Dział Nauki

ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
faks: 068 328 3298
e-mail: DN@uz.zgora.pl

Kierownik

dypl. ekon. Bożena Bieżańska

Kierownik

Pokój 3
tel.: 068 328 3292
faks: 068 328 3298
e-mail: B.Biezanska@dn.uz.zgora.pl
Godziny pracy: 7:30 – 15:30
 • Koordynacja i nadzór prac określonych zakresem zadań Działu Nauki,
 • koordynacja współpracy Uczelni z MNiSW oraz NCN w zakresie finansowania działalności naukowo-badawczej,
 • formalny nadzór nad przygotowywaniem, realizacją i rozliczeniem projektów badawczych finansowanych przez NCN:
  • OPUS; SONATA BIS; MAESTRO; FUGA; ETIUDA
 • formalny nadzór nad przygotowywaniem, realizacją i rozliczeniem projektów badawczych finansowanych przez MNiSzW::
  • NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI; IUVENTUS PLUS
 • współudział w opracowaniu planu rzeczowo – finansowo Uczelni,
 • obsługa i aktualizacja Systemu POL-on związana z zakresem powierzonych obowiązków.

 

Pracownicy

mgr inż. Danuta Chojnacka

Starszy specjalista

pokój 107
tel.: 068 328 3202
faks: 068 328 3298
e-mail: D.Chojnacka@dn.uz.zgora.pl
Godziny pracy: 7:30 – 15:30
 • Formalny nadzór nad przygotowywaniem, realizacją i rozliczeniem projektów badawczych finansowanych przez NCN:
  • PRELUDIUM; SONATA; HARMONIA, SYMFONIA
 • formalny nadzór nad przygotowywaniem, realizacją i rozliczeniem projektów badawczych finansowanych przez FNP,
 • formalny nadzór nad realizacją i rozliczeniem projektów badawczych finansowanych przez NCBiR przy współpracy z BPU,
 • ocena formalna wniosków o rejestrację konferencji oraz sprawozdań z konferencji organizowanych na Uczelni,
 • koordynacja spraw oraz współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie pozyskiwania danych niezbędnych do przygotowania sprawozdań GUS:
  • PNT-01/s; MN-01; PNT-05
 • obsługa i aktualizacja Systemu POL-on związana z zakresem powierzonych obowiązków.

mgr Justyna Magda

Referent

pokój 107
tel.: 068 328 3296
faks: 068 328 3298
e-mail: J.Magda@dn.uz.zgora.pl
Godziny pracy: 8:00 – 14:00
 • Ewidencjonowanie, sprawdzanie formalne i przesyłanie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów:
  • wniosków o uzyskanie uprawnień do nadawania stopni i tytułów naukowych przez wydziały Uczelni,
  • wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora oraz stopnia doktora habilitowanego,
 • prowadzenie księgi dyplomów doktorskich i habilitacyjnych,
 • organizacja uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych oraz uroczystości DHC,
 • prowadzenie spraw związanych z:
  • nagrodami MNiSzW, Prezesa Rady Ministrów,
  • stypendiami MNiSzW dla młodych naukowców,
 • przekazywanie do OPI kart Synaba,
 • obsługa i aktualizacja Systemu POL-on związana z zakresem powierzonych obowiązków,
 • ewidencja i kontrola formalna kalkulacji prac naukowo-badawczych zleconych,

 

^