Projekty badawcze na rok 2004

Projekty własne* Projekty promotorskie* Projekty celowe*

* na podstawie umów zawartych z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekty własne

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Planowanie optymalnego eksperymentu w estymacji parametrów procesów z czasoprzestrzenną dynamiką

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Dariusz Uciński, prof. UZ, Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.01.2001 – data zakończenia: 31.12.2003 (raport końcowy 29.03.2004)
  Fundusze: 246 000 zł
 1. Metody kształtowania widma zakłóceń elektromagnetycznych (EMI) w systemach zawierających przekształtniki energoelektroniczne

  Kierownik tematu: dr inż. Adam Kempski, Jednostka: Instytut Inżynierii Elektrycznej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.08.2001 – data zakończenia: 31.12.2003 (raport końcowy 14.05.2004)
  Fundusze: 200 500 zł
 1. Modele formalne w zintegrowanym projektowaniu systemów sprzętowo-programowych

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Marian Adamski, Jednostka: Instytut Informatyki i Elektroniki
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 28.04.2003 – data zakończenia: 27.04.2006
  Fundusze: 227 890 zł
 1. Modelowanie i identyfikacja nieliniowych systemów dynamicznych w odpornych układach diagnostyki

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 29.09.2003 – data zakończenia: 28.09.2006
  Fundusze: 318 000 zł
 1. Energoelektroniczne układy elastycznego sterowania przepływem mocy w rozproszonych systemach zasilających prądu przemiennego

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki, Jednostka: Instytut Inżynierii Elektrycznej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 07.11.2003 – data zakończenia: 06.11.2006
  Fundusze: 297 000 zł
 1. Rozproszony system sterowania bezpiecznego z wykorzystaniem baz danych oraz dynamicznie rekonfigurowalnych układów sterowania elementami wykonawczymi

  Kierownik tematu: dr inż. Marek Węgrzyn, Jednostka: Instytut Informatyki i Elektroniki
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.04.2004 – data zakończenia: 31.03.2006
  Fundusze: 191 600 zł
 1. Procesy powtarzalne i układy wieowymiarowe (nD) – teoria i zastosowanie

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski, Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 12.05.2004 – data zakończenia: 11.05.2006
  Fundusze: 270 600 zł
 1. Równoległe i rozproszone metody planowania eksperymentów optymalnych

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Dariusz Uciński, prof. UZ, Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 18.11.2004 – data zakończenia: 17.11.2006
  Fundusze: 149 700 zł

Wydział Humanistyczny

 1. Referenda lokalne w III RP

  Kierownik tematu: dr Andrzej Piasecki, Jednostka: Instytut Politologii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 20.03.2003 – data zakończenia: 19.03.2004
  Fundusze: 18 000 zł
 1. Dokumenty i kancelarie książąt rugijskich (do 1325 r.)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski, Jednostka: Instytut Historii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 30.04.2003 – data zakończenia: 29.06.2006
  Fundusze: 39 960 zł
 1. Inskrypcje na terenach Polski Zachodniej

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Joachim Zdrenka, Jednostka: Instytut Historii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 29.09.2003 – data zakończenia: 28.03.2006
  Fundusze: 190 000 zł
 1. Ziemie Odzyskane w latach 1945-2005. Społeczeństwo – władza – gospodarka

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Czesław Osękowski, Jednostka: Instytut Historii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.10.2003 – data zakończenia: 30.09.2006
  Fundusze: 80 000 zł

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 1. Analiza i modelowanie adaptacyjne konstrukcji niejednorodnych z uwzględnieniem więzów nierównościowych

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Mieczysław Kuczma, prof. UZ, Jednostka: Instytut Budownictwa
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 24.04.2003 – data zakończenia: 23.04.2006
  Fundusze: 200 000 zł

Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

 1. Rozwój szkieletu i proporcji ciała człowieka w okresie płodowym

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Andrzej Malinowski, Jednostka: Katedra Wychowania Fizycznego
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 12.11.2002 – data zakończenia: 11.11.2005
  Fundusze: 52 000 zł
 1. Procesy kontroli poznawczej w nabywaniu oraz wydobywaniu wiedzy jawnej i utajonej

  Kierownik tematu: mgr Ewa Magier, Jednostka: Instytut Pedagogiki Społecznej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 30.04.2003 – data zakończenia: 29.04.2004
  Fundusze: 19 500 zł

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Nieliniowe równania całkowe i ich zastosowania

  Kierownik tematu: dr hab. Wojciech Okrasiński, prof. UZ, Jednostka: Instytut Matematyki
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.08.2001 – data zakończenia: 31.07.2003 (raport końcowy 26.02.2004)
  Fundusze: 120 000 zł
 1. Problemy Thuego dla grafów

  Kierownik tematu: dr Jarosław Grytczuk, Jednostka: Instytut Matematyki
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 24.08.2004 – data zakończenia: 23.08.2006
  Fundusze: 62 500 zł

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Nieliniowe rezonanse dysków akrecyjnych w silnym polu grawitacyjnym

  Kierownik tematu: dr hab. Włodzimierz Kluźniak, prof. UZ, Jednostka: Instytut Astronomii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 20.05.2003 – data zakończenia: 19.05.2006
  Fundusze: 175 000 zł
 1. Globalna dynamika pozasłonecznych układów planetarnych

  Kierownik tematu: dr hab. Andrzej J. Maciejewski, prof. UZ, Jednostka: Instytut Astronomii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.03.2002 – data zakończenia: 28.02.2005
  Fundusze: 203 800 zł
 1. Poszukiwanie mechanizmu promieniowania radiowego pulsarów: od danych obserwacyjnych do modeli teoretycznych

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Janusz Gil, Jednostka: Instytut Astronomii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 23.04.2004 – data zakończenia: 22.04.2007
  Fundusze: 440 000 zł

Wydział Mechaniczny

 1. Wpływ stymulatorów oddziaływań rafinacyjnych w węglo-azoto-tlenowych układach żuzlowych na stan i jakość powierzchni odlewów z mosiądzów armaturowych

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Adam Bydałek, prof. UZ, Jednostka: Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 14.04.2004 – data zakończenia: 13.04.2006
  Fundusze: 160 875 zł

Projekty promotorskie

Wydział Humanistyczny

 1. Philipa E. Johnsona krytyka natralizmu w nauce

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski (doktorant: mgr Piotr Bylica), Jednostka: Instytut Filozofii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 14.09.2004 – data zakończenia: 13.09.2005
  Fundusze: 10 800 zł
 1. Wzorce lustracji na przykładzie Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec

  Kierownik tematu: dr hab. Andrzej Małkiewicz, prof. UZ (doktorant: mgr Agnieszka Opalińska), Jednostka: Instytut Politologii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 30.05.2005 – data zakończenia: 29.11.2006
  Fundusze: 15 000 zł

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 1. Podstawy molekularne kilku przypadków dziedzicznej sferocytozy (HS) związanych z defektem białka przenoszącego aniony pochodzących z terenów zachodniej Polski

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski (doktorant: mgr inż. Elżbieta Heger), Jednostka: Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 10.05.2005 – data zakończenia: 09.05.2007
  Fundusze: 40 000 zł
 1. Podstawy molekularne kilku przypadków dziedzicznej sferocytozy (HS) związanych z ubytkiem ankiryny pochodzących z terenów Zachodniej Polski

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski (doktorant: mgr inż. Dżamila Bogusławska), Jednostka: Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 22.03.2004 – data zakończenia: 21.03.2006
  Fundusze: 50 000 zł
 1. Badanie zdolności aproksymacyjnych o charakterze nieliniowym, przeznaczonych do opisu rzeźby terenu miasta Zielonej Góry

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Józef Gil, prof. UZ (doktorant: mgr inż. Maria Mrówczyńska), Jednostka: Instytut Budownictwa
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 03.11.2004 – data zakończenia: 02.11.2005
  Fundusze: 18 000 zł
 1. Analiza niezawodności konstrukcji i elementów konstrukcji za pomocą sztucznych sieci neuronowych

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Zenon Waszczyszyn – Politechnika Krakowska (doktorant: mgr inż. Joanna Kaliszuk), Jednostka: Instytut Budownictwa
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 24.05.2004 – data zakończenia: 23.12.2005
  Fundusze: 41 400 zł
 1. Pomiary laboratoryjne i terenowe przewodnictwa cieplnego gruntów czwartorzędowych Polski

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM Poznań (doktorant: mgr Agnieszka Gontaszewska), Jednostka: Instytut Budownictwa
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 03.11.2004 – data zakończenia: 02.02.2006
  Fundusze: 49 800 zł
 1. Badanie wpływu polimerów kwasu slajowego na strukturę i dynamikę modelwoych błon biologicznych metoda jedno- i dwuwymiarowej speltroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (doktorant: mgr Anna Timoszyk)

  Kierownik tematu: dr hab. Lidia Latanowicz, prof. UZ, Jednostka: Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 15.11.2003 – data zakończenia: 14.11.2005
  Fundusze: 19 200 zł

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Optymalizacja struktur rozmytych sieci neuronowych w układach diagnostyki procesów

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz (doktorant: mgr inż. Marek Kowal), Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.04.2002 – data zakończenia: 30.09.2003 (raport końcowy 27.09.2004)
  Fundusze: 41 000 zł
 1. Neuronowe modelowanie systemów nieliniowych w układach detekcji uszkodzeń

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz (doktorant: mgr inż. Marcin Mrugalski), Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.04.2002 – data zakończenia: 30.09.2003 (raport końcowy 16.02.2004)
  Fundusze: 41 000 zł

Projekty celowe

Wydział Zarządzania

 1. Lubuska Regionalna Strategia Innowacji

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Daniel Fic, prof. UZ, Jednostka: Wydział Zarządzania
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 15.12.2002 – data zakończenia: 15.10.2004
  Fundusze: 510 000 zł

Pozawydziałowe

 1. CLUSTERIX – Krajowy Klaster Linuxowy (National Cluster of Linux Systems)

  Kierownik tematu: dr inż. Janusz Baranowski, Jednostka: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – Centrum Komputerowe
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 12.12.2003 – data zakończenia: 30.06.2006
  Fundusze: 199 162 zł

 

^