Komunikaty

Informacja dotycząca składania wniosków w XII edycji konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje że ze względów technicznych, spowodowanych koniecznością wprowadzenia w nim zmian, wynikających z wejścia w życie nowych aktów prawnych, system teleinformatyczny Obsługa Strumieni Finansowania (OSF), w którym należy składać wnioski o stypendia, dostępny będzie od 1 lutego 2017 r


Zaproszenie do składania wniosków o nagrody ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo – techniczne

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania wniosków o przyznanie nagród przyznawanych na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r., poz. 2045) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r., w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o  przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (Dz. U. z 2015 r., poz. 1517).

Wniosek o przyznanie Nagrody Ministra Nauki, składa się w terminie do dnia 31 marca 2017 r. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nagrody Ministra Nauki mogą mieć charakter nagród indywidualnych lub zespołowych i przyznawane są w następujących kategoriach:

 1. badań podstawowych;
 2. badań na rzecz rozwoju społeczeństwa;
 3. badań na rzecz rozwoju gospodarki;

w każdej kategorii Minister może przyznać jedną nagrodę;

kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:

 1. rady jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-e, lub organy reprezentujące jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. f ww. ustawy;
 2. organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest działalność na rzecz nauki;
 3. Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz komitety Polskiej Akademii Nauk;

Kandydatami do Nagrody Ministra Nauki mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym pracujące za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne;

ocena wniosków dokonywana jest na podstawie następujących kryteriów:

 1. znaczenie dla rozwoju nauki, w tym w skali międzynarodowej;
 2. w zakresie badań na rzecz rozwoju społeczeństwa – użyteczność wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju społecznego kraju;
 3. w zakresie badań na rzecz rozwoju gospodarki – znaczenie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju określonego działu gospodarki, w tym w skali międzynarodowej;

do wniosku dołącza się:

 1. opis przebiegu kariery naukowej kandydata;
 2. wykaz najważniejszych publikacji naukowych;
 3. opinię wnioskodawcy dotyczącą osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych kandydata w skali krajowej i międzynarodowej;
 4. co najmniej 3 rekomendacje sporządzone przez osoby posiadające stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego albo tytuł naukowy profesora, reprezentujące tę samą lub pokrewną dziedzinę nauki co kandydat do nagrody i posiadające znaczny dorobek naukowy, w tym co najmniej jedną rekomendację zagraniczną;
 5. zgodę kandydata na udział w konkursie;

Osoba kontaktowa:
Bożena Tomiak tel. 22 52 92 454
e-mail: bozena.tomiak@nauka.gov.pl


Konkursy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej  w 2017 r. będzie prowadziła piętnaście programów skierowanych do naukowców będących na różnych etapach kariery naukowej.

Aktualnie otwarte programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej  znajdują się na stronie:

http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne/

oraz w wydanej przez FNP broszurze  http://www.fnp.org.pl/assets/FNP_broszura_programowa_2017-www.pdf

Do 15 marca br. można składać wnioski w ramach programów:

FIRST REAM – finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej.

POWROTYfinansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających po przerwie do pracy naukowej.

HOMINGfinansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy.


Nowy program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nowy program pod nazwą „Wsparcie dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.

Podstawowe informacje dotyczące programu :

 • Projekty realizowane będą w okresie od stycznia 2017 r. do 15 grudnia 2017 r.
 • Finansowanie może otrzymać 16 projektów, przy czym jeden beneficjent może realizować tylko 1 projekt.
 • Dofinansowanie mogą otrzymać nie więcej niż 2 projekty realizowane na terenie jednego województwa.
 • Kwota przeznaczona na realizację projektów w ramach bieżącego konkursu wynosi 4 000 000 zł.
 • Wysokość finansowania pojedynczego projektu w ramach programu wynosi nie więcej niż 300 000 zł.
 • W ramach budżetu projektu mogą być finansowane koszty pośrednie do wysokości 10 % wydatków poniesionych na realizację projektu.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-konkursie-wsparcie-uniwersytetow-trzeciego-wieku.html

Terminy składania :

 • wnioski należy składać w Dziale Nauki w 2 egz. (Rektorat UZ, ul. Licealna 9, pok. 107, 1 egz. wniosku musi być podpisany przez Dziekana Wydziału, na którym realizowany będzie projekt), najpóźniej do 22 listopada 2016 r.
 • termin składania wniosków do MNiSW to 30 listopada 2016 r.

Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki

Dział Nauki informuje, że w dniu 3 listopada br. w systemie OSF zostały udostępnione elektroniczne formularze wniosków dla konkursów  ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12, POLONEZ 3 i BEETHOVEN 2.

 • OPUS 12 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM 12 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nie posiadające stopnia naukowego doktora,
 • SONATA 12 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
 • POLONEZ 3 na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy współfinansowane z programu ramowego Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowska-Curie COFUND,
 • BEETHOVEN 2 – na polsko-niemieckie projekty badawcze.

Więcej informacji o konkursach znajduje się na stronie:

https://www.ncn.gov.pl/

 1. W Dziale Nauki należy złożyć:
  • 3 egz. ostatecznego wydruku wniosku w celu podpisania przez władze Uczelni, którą reprezentuje Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Gorgi Melikidze (1 egz. wniosku musi być podpisany przez Dziekana Wydziału, na którym realizowany będzie projekt),
  • 4 egz. oświadczenia o pomocy publicznej wraz z instrukcją i kwestionariuszem, (1 egz. wniosku musi być podpisany przez Kierownika projektu i Dziekana Wydziału, na którym realizowany będzie projekt),
  • 1 egz. informacji uzupełniających (możliwy do wydrukowania gdy wniosek uzyska status „gotowy do wysłania”),
  • 1 egz. oświadczenia wewnętrznego, które znajduje się  na stronie http://www.dn.uz.zgora.pl/pl/komunikaty/
 2. Po podpisaniu dokumentów, Dział Nauki wysyła drogą pocztową do Narodowego Centrum Nauki.
 3. Obowiązkiem autora pozostaje wysłanie go drogą elektroniczną w systemie dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji przed terminem zakończenia naboru, ale po otrzymaniu informacji z Działu Nauki, że papierowa wersja wniosku została podpisana przez osoby reprezentujące UZ.
 4. Terminy składania:
  • wnioski należy składać w Dziale Nauki (Rektorat UZ, ul. Licealna 9, pok. 107) najpóźniej do 5 grudnia 2016 r.
  • termin składania wniosków do NCN w ww. konkursach to 15 grudnia 2016 r.
 1. Instrukcje przygotowania wniosków
 2. Oświadczenie wewnętrzne
 3. Archiwum komunikatów

Komunikat dotyczący zasad realizacji projektów badawczych

Dążąc do poprawności realizacji na Uniwersytecie Zielonogórskim projektów badawczych, proszę o bezwzględne przestrzeganie poniższych ustaleń:

 1. dotrzymywanie terminów zakończenia projektów badawczych zgodnie z terminami określonymi w umowach badawczych,
 2. przestrzegania terminów składania raportów w formie papierowej i elektronicznej z realizacji projektów badawczych,
  • rocznych do dnia 31 marca następnego roku.
   Niezłożenie raportu rocznego w terminie lub złożenie raportu niekompletnego jest podstawą do wstrzymania dalszego finansowania projektu lub odstąpienia od umowy i do żądania zwrotu przekazanych środków,
  • końcowych w terminie 60 dni od zakończenia realizacji projektu (z uwzględnieniem sobót i niedziel).
   Niezłożenie raportu końcowego w terminie lub złożenie raportu niekompletnego stanowi podstawę do uznania umowy za niewykonaną i uprawnia do żądania zwrotu przekazanych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,
 3. przekazywanie niewykorzystanych środków na realizację projektu badawczego w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji projektu.
  Od środków niewykorzystanych zwróconych po terminie nalicza się odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych,
 4. w przypadku przerwania finansowania projektu , środki finansowe niewykorzystane na realizację projektu podlegają zwrotowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Jednostce informacji,
 5. realizacja projektu wymaga zgodności z ustaleniami określonymi w umowie oraz z:
  1. planem badań,
  2. kosztorysem,
  3. opisami projektu badawczego tj. zgodnie ze skróconym i pełnym (szczegółowym) zawartymi we wniosku o finansowanie projektu,
  4. wykazem planowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej,
  5. imiennym wykazem osób biorących udział w realizacji projektu, dla których wymagane było sporządzenie ankiety dorobku naukowego,
 6. kierownik projektu dysponuje środkami finansowymi natomiast wydatkowanie środków następuje po uzyskaniu zgody kierownika jednostki,
 7. warunki realizacji projektu określone w umowie mogą ulec zmianie na wniosek kierownika projektu i kierownika jednostki w drodze aneksu do umowy. Aneks wymaga szczegółowego uzasadnienia,
 8. pisemnej zgody kierownika jednostki, na wniosek kierownika projektu, wymagają zmiany w warunkach realizacji projektu, które nie zostały zastrzeżone dla Narodowego Centrum Nauki bądź Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 9. w przypadku, gdy umowa zawiera zobowiązanie, po zakończeniu realizacji projektu, do uczestniczenia w ankietach i badaniach ewaluacyjnych oraz monitorowania kariery naukowej, obowiązek ten spoczywa na opiekunie naukowym oraz kierowniku projektu,
 10. w przypadku niewykonania w całości lub części umowy, bądź jej nienależytego wykonania z powodu okoliczności za które ponosi odpowiedzialność jednostka lub kierownik projektu, mogą być naliczone kary umowne w wysokości 10% przyznanych środków finansowych, co nie wyklucza możliwości żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych.

Za prawidłową i terminową realizację projektów badawczych jest odpowiedzialny kierownik projektu oraz dziekan wydziału. Kierownik projektu jest zobowiązany niezwłocznie informować odpowiednie jednostki administracyjne UZ ( Dział Nauki, Kwestura, Dział Zaopatrzenia, Dział Zamówień) o pojawiających się trudnościach w realizacji projektu. Jednostki administracyjne, w ramach posiadanych uprawnień, zobowiązane są do włączenia się w rozwiązanie problemu zgłoszonego przez kierownika projektu.


^