Komunikaty

Nabór wniosków SONATINA i UWERTURA oraz ETIUDA

Łączny budżet konkursów wynosi 56 mln zł.

Termin:

Nabór wniosków prowadzony będzie do 15 marca 2019 r. w systemie elektronicznym ZSUN/OSF pod adresem https://osf.opi.org.pl

SONATINA 3 przeznaczona jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub której stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2019 r. Czas trwania stażu zagranicznego wynosi od 3 do 6 miesięcy.

Czas trwania:

24 lub 36 m-cy.

Finansowanie:

Podmiot będący miejscem realizacji projektu badawczego otrzyma środki finansowe na:

 • zatrudnienie kierownika projektu na podstawie umowy o prace w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie realizacji przez niego projektu badawczego,
 • realizację projektu badawczego zgodnie z kosztorysem wskazanym we wniosku,
 • realizację stażu zagranicznego w wybranym przez kierownika ośrodku naukowym:

12 000 zł miesięcznie (skorygowane wskaźnikiem dla danego kraju) – środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą,

1000 zł do 10 000 zł – środki na pokrycie kosztów podróży w obie strony.

Kryteria oceny:

Wnioski konkursowe w których nie przewiduje się zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, będą oceniane na podstawie:

 • osiągnięć naukowych kierownika projektu badawczego, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych,
 • nowatorskiego charakteru projektu badawczego,
 • wykonania przez kierownika projektu badawczego innych projektów uprzednio finansowanych ze środków NCN,
 • poziomu naukowego badań lub zadań przewidzianych do realizacji.

Jak aplikować:

 1. Proszą zapoznać się z ogłoszeniem o konkursie

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina3

 • Proszę upewnić się, czy spełniają Państwo wszystkie warunki konkursu.

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwala_Rady_NCN_nr_108_18_warunki_konkursu_SONATINA3.pdf

 • Proszę wypełnić wniosek w OSF (wersja robocza powinna trafić do wyznaczonych pracowników Pionu Prorektora ds. nauki i Współpracy z Zagranicą w celu sprawdzenia części formalno-administracyjnej).

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.dof

UWERTURA 3 to konkurs na staże zagraniczne w zespołach naukowych realizujących granty ERC skierowany jest do osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejska Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC).

Staż może być realizowany przez osoby, które:

 • posiadają co najmniej stopień naukowy doktora,
 • są zatrudnione na podstawie umowy o pracę we wnioskującej jednostce naukowej,
 • realizowały lub realizują w charakterze kierownika projekt badawczy finansowany w ramach konkursu NCN, nie są laureatami konkursu ERC,
 • wystąpią w roli kierownika projektu we wniosku składanym do ERC.

Termin:

Nabór wniosków prowadzony będzie do 15 marca 2019 r. w systemie elektronicznym ZSUN/OSF pod adresem https://osf.opi.org.pl

Czas trwania:

Od 3 do 6 m-cy ( stażysta jest zobowiązany, w terminie 18 miesięcy od dnia zakończenia stażu do złożenia wniosku o grant ERC zaplanowany do realizacji w polskiej jednostce naukowej).

Finansowanie:

 • jednostka naukowa otrzyma środki finansowe na realizacje stażu przez osobę wskazaną we wniosku, w tym na pokrycie kosztów pobytu – 15 000zł/miesiąc (skorygowane wskaźnikiem dla danego kraju) oraz kosztów podróży od 1000zł do 10 000zł,
 • niewywiązanie się z obowiązku złożenia przez osobę realizującą staż, wniosku o grant z ERC w terminie do 18 miesięcy od dnia zakończenia stażu, skutkuje zwrotem całości środków przyznanych jednostce naukowej w ramach konkursu.

Kryteria oceny:

 • osiągnięcia naukowe osoby przewidzianej na staż,
 • nowatorski charakter problemu naukowego,
 • trafność wyboru laureata konkursu ERC oraz ośrodka będącego miejscem do realizacji stażu.

Jak aplikować:

 1. Proszą zapoznać się z ogłoszeniem o konkursie

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwala_Rady_NCN_nr_110_18_warunki_i_regulamin_UWERTURA3.pd

 • Proszę upewnić się, czy spełniają Państwo wszystkie warunki konkursu.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura3

 • Proszę wypełnić wniosek w OSF (wersja robocza powinna trafić do wyznaczonych pracowników Pionu Prorektora ds. nauki i Współpracy z Zagranicą w celu sprawdzenia części formalno-administracyjnej).

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.dof

ETIUDA 7 jest to konkurs skierowany do osób nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w działalności naukowej i mają otwarty przewód doktorski lub otworzą go dnia 30 kwietnia 2019. Laureat zobowiązuje się do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania.

Termin:

Nabór wniosków prowadzony będzie do 15 marca 2019 r. w systemie elektronicznym ZSUN/OSF pod adresem https://osf.opi.org.pl

Czas trwania:

Okres przyznania stypendium wynosi od 6 do 12 m-cy oraz obowiązkowy staż zagraniczny trwający od 3 do 6 m-cy.

Finansowanie:

 • stypendium naukowe: 4500 zł miesięcznie (skorygowane wskaźnikiem dla danego kraju) na okres 6 do 12 m-cy,
 • 12 000 zł miesięcznie na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym,
 • 1000 zł do 10 000 zł – pokrycie kosztów podróży wnioskodawcy w obie strony do miejsca stażu zagranicznego.

Kryteria oceny:

 • spełnienie kryterium badań podstawowych przez prowadzone badania naukowe w ramach stypendium,
 • osiągnięcia naukowe,
 • zasadność wyboru miejsca stażu zagranicznego,
 • poziom naukowy wykonywanych badań.

Jak aplikować:

 1. Proszą zapoznać się z ogłoszeniem o konkursie

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda7

 • Proszę upewnić się, czy spełniają Państwo wszystkie warunki konkursu.

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwala_Rady_NCN_nr_109_18_warunki_konkursu_ETIUDA7.pdf

 • Proszę wypełnić wniosek w OSF (wersja robocza powinna trafić do wyznaczonych pracowników Pionu Prorektora ds. nauki i Współpracy z Zagranicą w celu sprawdzenia części formalno-administracyjnej).

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.dof

W sprawie dodatkowych pytań do dyspozycji jest pracownik Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego i jednocześnie opiekun konkursów Monika Zawada, tel. 789 441 621, e-mail: m.zawada@adm.uz.zgora.pl. Rektorat UZ ul. Licealna, I piętro pok. 107.


Materiały szkoleniowe dotyczące szkolenia z pisania wniosku w ramach konkursów Opus 16, Preludium 16, Sonata 14

16 listopada 2018 r.  w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się szkolenie z pisania wniosku w ramach konkursów Opus 16, Preludium 16, Sonata 14, które poprowadziła  dr Marta Buchalska- koordynator dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych Narodowego Centrum Nauki .

Elektroniczna wersja materiałów szkoleniowych przygotowana przez Prelegenta dostępna jest poniżej w linku.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami.

Prezentacja do pobrania


Szkolenie : „Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020? Elementy Dobrego Projektu”

Biuro Projektów i Programów Konkursowych w Pionie Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą i Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu zapraszają na szkolenie : „Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020? Elementy Dobrego Projektu”

Data szkolenia:

3-4 grudnia 2018r.

Miejsce:

Rektorat Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9, Aula 205

Szkolenie prowadzą: Agata Bartoszewska, Izabela Stelmaszewska-Patyk oraz Paweł Kaczmarek z Regionalnego Punktu Kontaktowego w Poznaniu.

Temat Szkolenia:

– zajęcia praktyczne związane z etapami przygotowania wniosku

– pomysł, wdrożenie i zarządzenie w projekcie,

– tworzenie konsorcjum,

– zasady finansowania w Horyzoncie 2020.

Program:

PDF do pobrania

 

Rejestracja na szkolenie trwa do 16 listopada 2018r., pod adres poczty elektronicznej: m.zawada@adm.uz.zgora.pl


Przedłużenie terminu naboru wniosków w konkursach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Informujemy, że termin naboru wniosków w konkursach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1 i Uniwersalia 2.2 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki został przedłużony do 9 listopada 2018.


Szkolenie z pisania wniosku w ramach konkursów Opus 16, Preludium 16, Sonata 14

Szkolenie z pisania wniosku w ramach konkursów Opus 16, Preludium 16, Sonata 14

 

Data szkolenia:

16 listopad 2018r.

Miejsce:

sala konferencyjna Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Wojska Polskiego 71 w Zielonej Górze.

Szkolenie prowadzi:  dr Marta Buchalska – koordynator dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych Narodowego Centrum Nauki

Zakres Szkolenia:

– procedura oceny wniosku – kto ocenia i na co zwraca uwagę – pomysł, wdrożenie i zarządzenie w projekcie

– ograniczenia w składaniu wniosków

– dokumentacja konkursowa

– konstrukcja wniosku: kosztorys, części merytoryczne, dorobek kierownika i skład  zespołu

Program:

Program szkolenia NCN do pobrania

Rejestracja na szkolenie trwa do 9 listopada 2018r., pod adres poczty elektronicznej: a.nolka-metrykowska@adm.uz.zgora.pl


Nowe konkursy w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkurs na realizację projektów w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki. Konkurs realizowany jest w modułach: Uniwersalia 2.2, Uniwersalia 2.1 oraz w module Dziedzictwo narodowe.

Termin:
Nabór wniosków prowadzony będzie do 31 października 2018 r., w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do.

„Uniwersalia 2.2” – konkurs obejmuje finansowanie oryginalnych projektów naukowych realizowanych w Polsce, obejmujących badania najważniejszych dzieł należących do kultury światowej, w wyniku których powstaną ich fundamentalne przekłady na język polski opatrzone gruntownym, naukowym i oryginalnym opracowaniem edytorskim, w celu włączenia tych dzieł
w obieg polskiej humanistyki naukowej.

Czas realizacji projektu:
Okres realizacji projektu nie jest dłuższy niż 60 m-cy.

Warunki przystąpienia:
Projekty zgłaszanie do konkursu powinny spełniać co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. obejmować pierwszy polski przekład z języka oryginału wraz z gruntownym naukowym opracowaniem tekstu, jego historii, dotychczasowej recepcji oraz analizę treści, a w szczególności rozbudowany aparat krytyczny będący wynikiem oryginalnego projektu badawczego;
 2. obejmować pierwszą w Polsce publikację manuskryptów napisanych pierwotnie w języku obcym, zawierającą pierwszy polski przekład z języka oryginału wraz z gruntownym naukowym opracowaniem tekstu, jego historii oraz analizę treści, a w szczególności rozbudowany aparat krytyczny będący wynikiem oryginalnego projektu badawczego;
 3. obejmować nowe przekłady z języka oryginału wraz z gruntownym naukowym opracowaniem tekstu, jego historii oraz analizę treści, a w szczególności rozbudowany aparat krytyczny będący wynikiem oryginalnego projektu badawczego.

Warunki finansowania:
– wnioskowana kwota nie może przekraczać 1.8 mln zł,
– koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 20% kosztów ogółem.

„Uniwersalia 2.1” –  konkurs obejmuje finansowanie przekładów na języki kongresowe najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie przekładów
i publikacji książek o najwyższym poziomie naukowym i wartości merytorycznej, należących zarówno do klasyki humanistyki, jak i stanowiących jej nowe osiągnięcia.

Czas realizacji projektu:
Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 60 m-cy.

Warunki przystąpienia:
Projekty zgłaszane do konkursu powinny spełniać następujące kryteria:

 1. obejmować przekład i publikację monografii wydanych pierwotnie w języku polskim,
 2. dotyczyć prac z zakresu nauk humanistycznych
 3. charakteryzować się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych
 4. warunkiem przyjęcia projektu do konkursu jest przedstawienie przez wnioskodawcę listu intencyjnego od wydawnictwa zagranicznego o wysokiej randze międzynarodowej.

Wysokość finansowania:
– wysokość finansowania jest ustalana indywidualnie dla każdego projektu na podstawie przedstawionego przez wnioskodawcę szczegółowego kosztorysu i kalkulacji wydawniczej załączonych do wniosku.  
– koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 20% kosztów ogółem.

„Dziedzictwo narodowe” – konkurs obejmuje opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służącego jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączaniu do żywej tradycji kultury narodowej. Do konkursu mogą być zgłoszone nowe lub kontynuowane projekty obejmujące długoterminowe prace dokumentacyjne, edytorskie, translatorskie, słownikowe i bibliograficzne o fundamentalnym znaczeniu dla badań nad kulturą  narodową.

Czas realizacji projektu:
5 lat
(nowe projekty) i 3-5 lat (projekty kontynuowane).

Warunki przystąpienia:
Projekty muszą mieć charakter naukowy, a ponadto powinny spełniać następujące kryteria:

 1. pierwszorzędne znaczenie dla przyszłych badań naukowych obejmujące zakres materiału, warsztat badawczy i użyteczność dla różnych dyscyplin,
 2. tworzenie i utrzymanie wyspecjalizowanych zespołów badawczych.

Wysokość finansowania:
co najmniej 500 tys. zł a maksymalnie 1,8 mln. zł – dla nowych projektów (5 lat),
– co najmniej 300 tys. zł a maksymalnie 1,8 mln zł – dla projektów kontynuowanych (3-5 lat), które przed dniem złożenia wniosku były finansowane w ramach NPRH przez okres co najmniej 4 lat,
– koszty pośrednie nie mogą być wyższe niż 30% kosztów ogółem.

Jak aplikować:

 1. Proszę zapoznać się z ogłoszeniem oraz warunkami konkursów:
  https://www.gov.pl/nauka/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-module-uniwersalia-22-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki

https://www.gov.pl/nauka/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-module-uniwersalia-21-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki

https://www.gov.pl/nauka/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-module-dziedzictwo-narodowe-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki

 1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF dostępnym na stronie https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do w terminie do 31 października 2018 r.
 2. Wniosek wydrukowany z systemu OSF, podpisany przez kierownika projektu oraz Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą należy przesłać w 1 egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3 z dopiskiem na kopercie: „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – moduł (nazwa modułu)” lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa.
 3. Przed wysłaniem gotowego wniosku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pośrednictwem OSF https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do proszę o kontakt z wyznaczonymi pracownikami Pionu Prorektora ds. Nauki I Współpracy z Zagranicą celem dopełnienia formalności administracyjnych.

W sprawie dodatkowych pytań do dyspozycji są pracownicy Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego i jednocześnie opiekuni konkursów mgr Monika Zawada tel. 789 441 621, e-mail: mzawada@adm.uz.zgora.pl oraz  mgr Agata Nolka-Metrykowska, email: a.nolka-metrykowska@adm.uz.zgora.pl tel. 789441621, Rektorat UZ I piętro pok. 107.


Konkurs OPUS 16

Konkurs OPUS 16 na projekty badawcze w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo – badawczej niezbędnej do realizacji projektów.

Termin:

Nabór wniosków prowadzony będzie do 17 grudnia 2018 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Adresat konkursu:

 • osoby indywidualne lub zespoły badawcze (status wnioskodawcy – jednostka naukowa),
 • przeznaczony dla naukowców na każdym etapie kariery badawczej.

 Czas realizacji projektu:

może wynosić 12, 24 lub 36 miesięcy,

Wysokość finansowania:

Brak maksymalnej wysokości finansowania.

Budżet konkursu OPUS 16 to 350 mln zł.

 Uwaga: W projektach OPUS może być zaplanowany zakup aparatury naukowo – badawczej (w tym: urządzenia i oprogramowanie), a ich zakup nie może przekraczać :

 • 500 tys. zł w grupie nauk ścisłych i technicznych (ST) oraz dla grupy nauk
  o życiu (NZ),
 • 150 tys. zł w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS).

Warunki przystąpienia:

 • finansowanie projektów badawczych obejmujących badania podstawowe w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki,
 • okres realizacji 12, 24, 36 m-cy,
 • kierownik projektu jest zobowiązany do wskazania od 3 do 10 opublikowanych prac naukowych w okresie ostatnich 5 (NZ i ST) lub 10 lat (HS), spośród których załączy do wniosku 3 najważniejsze.

Jak aplikować:

 1. Proszę zapoznać się z ogłoszeniem o konkursie.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus16

 1. Proszę upewnić się, czy spełniają Państwo wszystkie warunki konkursu.

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2018/uchwala77_2018.pdf

 1. Proszę wypełnić wniosek w OSF (wersja robocza powinna zostać przesłana do wyznaczonych pracowników Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w celu sprawdzenia części formalno-administracyjnej).

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2018/uchwala77_2018-zal1.pdf

 1. Przed wysłaniem gotowego wniosku do NCN za pośrednictwem OSF https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do proszę o kontakt z wyznaczonymi pracownikami Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, celem dopełnienia formalności administracyjnych.

Kryteria oceny wniosku:

osiągnięcia naukowe kierownika projektu w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, ocena wykonania innych projektów przez kierownika projektu badawczego, poziom naukowy planowanych badań, nowatorski charakter projektu i jego wpływ na rozwój kariery naukowej kierownika projektu.

W sprawie dodatkowych pytań do dyspozycji jest pracownik Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego i jednocześnie opiekun konkursu dr Anna Skrzypczak, tel: (68) 3283294, e-mail: a.skrzypczak@adm.uz.zgora.pl, Rektorat UZ I piętro pok 107.


Konkurs PRELUDIUM 16

Konkurs PRELUDIUM 16 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Termin:
Nabór wniosków prowadzony będzie do 17 grudnia 2018 r. w systemie elektronicznym ZSUN/OSF pod adresem https://osf.opi.org.pl

Adresat konkursu:
osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora na dzień 17.12.2018r.
– zespół badawczy, którego liczba nie przekracza trzech wykonawców, a osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego występuje we wniosku jedynie w roli opiekuna naukowego.

Czas realizacji projektu:
Okres realizacji wynosi 12, 24 albo 36 miesięcy.

Wysokość finansowania: jest zależna od długości realizacji projektu i wynosi:
– 70 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 m-cy,
– 140 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 m-ce,
– 210 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 m-ce.
Budżet konkursu PRELUDIUM 16 to 40 mln zł.

Warunki przystąpienia:

 • finansowanie projektów badawczych obejmujących badania podstawowe w rozumieniu ustawy
  o zasadach finansowania nauki,
 • okres realizacji 12, 24, 36 m-cy, wysokość dofinansowania od 70-210 tys, zł
 • max 3 członków zespołu,
 • opiekun naukowy nie będzie beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na

realizację projektu badawczego,

 • aparatura naukowo-badawcza nie będzie przekraczać wartości 30% wysokości

wnioskowanych środków na realizację projektu badawczego

Jak aplikować:

 1. Proszą zapoznać się z ogłoszeniem o konkursie.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium16

 1. Proszę upewnić się, czy spełniają Państwo wszystkie warunki konkursu.

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2018/uchwala78_2018.pdf

 1. Proszę wypełnić wniosek w OSF (wersja robocza powinna trafić do wyznaczonych pracowników Pionu Prorektora ds. nauki i Współpracy z Zagranicą w celu sprawdzenia części formalno-administracyjnej).

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2018/uchwala78_2018.pdf

 1. Przed wysłaniem gotowego wniosku do NCN za pośrednictwem OSF https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do proszę o kontakt z wyznaczonymi pracownikami Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą celem dopełnienia formalności administracyjnych

Kryteria oceny wniosku:
osiągnięcia naukowe kierownika projektu oraz opiekuna naukowego, poziom naukowy planowanych badań, nowatorski charakter projektu i jego wpływ na rozwój kariery naukowej kierownika projektu. Uzyskanie stopnia naukowego doktora nie jest równoznaczne z zakończeniem realizacji projektu.

W sprawie dodatkowych pytań do dyspozycji jest pracownik Pionu Prorektora ds. Nauki
i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego i jednocześnie opiekun konkursu Monika Zawada, tel. 789 441 621, e-mail: m.zawada@adm.uz.zgora.pl, Rektorat UZ ul. Licealna, I piętro pok. 107


Konkurs SONATA 14

Konkurs SONATA 14 na projekty badawcze wspierające prowadzenie innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego oraz oryginalnego rozwiązania metodologicznego

Termin:

Nabór wniosków prowadzony będzie do 17 grudnia 2018 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Adresat konkursu:

 • osoby, które posiadają stopień naukowy doktora uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem
 • wnioskodawcami ze strony polskiej – jednostki naukowe, konsorcja naukowe

 Czas realizacji projektu:

może wynosić 12, 24 lub 36 miesięcy,

Wysokość finansowania:

Brak maksymalnej wysokości finansowania.

Budżet konkursu SONATA 14 to 90 mln zł.

 Uwaga: W projektach  SONATA może być zaplanowany zakup aparatury naukowo – badawczej
(w tym: urządzenia i oprogramowanie), a ich zakup nie może przekraczać :

 • 500 tys. zł w grupie nauk ścisłych i technicznych (ST) oraz dla grupy nauk
  o życiu (NZ),
 • 150 tys. zł w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS).

 Warunki przystąpienia:

 • finansowanie projektów badawczych obejmujących badania podstawowe,
 • okres realizacji 12, 24, 36 m-cy,
 • kierownik projektu wskaże od 1 do 10 opublikowanych prac naukowych, spośród których załączy do wniosku 1 najważniejszą.

Jak aplikować:

 1. Proszę zapoznać się z ogłoszeniem o konkursie.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata14

 1. Proszę upewnić się, czy spełniają Państwo wszystkie warunki konkursu.

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2018/uchwala79_2018.pdf

 1. Proszę wypełnić wniosek w OSF (wersja robocza powinna zostać przesłana do wyznaczonych pracowników Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w celu sprawdzenia części formalno-administracyjnej).

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2018/uchwala79_2018-zal1.pdf

 1. Przed wysłaniem gotowego wniosku do NCN za pośrednictwem OSF https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do proszę o kontakt z wyznaczonymi pracownikami Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, celem dopełnienia formalności administracyjnych.

Kryteria oceny wniosku:

osiągnięcia naukowe kierownika projektu w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, ocena wykonania innych projektów przez kierownika projektu badawczego, poziom naukowy planowanych badań, nowatorski charakter projektu i jego wpływ na rozwój kariery naukowej kierownika projektu

W sprawie dodatkowych pytań do dyspozycji jest pracownik Pionu Prorektora ds. Nauki
i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego i jednocześnie opiekun konkursu mgr Agata Nolka-Metrykowska, email: a.nolka-metrykowska@adm.uz.zgora.pl tel. 789441621, Rektorat UZ I piętro pok 107.

 

 


Konkurs BEETHOVEN CLASSIC 3

Konkurs BEETHOVEN CLASSIC 3 na projekty badawcze w których realizację zaangażowane są wspólnie zespoły polskie i niemieckie, i dla których realizacji zasadnicze znaczenie ma współpraca międzynarodowa.

Termin:

Nabór wniosków prowadzony będzie do 17 grudnia 2018 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Adresat konkursu:

 • polskie zespoły naukowe, które wspólnie z niemieckimi zespołami naukowymi wystąpią
  z wnioskiem o finansowanie projektu z dyscyplin z obrębu nauk o życiu
 • wnioskodawcami ze strony polskiej – jednostki naukowe, konsorcja naukowe

 Czas realizacji projektu:

może wynosić 24 lub 36 miesięcy,

Wysokość finansowania:

polskiej części projektu badawczego nie mniejsza niż 150 tys. zł.

Budżet konkursu BEETHOVEN CLASSIC 3 to 30 mln zł.

 Warunki przystąpienia:

 • finansowanie projektów badawczych obejmujących badania podstawowe z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybrane dyscypliny nauk ścisłych
  i technicznych,
 • okres realizacji 24, 36 m-cy,
 • nie mniej niż 150 tys. zł. na realizację polskiej części projektu badawczego,
 • kierownik projektu posiada co najmniej stopień naukowy doktora.

Jak aplikować:

 1. Proszę zapoznać się z ogłoszeniem o konkursie.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven_classic3

 1. Proszę upewnić się, czy spełniają Państwo wszystkie warunki konkursu.

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2018/uchwala82_2018.pdf

 1. Proszę wypełnić wniosek w OSF (wersja robocza powinna zostać przesłana do wyznaczonych pracowników Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w celu sprawdzenia części formalno-administracyjnej).

http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2018/uchwala82_2018-zal3.pdf

 1. Przed wysłaniem gotowego wniosku do NCN za pośrednictwem OSF https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do proszę o kontakt z wyznaczonymi pracownikami Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, celem dopełnienia formalności administracyjnych.

Kryteria oceny wniosku:

osiągnięcia naukowe kierownika projektu w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, ocena wykonania innych projektów przez kierownika projektu badawczego, poziom naukowy planowanych badań, nowatorski charakter projektu i jego wpływ na rozwój kariery naukowej kierownika projektu, znaczenie współpracy międzynarodowej dla realizacji projektu

W sprawie dodatkowych pytań do dyspozycji jest pracownik Pionu Prorektora ds. Nauki
i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego i jednocześnie opiekun konkursu mgr Agata Nolka-Metrykowska, email: a.nolka-metrykowska@adm.uz.zgora.pl tel. 789441621 Rektorat UZ I piętro pok 107.

 

 


^