Projekty badawcze na rok 2006

Projekty własne* Projekty promotorskie* Projekty habilitacyjne* Projekty celowe* Projekty rozwojowe* Projekty zgłoszone na konkurs na 31.01.2006 Projekty zgłoszone na konkurs na 31.05.2006 Projekty zgłoszone na konkurs na 31.07.2006 Projekty zgłoszone na konkurs na 30.11.2006

* na podstawie umów zawartych z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekty własne

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Modele formalne w zintegrowanym projektowaniu systemów sprzętowo-programowych

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Marian Adamski, Jednostka: Instytut Informatyki i Elektroniki
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 28.04.2003 – data zakończenia: 27.04.2006
  Fundusze: 227 890 zł
 1. Modelowanie i identyfikacja nieliniowych systemów dynamicznych w odpornych układach diagnostyki

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 29.09.2003 – data zakończenia: 28.09.2006
  Fundusze: 318 000 zł
 1. Energoelektroniczne układy elastycznego sterowania przepływem mocy w rozproszonych systemach zasilających prądu przemiennego

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki, Jednostka: Instytut Inżynierii Elektrycznej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 07.11.2003 – data zakończenia: 06.11.2006
  Fundusze: 297 000 zł
 1. Rozproszony system sterowania bezpiecznego z wykorzystaniem baz danych oraz dynamicznie rekonfigurowalnych układów sterowania elementami wykonawczymi

  Kierownik tematu: dr inż. Marek Węgrzyn, Jednostka: Instytut Informatyki i Elektroniki
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.04.2004 – data zakończenia: 31.03.2006
  Fundusze: 191 600 zł
 1. Procesy powtarzalne i układy wieowymiarowe (nD) – teoria i zastosowanie

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski, Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 12.05.2004 – data zakończenia: 11.05.2006
  Fundusze: 270 600 zł
 1. Równoległe i rozproszone metody planowania eksperymentów optymalnych

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Dariusz Uciński, prof. UZ, Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 18.11.2004 – data zakończenia: 17.11.2006
  Fundusze: 149 700 zł

Wydział Humanistyczny

 1. Dokumenty i kancelarie książąt rugijskich (do 1325 r.)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski, Jednostka: Instytut Historii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 30.04.2003 – data zakończenia: 29.06.2006
  Fundusze: 39 960 zł
 1. Inskrypcje na terenach Polski Zachodniej

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Joachim Zdrenka, Jednostka: Instytut Historii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 29.09.2003 – data zakończenia: 28.03.2006
  Fundusze: 190 000 zł
 1. Ziemie Odzyskane w latach 1945-2005. Społeczeństwo – władza – gospodarka

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Czesław Osękowski, Jednostka: Instytut Historii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.10.2003 – data zakończenia: 30.09.2006
  Fundusze: 80 000 zł
 1. Inskrypcje na terenach Polski Zachodniej (województwo lubuskie)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Joachim Zdrenka., Jednostka: Instytut Historii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 06.11.2006 – data zakończenia: 05.05.2009
  Fundusze: 190 000 zł

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 1. Analiza i modelowanie adaptacyjne konstrukcji niejednorodnych z uwzględnieniem więzów nierównościowych

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Mieczysław Kuczma, prof. UZ, Jednostka: Instytut Budownictwa
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 24.04.2003 – data zakończenia: 23.04.2006
  Fundusze: 200 000 zł

Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

 1. Rozwój szkieletu i proporcji ciała człowieka w okresie płodowym

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Andrzej Malinowski, Jednostka: Katedra Wychowania Fizycznego
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 12.11.2002 – data zakończenia: 11.11.2005 – raport końcowy: 01.02.2006
  Fundusze: 52 000 zł
 1. Precesy dyfuzji kulturowej i ruchliwości społecznej na pograniczu zachodnim po akcesji Polski do Unii Europejskiej

  Kierownik tematu: dr Krzysztof Lisowski, Jednostka: Instytut Socjologii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 05.12.2005 – data zakończenia: 04.04.2008
  Fundusze: 90 000 zł

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Problemy Thuego dla grafów

  Kierownik tematu: dr Jarosław Grytczuk, Jednostka: Instytut Matematyki
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 24.08.2004 – data zakończenia: 23.08.2006
  Fundusze: 62 500 zł
 1. Teoria równowagi w grach stochastycznych

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Andrzej Nowak, Jednostka: Zakład Teorii Sterowania i Procesów Stochastycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 21.02.2006 – data zakończenia: 20.02.2009
  Fundusze: 135 000 zł

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Nieliniowe rezonanse dysków akrecyjnych w silnym polu grawitacyjnym

  Kierownik tematu: dr hab. Włodzimierz Kluźniak, prof. UZ, Jednostka: Instytut Astronomii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 20.05.2003 – data zakończenia: 19.05.2006
  Fundusze: 175 000 zł
 1. Poszukiwanie mechanizmu promieniowania radiowego pulsarów: od danych obserwacyjnych do modeli teoretycznych

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Janusz Gil, Jednostka: Instytut Astronomii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 23.04.2004 – data zakończenia: 22.04.2007
  Fundusze: 440 000 zł
 1. Gwiazdy neutronowe jako źródło fal grawitacyjnych

  Kierownik tematu: dr Dorota Rosińska, Jednostka: Instytut Astronomii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 21.02.2006 – data zakończenia: 20.02.2009
  Fundusze: 294 800 zł

Wydział Mechaniczny

 1. Wpływ stymulatorów oddziaływań rafinacyjnych w węglo-azoto-tlenowych układach żuzlowych na stan i jakość powierzchni odlewów z mosiądzów armaturowych

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Adam Bydałek, prof. UZ, Jednostka: Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 14.04.2004 – data zakończenia: 13.04.2006
  Fundusze: 160 875 zł
 1. Otrzymywanie i charakterystyka samoregulujących się nanomateriałów tlenkowych na implantowych stopach tytanu

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik, Jednostka: Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 24.10.2006 – data zakończenia: 23.04.2009
  Fundusze: 360 000 zł

Projekty promotorskie

Wydział Humanistyczny

 1. Wzorce lustracji na przykładzie Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec

  Kierownik tematu: dr hab. Andrzej Małkiewicz, prof. UZ (doktorant: mgr Agnieszka Opalińska), Jednostka: Instytut Politologii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 30.05.2005 – data zakończenia: 29.11.2006 – raport końcowy: 01.02.2006
  Fundusze: 15 000 zł
 1. Konferencja Międzyrządowa i Konwent jako komplementarne metody reformowania traktatów Unii Europejskiej

  Kierownik tematu: dr hab. Andrzej Małkiewicz, prof. UZ (doktorant: mgr Monika Słońska), Jednostka: Instytut Politologii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 05.12.2005 – data zakończenia: 04.03.2007
  Fundusze: 18 750 zł
 1. Pieczęcie cechów na ziemiach księstwa głogowskiego do końca XVIII wieku. Geneza i treści symboliczne.

  Kierownik tematu: dr hab. Wojciech Strzyżewski, prof. UZ; Doktorant: mgr Tomasz Kałuski, Jednostka: Instytut Historii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 06.11.2006 – data zakończenia: 05.11.2008
  Fundusze: 43 800 zł

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Algorytmy ewolucyjne z mutacją alfa-stabilną w zadaniach globalnej optymalizacji parametrycznej

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ (doktorant: mgr inż. Przemysław Prętki), Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 16.02.2006 – data zakończenia: 15.08.2007
  Fundusze: 40 320 zł

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 1. Podstawy molekularne kilku przypadków dziedzicznej sferocytozy (HS) związanych z defektem białka przenoszącego aniony pochodzących z terenów zachodniej Polski

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski (doktorant: mgr inż. Elżbieta Heger), Jednostka: Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 10.05.2005 – data zakończenia: 09.05.2007
  Fundusze: 40 000 zł
 1. Podstawy molekularne kilku przypadków dziedzicznej sferocytozy (HS) związanych z ubytkiem ankiryny pochodzących z terenów Zachodniej Polski

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski (doktorant: mgr inż. Dżamila Bogusławska), Jednostka: Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 22.03.2004 – data zakończenia: 21.03.2006
  Fundusze: 50 000 zł
 1. Badanie zdolności aproksymacyjnych o charakterze nieliniowym, przeznaczonych do opisu rzeźby terenu miasta Zielonej Góry

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Józef Gil, prof. UZ (doktorant: mgr inż. Maria Mrówczyńska), Jednostka: Instytut Budownictwa
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 03.11.2004 – data zakończenia: 02.11.2005 – raport końcowy: 03.02.2006
  Fundusze: 18 000 zł
 1. Analiza niezawodności konstrukcji i elementów konstrukcji za pomocą sztucznych sieci neuronowych

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Zenon Waszczyszyn – Politechnika Krakowska (doktorant: mgr inż. Joanna Kaliszuk), Jednostka: Instytut Budownictwa
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 24.05.2004 – data zakończenia: 23.12.2005 – raport końcowy: 20.02.2006
  Fundusze: 41 400 zł
 1. Pomiary laboratoryjne i terenowe przewodnictwa cieplnego gruntów czwartorzędowych Polski

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM Poznań (doktorant: mgr Agnieszka Gontaszewska), Jednostka: Instytut Budownictwa
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 03.11.2004 – data zakończenia: 02.02.2006
  Fundusze: 49 800 zł
 1. Badanie wpływu polimerów kwasu slajowego na strukturę i dynamikę modelwoych błon biologicznych metoda jedno- i dwuwymiarowej speltroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego

  Kierownik tematu: dr hab. Lidia Latanowicz, prof. UZ (doktorant: mgr Anna Timoszyk), Jednostka: Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 15.11.2003 – data zakończenia: 14.11.2005 – raport końcowy: 09.02.2006
  Fundusze: 19 200 zł

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Symulacje Monte Carlo promieniowania pulsarów

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Janusz Gil (doktorant: mgr Krzysztof Maciesiak), Jednostka: Instytut Astronomii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.12.2005 – data zakończenia: 30.11.2008
  Fundusze: 50 000 zł

Wydział Mechaniczny

 1. Wpływ gięcia na charakterystykę in vitro anodowej warstwy wierzchniej implantowego stopu tytanu Ti6A/4V

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik, prof. UZ (doktorant: mgr inż. Agnieszka Kierzkowska), Jednostka: Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 16.02.2006 – data zakończenia: 15.08.2007
  Fundusze: 47 000 zł
 1. Stateczność dynamiczna porowatej powłoki walcowej

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Magnucki (doktorant: mgr inż. Tomasz Belica), Jednostka: Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 24.10.2006 – data zakończenia: 23.10.2007
  Fundusze: 19 680 zł

Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

 1. Obraz szkoły z perspektywy uczniów gimnazjów tzw. „wirtualnych”

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Maria Dudzikowa (doktorant: mgr Anita Famuła) , Jednostka: Instytut Pedagogiki i Psychologii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 13.12.2005 – data zakończenia: 12.12.2007
  Fundusze: 21 400 zł
 1. Pedagogiczne aspekty kultury organizacyjnej społeczności sieciowej w obrębie grup dyskusyjnych w internecie

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Marek Furmanek, prof. UZ (doktorant: mgr Justyna Lipińska), Jednostka: Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 31.10.2005 – data zakończenia: 30.10.2006
  Fundusze: 30 000 zł
 1. Technologie informacyjne w pracy z dziećmi przejawiającymi specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Marek Furmanek, prof. UZ (doktorant: mgr Ewa Nowicka), Jednostka: Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 16.02.2006 – data zakończenia: 15.02.2007
  Fundusze: 25 500 zł

Projekty habilitacyjne

Wydział Humanistyczny

 1. Spór o podstawy teorii czynności mowy

  Kierownik tematu: dr Maciek Witek, Jednostka: Instytut Filozofii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 13.11.2006 – data zakończenia: 12.11.2008
  Fundusze: 20 000 zł

Projekty celowe

Pozawydziałowe

 1. CLUSTERIX – Krajowy Klaster Linuxowy (National Cluster of Linux Systems)

  Kierownik tematu: dr inż. Janusz Baranowski, Jednostka: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – Centrum Komputerowe
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 12.12.2003 – data zakończenia: 30.06.2006
  Fundusze: 212 762 zł

Projekty rozwojowe

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Węzły do inteligentnych systemów pomiarowo-sterujących

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Wiesaw Miczulski, prof. UZ, Jednostka: Instytut Metrologii Elektrycznej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 07.09.2006 – data zakończenia: 06.09.2008
  Fundusze: 516 100 zł

Projekty zgłoszone na konkurs na 31.01.2006

Wydział Artystyczny

 1. Wielkopolska muzyka sakralna epoki baroku (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: I st. kw. art. Bartłomiej Stankowiak, Jednostka: Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej
 1. Poszerzenie spektrum wolności jako możliwość dokonywania wyborów. Natura i tradycja, tożsamość płciowa czy terytorium płci. Polskie artystki wobec problemu kobiecości w sztuce (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: I st. kw. art. Magdalena Gryska, Jednostka: Katedra Sztuki i Kultury Plastycznej
 1. Dzieło muzyczne analiza a interpretacja wykonawcza (na podstawie cykli pieśniarskich M. Musorgskiego) (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: I st. kw. art. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska, Jednostka: Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Komputerowa analiza obrazów mikroskopowych pozyskiwanych metodą biopsji cienkoigłowej (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ, Jednostka: Insytut Sterowania i Systemów Informatycznych
 1. Matrycowo-reaktancyjne przemienniki częstotliwości o trasmitancji napięciowej typu buck-boost (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak, prof. UZ, Jednostka: Instytut Inżynierii Elektrycznej
 1. Analiza narażenia kardiostymulatorów na pole elektromagnetyczne

  Kierownik tematu: dr inż. Anna Pawiak-Mowna, Jednostka: Instytut Informatyki i Elektroniki
 1. Problematyka zastosowania Systemów Funkcji Iterowanych w syntezie obiektów grafiki komputerowej i przetwarzaniu obiektów obrazu cyfrowego w czasie rzeczywistym (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr inż. Sławomir Nikiel, Jednostka: Insytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Wydział Humanistyczny

 1. Inskrypcje na terenach Polski Zachodniej (województwo lubuskie) (własny)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Joachim Zdrenka., Jednostka: Instytut Historii
 1. Pieczęcie cechów na ziemiach księstwa głogowskiego do końca XVIII wieku. Geneza i treści symboliczne. (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. Wojciech Strzyżewski, prof. UZ; Doktorant: mgr Tomasz Kałuski, Jednostka: Instytut Historii
 1. Własność szlachecka na pograniczu wielkopolsko-kujawskim w I połowie XV wieku (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Joanna Karczewska, Jednostka: Instytut Historii
 1. Spór o podstawy teorii czynności mowy (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Maciek Witek, Jednostka: Instytut Filozofii

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Niezmienniczość średnich quasi-arytmetycznych ważonych (promotorski)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Janusz Matkowski; Doktorant: mgr Justyna Jarczyk, Jednostka: Zakład Równań Funkcyjnych
 1. Niezmienniczość pewnych średnich ze względu na odwzorowania uśredniające typu Cauchy’ego (promotorski)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Janusz Matkowski; Doktorant: mgr Dorota Głazowska, Jednostka: Zakład Równań Funkcyjnych
 1. Stochastyczne równania Volterry (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Anna Karczewska, Jednostka: Zakład Teorii Sterowania i Procesów Stochastycznych

Wydział Mechaniczny

 1. Metodyka oceny efektywności wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP w wybranej klasie przedsiębiorstw produkcyjnych (własny)

  Kierownik tematu: dr inż. Sławomir Kłos, Jednostka: Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
 1. Otrzymanie i charakterystyka samoregulujących się nanomateriałów tlenkowych na implantowych stopach tytanu (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik, prof. UZ, Jednostka: Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
 1. Stateczność dynamiczna porowatej płyty prostokątnej. (promotorski)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Magnucki; Doktorant: mgr inż. Daniel Dębowski, Jednostka: Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
 1. Stateczność dynamiczna porowatej powłoki walcowej (promotorski)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Magnucki; Doktorant: mgr inż. Tomasz Belica, Jednostka: Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
 1. Problematyka bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jako kategoria edukacyjna na drodze rozwoju zawodowego człowieka a proces kształtowania kultury bezpieczeństwa pracownika (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr inż. Marek Rybakowski, Jednostka: Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej
 1. Analiza własności kinetycznych podatnych elementów systemów bezpieczeństwa maszyn (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr inż. Kazimierz Dobrucki, Jednostka: Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn

Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

 1. Kształcenie nauczycieli kl. I-III do twórczości pedagogicznej (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Marzena Magda-Adamowicz, Jednostka: Instytut Pedagogiki i Psychologii

Projekty zgłoszone na konkurs na 31.05.2006

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 1. Ocena zastosowania przesłon przeciwfiltracyjnych do uszczelniania wałow przeciwpowodziowych (rozwojowy)

  Kierownik tematu: dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ, Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Zintegrowany system monitorowania i sterowania systemami pomiarowymi państwowego wzorca jednostek miar, czasu i częstotliwości (rozwojowy)

  Kierownik tematu: dr inż. Janusz Kaczmarek, Jednostka: Instytut Metrologii Elektrycznej

Projekty zgłoszone na konkurs na 31.07.2006

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Matrycowo-reaktancyjne przemienniki częstotliwości o przekładni napięciowej typu buck-boost (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak, prof. UZ, Jednostka: Instytut Inżynierii Elektrycznej
 1. Sterowanie procesami powtarzalnymi i układami wielowymiarowymi (nD) (własny)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski, Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
 1. Sztuczne sieci neuronowe w odpornych układach diagnostyki technicznej (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr inż. Krzysztof Patan, Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Analiza efektów geometrycznych promieniowania radiowego pulsarów (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. Jarosław Kijak; Doktorant: mgr Krzysztof Krzeszowski, Jednostka: Instytut Astronomii

Wydział Humanistyczny

 1. Rola i znaczenie szlachty w życiu społecznym księstw głogowskiego, żagańskiego i krośnieńskiego w latach 1482-1806 (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Wojciech Strzyżewski, prof. UZ, Jednostka: Instytut Historii
 1. Szlachta w miastach Wielkopolski w XVI i XVII wieku – Poznań – Gniezno – Kalisz (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. Leszek Belzyt, prof. UZ; Doktorant: mgr Aneta Sochala, Jednostka: Instytut Historii
 1. Przemiany w oświacie, kulturze i życiu artystycznym na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1956 (promotorski)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Czesław Osękowski; Doktorant: mgr Janina Wallis, Jednostka: Instytut Historii
 1. Idea komunalna a ustrój Republiki Nowogrodzkiej w XII-XV wieku (promotorski)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Maria Barbara Piechowiak Topolska; Doktorant: mgr Maciej Józefiak, Jednostka: Instytut Historii
 1. Społeczeństwo polskie wobec projektowanej konfederacji polsko-czechosłowackiej rządu Władysława Sikorskiego w latach 1939-1943 (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Dariusz Miszewski, Jednostka: Instytut Politologii
 1. Re)produkcja stałych połączeń wyrazowych w procesie glottodydaktycznym z perspektywy kognitywnej na przykładzie języka niemieckiego: implikacje frazeo-paremiodydaktyczne (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Marek Laskowski, Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 1. Ocena metod wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych w aspekcie poprawy ochrony przed powodzą na lubuskim odcinku Odry (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ; Doktorant: mgr inż. Anna Asani, Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
 1. Prognozowanie zachowania belki i słupów żelbetowych w stanie deformacji zakrytycznych (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr inż. Jacek Korentz, Jednostka: Instytut Budownictwa

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Rozgrywane kolorowanie grafów (własny)

  Kierownik tematu: dr Jarosław Grytczuk, Jednostka: Zakład Dydaktyki Matematyki i Teorii Liczb
 1. Stochastyczne ułamkowe (ang. fractional) równania Volterry (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Anna Karczewska, Jednostka: Zakład Teorii Sterowania i Procesów Stochastycznych

Wydział Mechaniczny

 1. Badanie właściwości technologicznych i eksploatacyjnych warstwy wierzchniej odlewów z żeliwa z grafitem wermikularnym (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Stanisław Janik, prof. PP; Doktorant: mgr inż. Grzegorz Maniarski , Jednostka: Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
 1. Analiza technologii wytwarzania części maszyn ze stopów Fe-C w aspekcie kryteriów ekologicznych (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Stanisław Janik, prof. PP; Doktorant: mgr inż. Izabela Gabryelewicz , Jednostka: Instytut Budowy i Esploatacji Maszyn
 1. Stateczność dynamiczna porowatej płytki prostokątnej (promotorski)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Magnacki; Doktorant: mgr inż. Daniel Dębowski , Jednostka: Instytut Budowy i Esploatacji Maszyn
 1. Projektowanie podatnych elementów maszyn łagodzących uderzenia (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr inż. Kazimierz Dobrucki, Jednostka: Instytut Budowy i Esploatacji Maszyn
 1. Prognozowanie cech użytkowych warstw utwardzonych w wyniku nawęglania próżniowego i wysokociśnieniowego hartowania gazowego stali (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr inż. Ryszard Gorockiewicz, Jednostka: Instytut Budowy i Esploatacji Maszyn

Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

 1. Alfabetyzacja medialna dzieci w wieku wczesnoszkolnym jako czynnik zmian procesów poznawczych w ujęciu konstruktywistycznym (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Wielisława Osmańska-Furmanek, prof. UZ, Jednostka: Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 1. Funkcjonowanie gmin, a ich samodzielność finansowa (własny)

  Kierownik tematu: dr Iwona Lubimow-Burzyńska, Jednostka: Zakład Makroekonomii i Finansów
 1. Public relations w promocji dobra publicznego (na przykładzie kampanii informacyjno-promocyjnej w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. Mieczysław Dudek, prof. UZ; Doktorant: mgr Ewa Sobolewska, Jednostka: Zakład Makroekonomii i Finansów
 1. Wykorzystanie przez władze gminy instrumentów służących wdrażaniu zrównoważonego rozwoju (na przykładzie gmin województwa lubuskiego) (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. Mieczysław Dudek, prof. UZ; Doktorant: mgr inż. Monika Michalska, Jednostka: Zakład Makroekonomii i Finansów

Projekty zgłoszone na konkurs na 30.11.2006

Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

 1. Efekty socjalizacji poznawczej w szkołach masowych i elitarnych we współczesnej Polsce (rozwojowy)

  Kierownik tematu: dr Ewa Narkiewicz-Niedbalec , Jednostka: Instytut Pedagogiki Społecznej
 1. Kwestionariusz Spostrzeganego Sprawowania Funkcji Rodzicielskich – autorska metoda oceny jakości relacji rodzice-dzieci – wersja dla dzieci i młodzieży (rozwojowy)

  Kierownik tematu: dr Iwona Grzegorzewska , Jednostka: Instytut Pedagogiki i Psychologii

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 1. Wpływ środkó chemicznych stosowanych do zimowego utrzymania dróg na kapilarność i wysadzinowość gruntów (rozwojowy)

  Kierownik tematu: dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ, Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Zintegrowany system monitorowania i sterowania systemami pomiarowymi państwowego wzorca jednostek miar i częstotliwości (rozwojowy)

  Kierownik tematu: dr inż. Janusz Kaczmarek, Jednostka: Instytut Metrologii Elektrycznej

 

^