Nabór wniosków SONATINA i UWERTURA oraz ETIUDA

Łączny budżet konkursów wynosi 56 mln zł.

Termin:

Nabór wniosków prowadzony będzie do 15 marca 2019 r. w systemie elektronicznym ZSUN/OSF pod adresem https://osf.opi.org.pl

SONATINA 3 przeznaczona jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub której stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2019 r. Czas trwania stażu zagranicznego wynosi od 3 do 6 miesięcy.

Czas trwania:

24 lub 36 m-cy.

Finansowanie:

Podmiot będący miejscem realizacji projektu badawczego otrzyma środki finansowe na:

 • zatrudnienie kierownika projektu na podstawie umowy o prace w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie realizacji przez niego projektu badawczego,
 • realizację projektu badawczego zgodnie z kosztorysem wskazanym we wniosku,
 • realizację stażu zagranicznego w wybranym przez kierownika ośrodku naukowym:

12 000 zł miesięcznie (skorygowane wskaźnikiem dla danego kraju) – środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą,

1000 zł do 10 000 zł – środki na pokrycie kosztów podróży w obie strony.

Kryteria oceny:

Wnioski konkursowe w których nie przewiduje się zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, będą oceniane na podstawie:

 • osiągnięć naukowych kierownika projektu badawczego, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych,
 • nowatorskiego charakteru projektu badawczego,
 • wykonania przez kierownika projektu badawczego innych projektów uprzednio finansowanych ze środków NCN,
 • poziomu naukowego badań lub zadań przewidzianych do realizacji.

Jak aplikować:

 1. Proszą zapoznać się z ogłoszeniem o konkursie

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina3

 • Proszę upewnić się, czy spełniają Państwo wszystkie warunki konkursu.

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwala_Rady_NCN_nr_108_18_warunki_konkursu_SONATINA3.pdf

 • Proszę wypełnić wniosek w OSF (wersja robocza powinna trafić do wyznaczonych pracowników Pionu Prorektora ds. nauki i Współpracy z Zagranicą w celu sprawdzenia części formalno-administracyjnej).

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.dof

UWERTURA 3 to konkurs na staże zagraniczne w zespołach naukowych realizujących granty ERC skierowany jest do osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejska Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC).

Staż może być realizowany przez osoby, które:

 • posiadają co najmniej stopień naukowy doktora,
 • są zatrudnione na podstawie umowy o pracę we wnioskującej jednostce naukowej,
 • realizowały lub realizują w charakterze kierownika projekt badawczy finansowany w ramach konkursu NCN, nie są laureatami konkursu ERC,
 • wystąpią w roli kierownika projektu we wniosku składanym do ERC.

Termin:

Nabór wniosków prowadzony będzie do 15 marca 2019 r. w systemie elektronicznym ZSUN/OSF pod adresem https://osf.opi.org.pl

Czas trwania:

Od 3 do 6 m-cy ( stażysta jest zobowiązany, w terminie 18 miesięcy od dnia zakończenia stażu do złożenia wniosku o grant ERC zaplanowany do realizacji w polskiej jednostce naukowej).

Finansowanie:

 • jednostka naukowa otrzyma środki finansowe na realizacje stażu przez osobę wskazaną we wniosku, w tym na pokrycie kosztów pobytu – 15 000zł/miesiąc (skorygowane wskaźnikiem dla danego kraju) oraz kosztów podróży od 1000zł do 10 000zł,
 • niewywiązanie się z obowiązku złożenia przez osobę realizującą staż, wniosku o grant z ERC w terminie do 18 miesięcy od dnia zakończenia stażu, skutkuje zwrotem całości środków przyznanych jednostce naukowej w ramach konkursu.

Kryteria oceny:

 • osiągnięcia naukowe osoby przewidzianej na staż,
 • nowatorski charakter problemu naukowego,
 • trafność wyboru laureata konkursu ERC oraz ośrodka będącego miejscem do realizacji stażu.

Jak aplikować:

 1. Proszą zapoznać się z ogłoszeniem o konkursie

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwala_Rady_NCN_nr_110_18_warunki_i_regulamin_UWERTURA3.pd

 • Proszę upewnić się, czy spełniają Państwo wszystkie warunki konkursu.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura3

 • Proszę wypełnić wniosek w OSF (wersja robocza powinna trafić do wyznaczonych pracowników Pionu Prorektora ds. nauki i Współpracy z Zagranicą w celu sprawdzenia części formalno-administracyjnej).

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.dof

ETIUDA 7 jest to konkurs skierowany do osób nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w działalności naukowej i mają otwarty przewód doktorski lub otworzą go dnia 30 kwietnia 2019. Laureat zobowiązuje się do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania.

Termin:

Nabór wniosków prowadzony będzie do 15 marca 2019 r. w systemie elektronicznym ZSUN/OSF pod adresem https://osf.opi.org.pl

Czas trwania:

Okres przyznania stypendium wynosi od 6 do 12 m-cy oraz obowiązkowy staż zagraniczny trwający od 3 do 6 m-cy.

Finansowanie:

 • stypendium naukowe: 4500 zł miesięcznie (skorygowane wskaźnikiem dla danego kraju) na okres 6 do 12 m-cy,
 • 12 000 zł miesięcznie na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym,
 • 1000 zł do 10 000 zł – pokrycie kosztów podróży wnioskodawcy w obie strony do miejsca stażu zagranicznego.

Kryteria oceny:

 • spełnienie kryterium badań podstawowych przez prowadzone badania naukowe w ramach stypendium,
 • osiągnięcia naukowe,
 • zasadność wyboru miejsca stażu zagranicznego,
 • poziom naukowy wykonywanych badań.

Jak aplikować:

 1. Proszą zapoznać się z ogłoszeniem o konkursie

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda7

 • Proszę upewnić się, czy spełniają Państwo wszystkie warunki konkursu.

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwala_Rady_NCN_nr_109_18_warunki_konkursu_ETIUDA7.pdf

 • Proszę wypełnić wniosek w OSF (wersja robocza powinna trafić do wyznaczonych pracowników Pionu Prorektora ds. nauki i Współpracy z Zagranicą w celu sprawdzenia części formalno-administracyjnej).

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.dof

W sprawie dodatkowych pytań do dyspozycji jest pracownik Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego i jednocześnie opiekun konkursów Monika Zawada, tel. 789 441 621, e-mail: m.zawada@adm.uz.zgora.pl. Rektorat UZ ul. Licealna, I piętro pok. 107.