Konkurs Miniatura 3

Konkurs Miniatura 3 jest konkursem na POJEDYŃCZE BADANIA NAUKOWE w jednej z form: badania wstępne/ pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i wyjazdy konsultacyjne.

Termin:

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do 30  września 2019 r. w systemie elektronicznym ZSUN/OSF pod adresem https://osf.opi.org.pl

Adresat konkursu:

konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych,

– posiadający w swoim dorobku, co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki: co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

 Czas realizacji projektu:

Okres realizacji wynosi 12 miesięcy,

Wysokość finansowania:

Wysokość budżetu może wynieść od 5 000 do 50 000 zł. Łączna kwota przeznaczona na edycję konkursu MINIATURA wynosi 20 mln zł. Przyjmowanie wniosków może jednak zostać wstrzymane w momencie spłynięcia wniosków opiewających na dwukrotność zaplanowanego budżetu.

Warunki przystąpienia:

– osoba wnioskująca jest zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę,

– nie jest laureatem konkursów na stypendia doktorskie lub staże ze środków NCN lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych,

do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN,

– zakres tematyczny wniosku powinien dotyczyć realizacji pojedynczego działania naukowego,

– osoba składająca nie kierowała i nie kieruje realizacją projektów badawczych finansowanych z NCN lub w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych,

– niedozwolone są koszty wynagrodzeń oraz stypendiów, z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami jednostki, w której realizowane jest działanie,

–  koszty dojazdów, przejazdów, noclegów oraz diet przewidziane są tylko dla osoby przewidzianej do realizacji działania naukowego.

Jak aplikować:

  1. Proszą zapoznać się z ogłoszeniem o konkursie.

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura3

  • Proszę upewnić się, czy spełniają Państwo wszystkie warunki konkursu.

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala50_2019.pdf

  • Proszę wypełnić wniosek w OSF (wersja robocza powinna trafić do wyznaczonych pracowników Pionu Prorektora ds. nauki i Współpracy z Zagranicą w celu sprawdzenia części formalno-administracyjnej). https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
  • Przed wysłaniem gotowego wniosku do NCN za pośrednictwem OSF https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do  proszę o kontakt z wyznaczonymi pracownikami Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą celem dopełnienia formalności administracyjnych.

Kryteria oceny wniosku:

ocenę dorobku, spełnienie kryterium badań podstawowych, spełnienie wymagań przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie, zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu działania, ocenę działania naukowego,

W sprawie dodatkowych pytań do dyspozycji jest pracownik Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego i jednocześnie opiekun konkursu Monika Zawada, tel. 789 441 621, e-mail: m.zawada@adm.uz.zgora.pl, Rektorat UZ ul. Licealna, I piętro pok. 107.