Nowe konkursy w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkurs na realizację projektów w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki. Konkurs realizowany jest w modułach: Uniwersalia 2.2, Uniwersalia 2.1 oraz w module Dziedzictwo narodowe.

Termin:
Nabór wniosków prowadzony będzie do 31 października 2018 r., w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do.

„Uniwersalia 2.2” – konkurs obejmuje finansowanie oryginalnych projektów naukowych realizowanych w Polsce, obejmujących badania najważniejszych dzieł należących do kultury światowej, w wyniku których powstaną ich fundamentalne przekłady na język polski opatrzone gruntownym, naukowym i oryginalnym opracowaniem edytorskim, w celu włączenia tych dzieł
w obieg polskiej humanistyki naukowej.

Czas realizacji projektu:
Okres realizacji projektu nie jest dłuższy niż 60 m-cy.

Warunki przystąpienia:
Projekty zgłaszanie do konkursu powinny spełniać co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. obejmować pierwszy polski przekład z języka oryginału wraz z gruntownym naukowym opracowaniem tekstu, jego historii, dotychczasowej recepcji oraz analizę treści, a w szczególności rozbudowany aparat krytyczny będący wynikiem oryginalnego projektu badawczego;
 2. obejmować pierwszą w Polsce publikację manuskryptów napisanych pierwotnie w języku obcym, zawierającą pierwszy polski przekład z języka oryginału wraz z gruntownym naukowym opracowaniem tekstu, jego historii oraz analizę treści, a w szczególności rozbudowany aparat krytyczny będący wynikiem oryginalnego projektu badawczego;
 3. obejmować nowe przekłady z języka oryginału wraz z gruntownym naukowym opracowaniem tekstu, jego historii oraz analizę treści, a w szczególności rozbudowany aparat krytyczny będący wynikiem oryginalnego projektu badawczego.

Warunki finansowania:
– wnioskowana kwota nie może przekraczać 1.8 mln zł,
– koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 20% kosztów ogółem.

„Uniwersalia 2.1” –  konkurs obejmuje finansowanie przekładów na języki kongresowe najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie przekładów
i publikacji książek o najwyższym poziomie naukowym i wartości merytorycznej, należących zarówno do klasyki humanistyki, jak i stanowiących jej nowe osiągnięcia.

Czas realizacji projektu:
Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 60 m-cy.

Warunki przystąpienia:
Projekty zgłaszane do konkursu powinny spełniać następujące kryteria:

 1. obejmować przekład i publikację monografii wydanych pierwotnie w języku polskim,
 2. dotyczyć prac z zakresu nauk humanistycznych
 3. charakteryzować się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych
 4. warunkiem przyjęcia projektu do konkursu jest przedstawienie przez wnioskodawcę listu intencyjnego od wydawnictwa zagranicznego o wysokiej randze międzynarodowej.

Wysokość finansowania:
– wysokość finansowania jest ustalana indywidualnie dla każdego projektu na podstawie przedstawionego przez wnioskodawcę szczegółowego kosztorysu i kalkulacji wydawniczej załączonych do wniosku.  
– koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 20% kosztów ogółem.

„Dziedzictwo narodowe” – konkurs obejmuje opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służącego jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączaniu do żywej tradycji kultury narodowej. Do konkursu mogą być zgłoszone nowe lub kontynuowane projekty obejmujące długoterminowe prace dokumentacyjne, edytorskie, translatorskie, słownikowe i bibliograficzne o fundamentalnym znaczeniu dla badań nad kulturą  narodową.

Czas realizacji projektu:
5 lat
(nowe projekty) i 3-5 lat (projekty kontynuowane).

Warunki przystąpienia:
Projekty muszą mieć charakter naukowy, a ponadto powinny spełniać następujące kryteria:

 1. pierwszorzędne znaczenie dla przyszłych badań naukowych obejmujące zakres materiału, warsztat badawczy i użyteczność dla różnych dyscyplin,
 2. tworzenie i utrzymanie wyspecjalizowanych zespołów badawczych.

Wysokość finansowania:
co najmniej 500 tys. zł a maksymalnie 1,8 mln. zł – dla nowych projektów (5 lat),
– co najmniej 300 tys. zł a maksymalnie 1,8 mln zł – dla projektów kontynuowanych (3-5 lat), które przed dniem złożenia wniosku były finansowane w ramach NPRH przez okres co najmniej 4 lat,
– koszty pośrednie nie mogą być wyższe niż 30% kosztów ogółem.

Jak aplikować:

 1. Proszę zapoznać się z ogłoszeniem oraz warunkami konkursów:
  https://www.gov.pl/nauka/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-module-uniwersalia-22-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki

https://www.gov.pl/nauka/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-module-uniwersalia-21-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki

https://www.gov.pl/nauka/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-module-dziedzictwo-narodowe-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki

 1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF dostępnym na stronie https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do w terminie do 31 października 2018 r.
 2. Wniosek wydrukowany z systemu OSF, podpisany przez kierownika projektu oraz Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą należy przesłać w 1 egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3 z dopiskiem na kopercie: „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – moduł (nazwa modułu)” lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa.
 3. Przed wysłaniem gotowego wniosku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pośrednictwem OSF https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do proszę o kontakt z wyznaczonymi pracownikami Pionu Prorektora ds. Nauki I Współpracy z Zagranicą celem dopełnienia formalności administracyjnych.

W sprawie dodatkowych pytań do dyspozycji są pracownicy Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego i jednocześnie opiekuni konkursów mgr Monika Zawada tel. 789 441 621, e-mail: mzawada@adm.uz.zgora.pl oraz  mgr Agata Nolka-Metrykowska, email: a.nolka-metrykowska@adm.uz.zgora.pl tel. 789441621, Rektorat UZ I piętro pok. 107.