naukowego, wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej; zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań; ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu badawczego; znaczenie współpracy międzynarodowej dla realizacji projektu badawczego; sposób przygotowania wniosku

W sprawie dodatkowych pytań do dyspozycji są pracownicy Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Joanna Lewandowska, tel. 789441621 e-mail: jo.lewandowska@adm.uz.zgora.pl, Pani Anna Skrzypczak , tel. 683283294 e-mail: a.skrzypczak@adm.uz.zgora.pl, Rektorat UZ I piętro pok 107.


Konkurs MAESTRO 10

Konkurs MAESTRO 10 dla doświadczonych naukowców na pionierskie badania naukowe, w tym interdyscyplinarne, ważne dla nauki, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe

Termin:
Nabór wniosków prowadzony będzie do 17 września 2018 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.
 
Adresat konkursu:
-doświadczony naukowiec, tj osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe opublikowała co najmniej 5 publikacji w renomowanych czasopismach naukowych polskich i zagranicznych, kierowała realizacją co najmniej 2 projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych, spełnia co najmniej 3 kryteria spośród : była w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej, opublikowała co najmniej jedną monografię, wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych, zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie, jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii, ma inne istotne osiągnięcia w nauce, a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki osobę, która jest autorem dzieł artystycznych o międzynarodowym znaczeniu lub istotnych dla kultury polskiej oraz brała aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych

Warunki przystąpienia:
– finansowanie projektów badawczych obejmujących badania podstawowe w rozumieniu ustawy  o zasadach finansowania nauki, których okres realizacji wynosi 36,48 albo 60 m-cy,
– kierownik projektu wskaże od 5 do 10 opublikowanych prac naukowych, spośród których załączy do wniosku 3 najważniejsze;
– przewidziane jest stworzenie nowego lub nowych, pełnoetatowych miejsc pracy dla przynajmniej jednej osoby ze stopniem naukowym doktora (stanowiska typu post-doc  na łączny okres co najmniej 36 m-cy,
– przewidziane jest zaangażowanie doktoranta lub doktorantów na łączny okres co najmniej 36 m-cy.
 
Jak aplikować:

 1. Proszę zapoznać się z ogłoszeniem o konkursie.

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro10

 1. Proszę upewnić się, czy spełniają Państwo wszystkie warunki konkursu.

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2018/uchwala49_2018.pdf

 1. Proszę wypełnić wniosek w OSF (wersja robocza powinna trafić do wyznaczonych pracowników Pionu Prorektora ds. nauki i Współpracy z Zagranicą w celu sprawdzenia części formalno-administracyjnej).

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2018/uchwala49_2018-zal1.pdf

 1. Przed wysłaniem gotowego wniosku do NCN za pośrednictwem OSF https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do proszę o kontakt z wyznaczonymi pracownikami Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranica celem dopełnienia formalności administracyjnych.

 

Kryteria oceny wniosku:
spełnianie kryterium badań podstawowych, spełnienie przez kierownika projektu kryteriów doświadczonego naukowca, osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego, ocenę wykonania przez kierownika innych projektów uprzednio finansowanych; poziom naukowy badań; nowatorski charakter problemu naukowego, wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej, ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu badawczego, zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań, sposób przygotowania wniosku.

W sprawie dodatkowych pytań do dyspozycji są pracownicy Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Joanna Lewandowska, tel. 789441621 e-mail: jo.lewandowska@adm.uz.zgora.pl, Pani Anna Skrzypczak , tel. 683283294 e-mail: a.skrzypczak@adm.uz.zgora.pl, Rektorat UZ I piętro pok 107.


Konkurs SONATA BIS 8

Konkurs SONATA BIS 8 na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

Termin:
Nabór wniosków prowadzony będzie do 17 września 2018 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.
 
Adresat konkursu:
– osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Warunki przystąpienia:
– finansowanie projektów badawczych obejmujących badania podstawowe w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki,
– okres realizacji 36,48 albo 60 miesięcy;
– kierownik projektu wskaże od 3 do 10 opublikowanych prac naukowych, spośród których załączy do wniosku 3 najważniejsze,
– poza kierownikiem projektu wśród osób realizujących projekt, nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy,
– przewidziane jest zaangażowanie doktoranta lub doktorantów na łączny okres co najmniej 36 miesięcy
 
Jak aplikować:

 1. Proszę zapoznać się z ogłoszeniem o konkursie.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis8

 1. Proszę upewnić się, czy spełniają Państwo wszystkie warunki konkursu.

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2018/uchwala51_2018.pdf

 1. Proszę wypełnić wniosek w OSF (wersja robocza powinna trafić do wyznaczonych pracowników Pionu Prorektora ds. nauki i Współpracy z Zagranicą w celu sprawdzenia części formalno-administracyjnej).

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2018/uchwala51_2018-zal1.pdf

 1. Przed wysłaniem gotowego wniosku do NCN za pośrednictwem OSF https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do proszę o kontakt z wyznaczonymi pracownikami Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranica celem dopełnienia formalności administracyjnych.

 

Kryteria oceny wniosku:
spełnianie kryterium badań podstawowych; osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, ocenę wykonania przez kierownika projektu badawczego innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę; poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji; nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane; wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej; sposób powołania nowego zespołu naukowego; ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu badawczego; zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań; sposób przygotowania wniosku.

W sprawie dodatkowych pytań do dyspozycji są pracownicy Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Joanna Lewandowska, tel. 789441621 e-mail: jo.lewandowska@adm.uz.zgora.pl, Pani Anna Skrzypczak , tel. 683283294 e-mail: a.skrzypczak@adm.uz.zgora.pl, Rektorat UZ I piętro pok 107.


Konkurs SHENG 1 na polsko-chińskie projekty badawcze

Konkurs SHENG 1 na polsko-chińskie projekty badawcze

Termin:
Nabór wniosków prowadzony będzie do 17 września 2018 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Adresat konkursu:
– polsko-chińskie zespoły naukowe,
– możliwość realizacji przez podmiot złożony np. konsorcjum,
– kierownicy projektów po stronie polskiego zespołu badawczego i chińskiego zespołu badawczego.

Czas realizacji projektu:
36 miesięcy,

Wysokość finansowania:  na polską część projektu nie mniejsza niż 250 tys. zł,

Warunki przystąpienia do konkursu:
– finansowanie projektów badawczych obejmujących badania podstawowe w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki,
– okres realizacji 36 m-cy, wysokość od 250 tyś,
– wyłącznie dyscypliny naukowe z obszaru nauk ścisłych i technicznych, nauk o życiu oraz wybrane dyscypliny nauk społecznych,
– kierownik polskiego zespołu badawczego posiada co najmniej stopień naukowy doktora.

Jak aplikować:

 1. Proszę zapoznać się z ogłoszeniem o konkursie.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sheng1

 1. Proszę upewnić się, czy spełniają Państwo wszystkie warunki konkursu.

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2018/uchwala52_2018.pdf

 1. Proszę wypełnić wniosek w OSF (wersja robocza powinna trafić do wyznaczonych pracowników Pionu Prorektora ds. nauki i Współpracy z Zagranicą w celu sprawdzenia części formalno-administracyjnej).

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2018/uchwala52_2018-zal3.pdf

 1. Przed wysłaniem gotowego wniosku do NCN za pośrednictwem OSF https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do proszę o kontakt z wyznaczonymi pracownikami Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranica celem dopełnienia formalności administracyjnych.

Kryteria oceny wniosku:
spełnienie kryterium badań podstawowych, osiągnięcia naukowe kierowników oraz członków polskich i chińskich zespołów badawczych w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, poziom naukowy planowanych badań, nowatorski charakter projektu i jego wpływ na rozwój dyscypliny naukowej, znaczenie współpracy międzynarodowej, zasadność planowanych kosztów, ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu.

W sprawie dodatkowych pytań do dyspozycji są pracownicy Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego Pani Joanna Lewandowska, tel. 789441621 e-mail: jo.lewandowska@adm.uz.zgora.pl, Pani Anna Skrzypczak , tel. 683283294 e-mail: a.skrzypczak@adm.uz.zgora.pl, Rektorat UZ I piętro pok 107.


Prezentacja ze szkolenia

Informujemy, że poniżej jest dostępna prezentacja ze szkolenia „Jak napisać wniosek w ramach konkursów OPUS15, PRELUDIUM15 oraz MINIATURA2”, które odbyło się 16 maja 2018r. w Rektoracie

Plik prezentacji do pobrania


Szkolenie pt. „ Jak napisać wniosek w ramach konkursów OPUS15, PRELUDIUM15 oraz MINIATURA2”

Zapraszamy na szkolenie, realizowane przez Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, pt. „ Jak napisać wniosek w ramach konkursów OPUS15, PRELUDIUM15 oraz MINIATURA2”

Data: 16 maja 2018r. (środa), godz. 9-11

Miejsce: Rektorat, ul. Licealna 9, Sala Senatu

Dla kogo: Osoby zainteresowane wnioskowaniem o finansowanie projektu badawczego w ramach  konkursów OPUS15, PRELUDIUM15 i MINIATURA2 Narodowego Centrum Nauki.

Zagadnienia:

 • Zasady konkursowe dotyczące OPUS15, PRELUDIUM15 I MINIATRURA2 (kto może realizować?, na jakich warunkach?).
 • Zasady podziału kosztów w projekcie (co jest kwalifikowalne? na co zwrócić uwagę?).
 • Kryteria oceny wniosku (na które elementy wniosku eksperci zwracają szczególną uwagę?).
 • Wskazówki dotyczące pisania wniosku (w czym pomożemy)

Prowadzący:

Zespół ds. obsługi wniosków NCN i MNiSW w Pionie Prorektora ds. Nauki  i Współpracy z Zagranicą:
dr Anna Skrzypczak, e-mail: a.skrzypczak@adm.uz.zgora.pl, tel. 68 328 3294
mgr Joanna Lewandowska, e-mail: jo.lewandowska@adm.uz.zgora.pl, tel. 789 441 621

Program spotkania znajdą Państwo tutaj


Konkurs MINIATURA 2

Od 17 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w trybie ciągłym trwa nabór wniosków w ramach konkursu MINIATURA 2  systemie elektronicznym ZSUN/OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl . W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie środków na realizację pojedynczego zadania badawczego. Budżet konkursu wynosi 20 mln zł.

Zgłaszane projekty mogą być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki:

 • uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem,
 • planują ubiegać się o finansowanie w przyszłych projektach badawczych NCN,
 • nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych;
 • nie są laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
 • są zatrudnione w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę.

W ramach wniosku możliwe będzie uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł. Okres realizacji wynosi co najwyżej 12 miesięcy.

Wniosek będzie mógł zakładać realizację jednego spośród następujących działań:

 • badania wstępne,
 • badania pilotażowe,
 • kwerenda,
 • staż naukowy,
 • wyjazd konferencyjny,
 • wyjazd badawczy,
 • wyjazd konsultacyjny.

Zachęcamy do składania wniosku wcześnieprzyjmowanie zgłoszeń może zostać wstrzymane, jeśli łączna wnioskowana kwota przekroczy dwukrotność zaplanowanych środków.

 

Jak aplikować:

 1. Proszę zapoznać się z ogłoszeniem o konkursie.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura2

 1. Proszę upewnić się, czy spełniają Państwo wszystkie warunki konkursu.

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2018/uchwala11_2018-zal1.pdf

 1. Proszę wypełnić wniosek w OSF (wersja robocza powinna trafić do wyznaczonych pracowników Pionu Prorektora ds. nauki i Współpracy z Zagranicą w celu sprawdzenia części formalno-administracyjnej).

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2018/uchwala11_2018-zal1-zal3.pdf

 1. Przed wysłaniem gotowego wniosku do NCN za pośrednictwem OSF https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do proszę o kontakt z wyznaczonymi pracownikami Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranica celem dopełnienia formalności administracyjnych.

 

Kryteria oceny wniosku:

osiągnięcia naukowe osoby realizującej działanie naukowe, zasadność planowanych kosztów, ocena działania naukowego, spełnienie, nowatorski charakter projektu i jego wpływ na rozwój kariery naukowej osoby realizującej.

 

W sprawie dodatkowych pytań do dyspozycji są pracownicy Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego:

Anna Skrzypczak, tel. 683283294, e-mail: a.skrzypczak@adm.uz.zgora.pl,

Joanna Lewandowska tel. 789441621, e-mail: jo.lewandowska@adm.uz.zgora.pl,

Rektorat UZ I piętro pok. 107.


Konkurs OPUS 15 na projekty badawcze w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo – badawczej niezbędnej do realizacji projektów.

Termin:

Nabór wniosków prowadzony będzie do 15 czerwca 2018 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

 

Adresat konkursu:

 • osoby indywidualne lub zespoły badawcze (status wnioskodawcy – jednostka naukowa),
 • przeznaczony dla naukowców na każdym etapie kariery badawczej.

 

Czas realizacji projektu:

może wynosić 12, 24 lub 36 miesięcy,

 

Wysokość finansowania:

Brak maksymalnej wysokości finansowania.

Budżet konkursu OPUS 15 to 300 mln zł.

 

Uwaga: W projektach OPUS może być zaplanowany zakup aparatury naukowo – badawczej (w tym: urządzenia i oprogramowanie), a ich zakup nie może przekraczać :

 • 500 tys. zł w grupie nauk ścisłych i technicznych (ST) oraz dla grupy nauk
  o życiu (NZ),
 • 150 tys. zł w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS).

 

Warunki przystąpienia:

 • finansowanie projektów badawczych obejmujących badania podstawowe w rozumieniu ustawy zasadach finansowania nauki,
 • okres realizacji 12, 24, 36 m-cy,
 • kierownik projektu jest zobowiązany do wskazania od 3 do 10 opublikowanych prac naukowych w okresie ostatnich 5 (NZ i ST) lub 10 lat (HS), spośród których załączy do wniosku 3 najważniejsze.

 

Jak aplikować:

 1. Proszę zapoznać się z ogłoszeniem o konkursie.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus15

 1. Proszę upewnić się, czy spełniają Państwo wszystkie warunki konkursu. https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2018/uchwala17_2018.pdf
 2. Proszę wypełnić wniosek w OSF (wersja robocza powinna trafić do wyznaczonych pracowników Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w celu sprawdzenia części formalno-administracyjnej).

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2018/uchwala18_2018-zal1.pdf

 1. Przed wysłaniem gotowego wniosku do NCN za pośrednictwem OSF https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do proszę o kontakt z wyznaczonymi pracownikami Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranica celem dopełnienia formalności administracyjnych.

 

Kryteria oceny wniosku:

osiągnięcia naukowe kierownika projektu w tym  publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, ocena wykonania innych projektów przez kierownika projektu badawczego, poziom naukowy planowanych badań, nowatorski charakter projektu i jego wpływ na rozwój kariery naukowej kierownika projektu.

W sprawie dodatkowych pytań do dyspozycji jest pracownik Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego i jednocześnie opiekun konkursu Pani Anna Skrzypczak, tel: (68) 3283294, e-mail: a.skrzypczak@adm.uz.zgora.pl, Rektorat UZ I piętro pok 107.


Konkurs PRELUDIUM 15 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Termin:

Nabór wniosków prowadzony będzie do 15 czerwca 2018 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

 

Adresat konkursu:

samodzielnie osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające na dzień 15.06.2018 r

stopnia naukowego doktora,

– poprzez zespół badawczy, który może tworzyć maksymalnie trzech wykonawców, wśród których może być tylko jeden samodzielny pracownik naukowy – promotor lub opiekun naukowy.

 

Czas realizacji projektu:

może wynosić 12, 24 lub 36 miesięcy,

 

Wysokość finansowania:  jest zależna od długości realizacji projektu i wynosi:

–  70 tys. zł – dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 m-cy,

– 140 tys. zł – dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 m-ce,

– 210 tys. zł – dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 m-cy.

 

Warunki przystąpienia:

– finansowanie projektów badawczych obejmujących badania podstawowe w rozumieniu ustawy

o zasadach finansowania nauki,

– okres realizacji 12, 24, 36 m-cy, wysokość od 70-210 tys,

– max 3 członków zespołu,

– opiekun naukowy nie będzie beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na

realizację projektu badawczego,

– aparatura naukowo-badawcza nie będzie przekraczać wartości 30% wysokości

wnioskowanych środków na realizację projektu badawczego

 

Jak aplikować:

 1. Proszę zapoznać się z ogłoszeniem o konkursie.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium15

 1. Proszę upewnić się, czy spełniają Państwo wszystkie warunki konkursu.

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2018/uchwala18_2018.pdf

 1. Proszę wypełnić wniosek w OSF (wersja robocza powinna trafić do wyznaczonych pracowników Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w celu sprawdzenia części formalno-administracyjnej).

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2018/uchwala18_2018-zal1.pdf

 1. Przed wysłaniem gotowego wniosku do NCN za pośrednictwem OSF https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do proszę o kontakt z wyznaczonymi pracownikami Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranica celem dopełnienia formalności administracyjnych.

 

Kryteria oceny wniosku:

osiągnięcia naukowe kierownika projektu oraz opiekuna naukowego, poziom naukowy planowanych badań, nowatorski charakter projektu i jego wpływ na rozwój kariery naukowej kierownika projektu. Uzyskanie stopnia naukowego doktora nie jest równoznaczne z zakończeniem realizacji projektu.

 

 

W sprawie dodatkowych pytań do dyspozycji jest pracownik Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego i jednocześnie opiekun konkursu Pani Joanna Lewandowska, tel: 789 441 621, e-mail: jo.lewandowska@adm.uz.zgora.pl, Rektorat UZ I piętro                   pok 107.


MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ogłosił konkurs na realizację projektów w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ogłosił konkurs na realizację projektów w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki:

– Konkurs modułu „Uniwersalia” 2.1 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – 2017 r -Konkurs modułu „Uniwersalia” 2.2 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – 2017 r

Wniosek o finansowanie projektu, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 sierpnia 2017 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”.

Wnioski należy składać w Biurze Programów i Projektów konkursowych w terminie do 31 lipca 2017 r.

Więcej informacji o konkursach znajduje się na stronie:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursow-w-ramach-nprh-moduly-uniwersalia-2-1-i-2-2.html


^