Komunikaty

Konkurs PRELUDIUM 18

Konkurs PRELUDIUM 18 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Budżet konkursu: 30 mln zł.

Termin:

Nabór wniosków prowadzony będzie do 16 grudnia 2019 r. w systemie elektronicznym ZSUN/OSF pod adresem https://osf.opi.org.pl

Adresat konkursu:

osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora na dzień 16.12.2019 r.

– poprzez zespół badawczy, którego liczba nie przekracza trzech wykonawców, a osoba posiadająca stopień naukowy występuje we wniosku jedynie w roli opiekuna naukowego.

Czas realizacji projektu:

Okres realizacji wynosi 12, 24 albo 36 miesięcy.

Wysokość finansowania: jest zależna od długości realizacji projektu i wynosi:

– 70 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 m-cy,

– 140 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 m-ce,

– 210 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 m-cy.

Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich.

Warunki przystąpienia:

– finansowanie projektów badawczych obejmujących badania podstawowe w rozumieniu ustawy

  o zasadach finansowania nauki,

– max 3 członków zespołu,

– opiekun naukowy nie będzie beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na

  realizację projektu badawczego,

– wynagrodzenie dla zespołu badawczego, czyli kierownika projektu i (opcjonalnie) wykonawcy,

  maks. 1 500 zł miesięcznie,

– aparatura naukowo-badawcza nie będzie przekraczać wartości 30% wysokości

  wnioskowanych środków na realizację projektu badawczego

 

Jak aplikować:

 1. Proszą zapoznać się z ogłoszeniem o konkursie. https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium18
 2. Proszę upewnić się, czy spełniają Państwo wszystkie warunki konkursu.

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala90_2019-zal1.pdf

 1. Proszę wypełnić wniosek w OSF (wersja robocza powinna trafić do wyznaczonych pracowników Pionu Prorektora ds. nauki i Współpracy z Zagranicą w celu sprawdzenia części formalno-administracyjnej).

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do

 

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/preludium_18-wzor_formularza_wniosku.pdf

 1. Przed wysłaniem gotowego wniosku do NCN za pośrednictwem OSF https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do proszę o kontakt z wyznaczonymi pracownikami Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą celem dopełnienia formalności administracyjnych

  

Kryteria oceny wniosku:

spełnienie kryterium badan podstawowych, poziom naukowy projektu, dorobek kierownika projektu i opiekuna naukowego, możliwość wykonania projektu, opis kwestii etycznych występujących we wniosku, zasadność planowanych kosztów.

W sprawie dodatkowych pytań do dyspozycji są pracownicy Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego i jednocześnie opiekunami konkursu są;

 

Monika Zawada, tel. 789 441 621, e-mail: m.zawada@adm.uz.zgora.pl, Agata Nolka-Metrykowska ,tel. 789 442 075, e-mail: a.nolka-metrykowska@adm.uz.zgora.pl Rektorat UZ ul. Licealna 9, I piętro pok. 107.


Konkurs OPUS 18

Konkurs OPUS 18 jest skierowany do naukowców niezależnie od etapu kariery naukowej, którzy planują realizację projektów badawczych, w tym również w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami zagranicznych instytucji naukowych.

Termin:

Nabór wniosków prowadzony będzie do 16 grudnia 2019 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Adresat konkursu:

 • osoby indywidualne lub zespoły badawcze (status wnioskodawcy – jednostka naukowa),
 • przeznaczony dla naukowców na każdym etapie kariery badawczej. Kierownik projektu w konkursie OPUS nie musi posiadać stopnia doktora.

 Czas realizacji projektu:

 może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy,

 

Wysokość finansowania:

Brak minimalnej oraz maksymalnej wysokości finansowania.

Budżet konkursu OPUS 18 to 400 mln zł.

 • ze środków projektu nie można finansować lub współfinansować zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej o wartości jednostkowej przekraczającej 500 000 zł.
 • wysokość kosztów pośrednich wynosi maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

 

Warunki przystąpienia:

 • finansowanie projektów badawczych obejmujących badania podstawowe w rozumieniu ustawy zasadach finansowania nauki,
 • brak minimalnej lub maksymalnej liczby członków zespołu badawczego,
 • kierownik projektu jest zobowiązany do wskazania od 1 do 10 opublikowanych prac naukowych albo przyjętych do druku w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i załączenie, w formie plików pdf, od jednej do trzech publikacji spośród wymienionych w tym wykazie.

 

Jak aplikować:

 1. Proszę zapoznać się z ogłoszeniem o konkursie.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus18

 1. Proszę upewnić się, czy spełniają Państwo wszystkie warunki konkursu.

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala91_2019-zal1.pdf

 1. Proszę wypełnić wniosek w OSF (wersja robocza powinna trafić do wyznaczonych pracowników Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w celu sprawdzenia części formalno-administracyjnej).

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/OPUS_18_wzor_formularza_wniosku.pdf

 1. Przed wysłaniem gotowego wniosku do NCN za pośrednictwem OSF https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do proszę o kontakt z wyznaczonymi pracownikami Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą celem dopełnienia formalności administracyjnych.

 

Kryteria oceny wniosku:

spełnienie kryterium badan podstawowych, osiągnięcia naukowe kierownika projektu w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, ocena wykonania innych projektów przez kierownika projektu badawczego, poziom naukowy planowanych badań, nowatorski charakter projektu i jego wpływ na rozwój kariery naukowej kierownika projektu.

W sprawie dodatkowych pytań do dyspozycji są pracownicy Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego i jednocześnie opiekunami konkursu są:

 

Monika Zawada, tel. 789 441 621, e-mail: m.zawada@adm.uz.zgora.pl, Agata Nolka-Metrykowska ,tel. 789 442 075, e-mail: a.nolka-metrykowska@adm.uz.zgora.pl Rektorat UZ ul. Licealna 9, I piętro pok. 107.


Konkurs Miniatura 3

Konkurs Miniatura 3 jest konkursem na POJEDYŃCZE BADANIA NAUKOWE w jednej z form: badania wstępne/ pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i wyjazdy konsultacyjne.

Termin:

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do 30  września 2019 r. w systemie elektronicznym ZSUN/OSF pod adresem https://osf.opi.org.pl

Adresat konkursu:

konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych,

– posiadający w swoim dorobku, co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki: co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

 Czas realizacji projektu:

Okres realizacji wynosi 12 miesięcy,

Wysokość finansowania:

Wysokość budżetu może wynieść od 5 000 do 50 000 zł. Łączna kwota przeznaczona na edycję konkursu MINIATURA wynosi 20 mln zł. Przyjmowanie wniosków może jednak zostać wstrzymane w momencie spłynięcia wniosków opiewających na dwukrotność zaplanowanego budżetu.

Warunki przystąpienia:

– osoba wnioskująca jest zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę,

– nie jest laureatem konkursów na stypendia doktorskie lub staże ze środków NCN lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych,

do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN,

– zakres tematyczny wniosku powinien dotyczyć realizacji pojedynczego działania naukowego,

– osoba składająca nie kierowała i nie kieruje realizacją projektów badawczych finansowanych z NCN lub w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych,

– niedozwolone są koszty wynagrodzeń oraz stypendiów, z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami jednostki, w której realizowane jest działanie,

–  koszty dojazdów, przejazdów, noclegów oraz diet przewidziane są tylko dla osoby przewidzianej do realizacji działania naukowego.

Jak aplikować:

 1. Proszą zapoznać się z ogłoszeniem o konkursie.

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura3

 • Proszę upewnić się, czy spełniają Państwo wszystkie warunki konkursu.

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala50_2019.pdf

 • Proszę wypełnić wniosek w OSF (wersja robocza powinna trafić do wyznaczonych pracowników Pionu Prorektora ds. nauki i Współpracy z Zagranicą w celu sprawdzenia części formalno-administracyjnej). https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
 • Przed wysłaniem gotowego wniosku do NCN za pośrednictwem OSF https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do  proszę o kontakt z wyznaczonymi pracownikami Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą celem dopełnienia formalności administracyjnych.

Kryteria oceny wniosku:

ocenę dorobku, spełnienie kryterium badań podstawowych, spełnienie wymagań przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie, zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu działania, ocenę działania naukowego,

W sprawie dodatkowych pytań do dyspozycji jest pracownik Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego i jednocześnie opiekun konkursu Monika Zawada, tel. 789 441 621, e-mail: m.zawada@adm.uz.zgora.pl, Rektorat UZ ul. Licealna, I piętro pok. 107.


Konkurs MOZART

MOZART jest międzynarodowym dwustronnym konkursem na polsko-austriackie projekty badawcze.

Termin:

Konkurs MOZART jest prowadzony w trybie naboru ciągłego. Wnioski składa się w dwóch systemach informatycznych:

–  w systemie elektronicznym ZSUN/OSF pod adresem https://osf.opi.org.pl dla wniosków krajowych składanych przez polskie zespoły naukowe;

–  w systemie ELANE dla wniosków wspólnych składanych do FWF przez austriackie zespoły naukowe pod adresem https://elane.fwf.ac.at/page/panel/loginpanel?4

Adresat konkursu:

kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która w momencie składania wniosku posiada co najmniej stopień naukowy doktora.

Czas realizacji projektu:

Okres realizacji wynosi 24 lub 36 miesięcy. Realizacja polskiej części projektu badawczego musi się rozpocząć nie wcześniej niż 15 stycznia 2020 r. i nie później niż 30 września 2020 r.

Wysokość finansowania:

– Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 5,5 mln zł,

– minimalna wysokość finansowania dla polskiej części projektu na cały okres jego realizacji to 150 tys. zł,

Warunki przystąpienia:

– konkurs jest przeprowadzony w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure). Agencją wiodącą jest Austrian Science Fund (FWF) ,

– okres realizacji 24lub 36 m-ce,

– warunki konkursu nie określają minimalnej lub maksymalnej liczby członków zespołu badawczego,

– koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 40% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kwoty przeznaczonej na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

Jak aplikować:

 1. Proszą zapoznać się z ogłoszeniem o konkursie.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/mozart

 • Proszę upewnić się, czy spełniają Państwo wszystkie warunki konkursu.

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala32_2019.pdf

 • Proszę wypełnić wniosek w OSF (wersja robocza powinna trafić do wyznaczonych pracowników Pionu Prorektora ds. nauki i Współpracy z Zagranicą w celu sprawdzenia części formalno-administracyjnej).

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do

 • Przed wysłaniem gotowego wniosku do NCN za pośrednictwem OSF https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do  proszę o kontakt z wyznaczonymi pracownikami Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą celem dopełnienia formalności administracyjnych

Kryteria oceny wniosku:

Przy ocenie merytorycznej wniosku uwzględnia się kryteria obowiązujące w agencji FWF w programie „Stand-Alone Projects”. W przypadku oceny projektów z zakresu badań klinicznych stosowane są kryteria obowiązujące dla „Programme Clinical Research

W sprawie dodatkowych pytań do dyspozycji jest pracownik Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego i jednocześnie opiekun konkursu Monika Zawada, tel. 789 441 621, e-mail: m.zawada@adm.uz.zgora.pl, Rektorat UZ ul. Licealna, I piętro pok. 107.


Konkurs OPUS 17

Konkurs OPUS 17 na projekty badawcze w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo – badawczej niezbędnej do realizacji projektów.

Termin:

Nabór wniosków prowadzony będzie do 17 czerwca 2019 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Adresat konkursu:

 • osoby indywidualne lub zespoły badawcze (status wnioskodawcy – jednostka naukowa),
 • przeznaczony dla naukowców na każdym etapie kariery badawczej.

Czas realizacji projektu:

 może wynosić 12, 24 lub 36 miesięcy,

Wysokość finansowania:

Brak maksymalnej wysokości finansowania.

Budżet konkursu OPUS 17 to 300 mln zł.

 • Ze środków projektu nie można finansować  lub współfinansować zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej o wartości przekraczającej 500 000 zł.

Warunki przystąpienia:

 • finansowanie projektów badawczych obejmujących badania podstawowe w rozumieniu ustawy zasadach finansowania nauki,
 • brak minimalnej lub maksymalnej liczby członków zespołu badawczego,
 • kierownik projektu jest zobowiązany do wskazania od 1 do 10 opublikowanych prac naukowych albo przyjętych do druku w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i załączenie, w formie plików pdf, od jednej do trzech publikacji spośród wymienionych w tym wykazie.

Jak aplikować:

 1. Proszę zapoznać się z ogłoszeniem o konkursie.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus17

 • Proszę upewnić się, czy spełniają Państwo wszystkie warunki konkursu.

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala27_2019.pdf

 • Proszę wypełnić wniosek w OSF (wersja robocza powinna trafić do wyznaczonych pracowników Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w celu sprawdzenia części formalno-administracyjnej).

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala27_2019.pdf

 • Przed wysłaniem gotowego wniosku do NCN za pośrednictwem OSF https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do  proszę o kontakt z wyznaczonymi pracownikami Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą celem dopełnienia formalności administracyjnych.

Kryteria oceny wniosku:

osiągnięcia naukowe kierownika projektu w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, ocena wykonania innych projektów przez kierownika projektu badawczego, poziom naukowy planowanych badań, nowatorski charakter projektu i jego wpływ na rozwój kariery naukowej kierownika projektu.

W sprawie dodatkowych pytań do dyspozycji jest pracownik Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego i jednocześnie opiekun konkursu dr Anna Skrzypczak, tel.: (68) 3283294, e-mail: a.skrzypczak@adm.uz.zgora.pl, Rektorat UZ I piętro pok. 107.


Konkurs PRELUDIUM 17

Konkurs PRELUDIUM 17 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Termin:

Nabór wniosków prowadzony będzie do 17 czerwca 2019 r. w systemie elektronicznym ZSUN/OSF pod adresem https://osf.opi.org.pl

Adresat konkursu:

osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora na dzień 17.06.2019 r.

– poprzez zespół badawczy, którego liczba nie przekracza trzech wykonawców, a osoba posiadająca stopień naukowy występuje we wniosku jedynie w roli opiekuna naukowego.

Czas realizacji projektu:

Okres realizacji wynosi 12, 24 albo 36 miesięcy.

Wysokość finansowania: jest zależna od długości realizacji projektu i wynosi:

– 70 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 m-cy,

– 140 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 m-ce,

– 210 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 m-cy.

Warunki przystąpienia:

– finansowanie projektów badawczych obejmujących badania podstawowe w rozumieniu ustawy

  o zasadach finansowania nauki,

– max 3 członków zespołu,

– opiekun naukowy nie będzie beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na

  realizację projektu badawczego,

– aparatura naukowo-badawcza nie będzie przekraczać wartości 30% wysokości

  wnioskowanych środków na realizację projektu badawczego

Jak aplikować:

 1. Proszą zapoznać się z ogłoszeniem o konkursie.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium17

 • Proszę upewnić się, czy spełniają Państwo wszystkie warunki konkursu.

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala29_2019.pdf

 • Proszę wypełnić wniosek w OSF (wersja robocza powinna trafić do wyznaczonych pracowników Pionu Prorektora ds. nauki i Współpracy z Zagranicą w celu sprawdzenia części formalno-administracyjnej).

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do

 • Przed wysłaniem gotowego wniosku do NCN za pośrednictwem OSF https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do  proszę o kontakt z wyznaczonymi pracownikami Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą celem dopełnienia formalności administracyjnych

Kryteria oceny wniosku:

osiągnięcia naukowe kierownika projektu oraz opiekuna naukowego, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, poziom naukowy planowanych badań, nowatorski charakter projektu i jego wpływ na rozwój kariery naukowej kierownika projektu. Uzyskanie stopnia naukowego doktora nie jest równoznaczne z zakończeniem realizacji projektu.

W sprawie dodatkowych pytań do dyspozycji jest pracownik Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego i jednocześnie opiekun konkursu Monika Zawada, tel. 789 441 621, e-mail: m.zawada@adm.uz.zgora.pl, Rektorat UZ ul. Licealna, I piętro pok. 107.


Nabór wniosków SONATINA i UWERTURA oraz ETIUDA

Łączny budżet konkursów wynosi 56 mln zł.

Termin:

Nabór wniosków prowadzony będzie do 15 marca 2019 r. w systemie elektronicznym ZSUN/OSF pod adresem https://osf.opi.org.pl

SONATINA 3 przeznaczona jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub której stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2019 r. Czas trwania stażu zagranicznego wynosi od 3 do 6 miesięcy.

Czas trwania:

24 lub 36 m-cy.

Finansowanie:

Podmiot będący miejscem realizacji projektu badawczego otrzyma środki finansowe na:

 • zatrudnienie kierownika projektu na podstawie umowy o prace w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie realizacji przez niego projektu badawczego,
 • realizację projektu badawczego zgodnie z kosztorysem wskazanym we wniosku,
 • realizację stażu zagranicznego w wybranym przez kierownika ośrodku naukowym:

12 000 zł miesięcznie (skorygowane wskaźnikiem dla danego kraju) – środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą,

1000 zł do 10 000 zł – środki na pokrycie kosztów podróży w obie strony.

Kryteria oceny:

Wnioski konkursowe w których nie przewiduje się zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, będą oceniane na podstawie:

 • osiągnięć naukowych kierownika projektu badawczego, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych,
 • nowatorskiego charakteru projektu badawczego,
 • wykonania przez kierownika projektu badawczego innych projektów uprzednio finansowanych ze środków NCN,
 • poziomu naukowego badań lub zadań przewidzianych do realizacji.

Jak aplikować:

 1. Proszą zapoznać się z ogłoszeniem o konkursie

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina3

 • Proszę upewnić się, czy spełniają Państwo wszystkie warunki konkursu.

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwala_Rady_NCN_nr_108_18_warunki_konkursu_SONATINA3.pdf

 • Proszę wypełnić wniosek w OSF (wersja robocza powinna trafić do wyznaczonych pracowników Pionu Prorektora ds. nauki i Współpracy z Zagranicą w celu sprawdzenia części formalno-administracyjnej).

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.dof

UWERTURA 3 to konkurs na staże zagraniczne w zespołach naukowych realizujących granty ERC skierowany jest do osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejska Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC).

Staż może być realizowany przez osoby, które:

 • posiadają co najmniej stopień naukowy doktora,
 • są zatrudnione na podstawie umowy o pracę we wnioskującej jednostce naukowej,
 • realizowały lub realizują w charakterze kierownika projekt badawczy finansowany w ramach konkursu NCN, nie są laureatami konkursu ERC,
 • wystąpią w roli kierownika projektu we wniosku składanym do ERC.

Termin:

Nabór wniosków prowadzony będzie do 15 marca 2019 r. w systemie elektronicznym ZSUN/OSF pod adresem https://osf.opi.org.pl

Czas trwania:

Od 3 do 6 m-cy ( stażysta jest zobowiązany, w terminie 18 miesięcy od dnia zakończenia stażu do złożenia wniosku o grant ERC zaplanowany do realizacji w polskiej jednostce naukowej).

Finansowanie:

 • jednostka naukowa otrzyma środki finansowe na realizacje stażu przez osobę wskazaną we wniosku, w tym na pokrycie kosztów pobytu – 15 000zł/miesiąc (skorygowane wskaźnikiem dla danego kraju) oraz kosztów podróży od 1000zł do 10 000zł,
 • niewywiązanie się z obowiązku złożenia przez osobę realizującą staż, wniosku o grant z ERC w terminie do 18 miesięcy od dnia zakończenia stażu, skutkuje zwrotem całości środków przyznanych jednostce naukowej w ramach konkursu.

Kryteria oceny:

 • osiągnięcia naukowe osoby przewidzianej na staż,
 • nowatorski charakter problemu naukowego,
 • trafność wyboru laureata konkursu ERC oraz ośrodka będącego miejscem do realizacji stażu.

Jak aplikować:

 1. Proszą zapoznać się z ogłoszeniem o konkursie

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwala_Rady_NCN_nr_110_18_warunki_i_regulamin_UWERTURA3.pd

 • Proszę upewnić się, czy spełniają Państwo wszystkie warunki konkursu.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura3

 • Proszę wypełnić wniosek w OSF (wersja robocza powinna trafić do wyznaczonych pracowników Pionu Prorektora ds. nauki i Współpracy z Zagranicą w celu sprawdzenia części formalno-administracyjnej).

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.dof

ETIUDA 7 jest to konkurs skierowany do osób nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w działalności naukowej i mają otwarty przewód doktorski lub otworzą go dnia 30 kwietnia 2019. Laureat zobowiązuje się do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania.

Termin:

Nabór wniosków prowadzony będzie do 15 marca 2019 r. w systemie elektronicznym ZSUN/OSF pod adresem https://osf.opi.org.pl

Czas trwania:

Okres przyznania stypendium wynosi od 6 do 12 m-cy oraz obowiązkowy staż zagraniczny trwający od 3 do 6 m-cy.

Finansowanie:

 • stypendium naukowe: 4500 zł miesięcznie (skorygowane wskaźnikiem dla danego kraju) na okres 6 do 12 m-cy,
 • 12 000 zł miesięcznie na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym,
 • 1000 zł do 10 000 zł – pokrycie kosztów podróży wnioskodawcy w obie strony do miejsca stażu zagranicznego.

Kryteria oceny:

 • spełnienie kryterium badań podstawowych przez prowadzone badania naukowe w ramach stypendium,
 • osiągnięcia naukowe,
 • zasadność wyboru miejsca stażu zagranicznego,
 • poziom naukowy wykonywanych badań.

Jak aplikować:

 1. Proszą zapoznać się z ogłoszeniem o konkursie

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda7

 • Proszę upewnić się, czy spełniają Państwo wszystkie warunki konkursu.

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwala_Rady_NCN_nr_109_18_warunki_konkursu_ETIUDA7.pdf

 • Proszę wypełnić wniosek w OSF (wersja robocza powinna trafić do wyznaczonych pracowników Pionu Prorektora ds. nauki i Współpracy z Zagranicą w celu sprawdzenia części formalno-administracyjnej).

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.dof

W sprawie dodatkowych pytań do dyspozycji jest pracownik Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego i jednocześnie opiekun konkursów Monika Zawada, tel. 789 441 621, e-mail: m.zawada@adm.uz.zgora.pl. Rektorat UZ ul. Licealna, I piętro pok. 107.


Materiały szkoleniowe dotyczące szkolenia z pisania wniosku w ramach konkursów Opus 16, Preludium 16, Sonata 14

16 listopada 2018 r.  w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się szkolenie z pisania wniosku w ramach konkursów Opus 16, Preludium 16, Sonata 14, które poprowadziła  dr Marta Buchalska- koordynator dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych Narodowego Centrum Nauki .

Elektroniczna wersja materiałów szkoleniowych przygotowana przez Prelegenta dostępna jest poniżej w linku.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami.

Prezentacja do pobrania


Szkolenie : „Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020? Elementy Dobrego Projektu”

Biuro Projektów i Programów Konkursowych w Pionie Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą i Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu zapraszają na szkolenie : „Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020? Elementy Dobrego Projektu”

Data szkolenia:

3-4 grudnia 2018r.

Miejsce:

Rektorat Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9, Aula 205

Szkolenie prowadzą: Agata Bartoszewska, Izabela Stelmaszewska-Patyk oraz Paweł Kaczmarek z Regionalnego Punktu Kontaktowego w Poznaniu.

Temat Szkolenia:

– zajęcia praktyczne związane z etapami przygotowania wniosku

– pomysł, wdrożenie i zarządzenie w projekcie,

– tworzenie konsorcjum,

– zasady finansowania w Horyzoncie 2020.

Program:

PDF do pobrania

 

Rejestracja na szkolenie trwa do 16 listopada 2018r., pod adres poczty elektronicznej: m.zawada@adm.uz.zgora.pl


Przedłużenie terminu naboru wniosków w konkursach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Informujemy, że termin naboru wniosków w konkursach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1 i Uniwersalia 2.2 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki został przedłużony do 9 listopada 2018.


^