Konkurs OPUS 18

Konkurs OPUS 18 jest skierowany do naukowców niezależnie od etapu kariery naukowej, którzy planują realizację projektów badawczych, w tym również w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami zagranicznych instytucji naukowych.

Termin:

Nabór wniosków prowadzony będzie do 16 grudnia 2019 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Adresat konkursu:

 • osoby indywidualne lub zespoły badawcze (status wnioskodawcy – jednostka naukowa),
 • przeznaczony dla naukowców na każdym etapie kariery badawczej. Kierownik projektu w konkursie OPUS nie musi posiadać stopnia doktora.

 Czas realizacji projektu:

 może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy,

 

Wysokość finansowania:

Brak minimalnej oraz maksymalnej wysokości finansowania.

Budżet konkursu OPUS 18 to 400 mln zł.

 • ze środków projektu nie można finansować lub współfinansować zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej o wartości jednostkowej przekraczającej 500 000 zł.
 • wysokość kosztów pośrednich wynosi maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

 

Warunki przystąpienia:

 • finansowanie projektów badawczych obejmujących badania podstawowe w rozumieniu ustawy zasadach finansowania nauki,
 • brak minimalnej lub maksymalnej liczby członków zespołu badawczego,
 • kierownik projektu jest zobowiązany do wskazania od 1 do 10 opublikowanych prac naukowych albo przyjętych do druku w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i załączenie, w formie plików pdf, od jednej do trzech publikacji spośród wymienionych w tym wykazie.

 

Jak aplikować:

 1. Proszę zapoznać się z ogłoszeniem o konkursie.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus18

 1. Proszę upewnić się, czy spełniają Państwo wszystkie warunki konkursu.

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala91_2019-zal1.pdf

 1. Proszę wypełnić wniosek w OSF (wersja robocza powinna trafić do wyznaczonych pracowników Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w celu sprawdzenia części formalno-administracyjnej).

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/OPUS_18_wzor_formularza_wniosku.pdf

 1. Przed wysłaniem gotowego wniosku do NCN za pośrednictwem OSF https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do proszę o kontakt z wyznaczonymi pracownikami Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą celem dopełnienia formalności administracyjnych.

 

Kryteria oceny wniosku:

spełnienie kryterium badan podstawowych, osiągnięcia naukowe kierownika projektu w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, ocena wykonania innych projektów przez kierownika projektu badawczego, poziom naukowy planowanych badań, nowatorski charakter projektu i jego wpływ na rozwój kariery naukowej kierownika projektu.

W sprawie dodatkowych pytań do dyspozycji są pracownicy Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego i jednocześnie opiekunami konkursu są:

 

Monika Zawada, tel. 789 441 621, e-mail: m.zawada@adm.uz.zgora.pl, Agata Nolka-Metrykowska ,tel. 789 442 075, e-mail: a.nolka-metrykowska@adm.uz.zgora.pl Rektorat UZ ul. Licealna 9, I piętro pok. 107.