Konkurs MOZART

MOZART jest międzynarodowym dwustronnym konkursem na polsko-austriackie projekty badawcze.

Termin:

Konkurs MOZART jest prowadzony w trybie naboru ciągłego. Wnioski składa się w dwóch systemach informatycznych:

–  w systemie elektronicznym ZSUN/OSF pod adresem https://osf.opi.org.pl dla wniosków krajowych składanych przez polskie zespoły naukowe;

–  w systemie ELANE dla wniosków wspólnych składanych do FWF przez austriackie zespoły naukowe pod adresem https://elane.fwf.ac.at/page/panel/loginpanel?4

Adresat konkursu:

kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która w momencie składania wniosku posiada co najmniej stopień naukowy doktora.

Czas realizacji projektu:

Okres realizacji wynosi 24 lub 36 miesięcy. Realizacja polskiej części projektu badawczego musi się rozpocząć nie wcześniej niż 15 stycznia 2020 r. i nie później niż 30 września 2020 r.

Wysokość finansowania:

– Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 5,5 mln zł,

– minimalna wysokość finansowania dla polskiej części projektu na cały okres jego realizacji to 150 tys. zł,

Warunki przystąpienia:

– konkurs jest przeprowadzony w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure). Agencją wiodącą jest Austrian Science Fund (FWF) ,

– okres realizacji 24lub 36 m-ce,

– warunki konkursu nie określają minimalnej lub maksymalnej liczby członków zespołu badawczego,

– koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 40% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kwoty przeznaczonej na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

Jak aplikować:

  1. Proszą zapoznać się z ogłoszeniem o konkursie.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/mozart

  • Proszę upewnić się, czy spełniają Państwo wszystkie warunki konkursu.

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala32_2019.pdf

  • Proszę wypełnić wniosek w OSF (wersja robocza powinna trafić do wyznaczonych pracowników Pionu Prorektora ds. nauki i Współpracy z Zagranicą w celu sprawdzenia części formalno-administracyjnej).

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do

  • Przed wysłaniem gotowego wniosku do NCN za pośrednictwem OSF https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do  proszę o kontakt z wyznaczonymi pracownikami Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą celem dopełnienia formalności administracyjnych

Kryteria oceny wniosku:

Przy ocenie merytorycznej wniosku uwzględnia się kryteria obowiązujące w agencji FWF w programie „Stand-Alone Projects”. W przypadku oceny projektów z zakresu badań klinicznych stosowane są kryteria obowiązujące dla „Programme Clinical Research

W sprawie dodatkowych pytań do dyspozycji jest pracownik Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego i jednocześnie opiekun konkursu Monika Zawada, tel. 789 441 621, e-mail: m.zawada@adm.uz.zgora.pl, Rektorat UZ ul. Licealna, I piętro pok. 107.