Projekty badawcze na rok 2007

Projekty własne* Projekty promotorskie* Projekty habilitacyjne* Projekty rozwojowe* Projekty zgłoszone na konkurs na 31.01.2007 Projekty zgłoszone na konkurs na 31.05.2007 Projekty zgłoszone na konkurs na 31.07.2007 Projekty zgłoszone na konkurs na 31.01.2008

* na podstawie umów zawartych z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekty własne

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Energoelektroniczne układy elastycznego sterowania przepływem mocy w rozproszonych systemach zasilających prądu przemiennego

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki, Jednostka: Instytut Inżynierii Elektrycznej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 07.11.2003 – data zakończenia: 06.11.2006 – raport końcowy: 07.05.2007
  Fundusze: 297 000 zł
 1. Matrycowo-reaktancyjne przemienniki częstotliwości o trasmitancji napięciowej typu buck-boost

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak, prof. UZ, Jednostka: Instytut Inżynierii Elektrycznej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 22.03.2007 – data zakończenia: 21.09.2009
  Fundusze: 288 000 zł
 1. Efektywne metody obliczeniowe dużej skali w planowaniu optymalnych strategii obserwacji procesów z czasoprzestrzenną dynamiką z zastosowaniem sieci sensorycznych (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Dariusz Uciński, prof. UZ, Jednostka: Insytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 31.07.2007 – data zakończenia: 31.07.2010
  Fundusze: 317 300 zł
 1. Sterowanie tolerujące uszkodzenia w nieliniowych układach automatyki

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, Jednostka: Insytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 09.10.2007 – data zakończenia: 07.10.2010
  Fundusze: 352 800 zł

Wydział Humanistyczny

 1. Inskrypcje na terenach Polski Zachodniej (województwo lubuskie)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Joachim Zdrenka., Jednostka: Instytut Historii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 06.11.2006 – data zakończenia: 05.05.2009
  Fundusze: 190 000 zł

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

 1. Precesy dyfuzji kulturowej i ruchliwości społecznej na pograniczu zachodnim po akcesji Polski do Unii Europejskiej

  Kierownik tematu: dr Krzysztof Lisowski, Jednostka: Instytut Socjologii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 05.12.2005 – data zakończenia: 04.04.2008
  Fundusze: 90 000 zł

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Teoria równowagi w grach stochastycznych

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Andrzej Nowak, Jednostka: Zakład Teorii Sterowania i Procesów Stochastycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 21.02.2006 – data zakończenia: 20.02.2009
  Fundusze: 135 000 zł

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Poszukiwanie mechanizmu promieniowania radiowego pulsarów: od danych obserwacyjnych do modeli teoretycznych

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Janusz Gil, Jednostka: Instytut Astronomii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 23.04.2004 – data zakończenia: 22.04.2007
  Fundusze: 440 000 zł
 1. Radiowe i rentgenowskie promieniowanie związane z obszarem wysokiego napięcia nad czapą polarną pulsarów

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Janusz Gil, Jednostka: Instytut Astronomii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 22.10.2007 – data zakończenia: 21.10.2010
  Fundusze: 345 800 zł
 1. Gwiazdy neutronowe jako źródło fal grawitacyjnych

  Kierownik tematu: dr Dorota Rosińska, Jednostka: Instytut Astronomii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 21.02.2006 – data zakończenia: 20.02.2009
  Fundusze: 294 800 zł
 1. Zastosowanie różniczkowej teorii Galois do badania nieliniowych równań fizyki

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Andrzej Maciejewski, Jednostka: Instytut Astronomii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 11.10.2007 – data zakończenia: 10.10.2010
  Fundusze: 222 950 zł

Wydział Mechaniczny

 1. Otrzymywanie i charakterystyka samoregulujących się nanomateriałów tlenkowych na implantowych stopach tytanu

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik, Jednostka: Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 24.10.2006 – data zakończenia: 23.04.2009
  Fundusze: 360 000 zł

Projekty promotorskie

Wydział Humanistyczny

 1. Konferencja Międzyrządowa i Konwent jako komplementarne metody reformowania traktatów Unii Europejskiej

  Kierownik tematu: dr hab. Andrzej Małkiewicz, prof. UZ (doktorant: mgr Monika Słońska), Jednostka: Instytut Politologii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 05.12.2005 – data zakończenia: 04.03.2007
  Fundusze: 18 750 zł
 1. Pieczęcie cechów na ziemiach księstwa głogowskiego do końca XVIII wieku. Geneza i treści symboliczne.

  Kierownik tematu: dr hab. Wojciech Strzyżewski, prof. UZ (doktorant: mgr Tomasz Kałuski), Jednostka: Instytut Historii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 06.11.2006 – data zakończenia: 05.11.2008
  Fundusze: 43 800 zł
 1. Przemiany w oświacie, kulturze i życiu artystycznym na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1956

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Czesław Osękowski (doktorant: mgr Janina Wallis), Jednostka: Instytut Historii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 14.05.2007 – data zakończenia: 13.05.2008
  Fundusze: 24 840 zł

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Algorytmy ewolucyjne z mutacją alfa-stabilną w zadaniach globalnej optymalizacji parametrycznej

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ (doktorant: mgr inż. Przemysław Prętki), Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 16.02.2006 – data zakończenia: 15.08.2007
  Fundusze: 40 320 zł

Wydział Nauk Biologicznych

 1. Podstawy molekularne kilku przypadków dziedzicznej sferocytozy (HS) związanych z defektem białka przenoszącego aniony pochodzących z terenów zachodniej Polski

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski (doktorant: mgr inż. Elżbieta Heger), Jednostka: Katedra Biologii Molekularnej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 10.05.2005 – data zakończenia: 09.05.2007
  Fundusze: 40 000 zł

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 1. Kinematyka wysokościowej sieci pomiarowo-kontrolnej w aspekcie zastosowania algorytmów klasycznych i sieci neuronowych

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Józef Gil, prof. UZ; (doktorant: mgr inż. Sławomir Gibowski , Jednostka: Instytut Budownictwa
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 29.08.2007 – data zakończenia: 28.02.2009
  Fundusze: 73 060 zł

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Symulacje Monte Carlo promieniowania pulsarów

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Janusz Gil (doktorant: mgr Krzysztof Maciesiak), Jednostka: Instytut Astronomii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 01.12.2005 – data zakończenia: 30.11.2008
  Fundusze: 50 000 zł
 1. Analiza efektów geometrycznych promieniowania radiowego pulsarów

  Kierownik tematu: dr hab. Jarosław Kijak (doktorant: mgr Krzysztof Krzeszowski), Jednostka: Instytut Astronomii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 25.04.2007 – data zakończenia: 24.04.2010
  Fundusze: 66 000 zł

Wydział Mechaniczny

 1. Wpływ gięcia na charakterystykę in vitro anodowej warstwy wierzchniej implantowego stopu tytanu Ti6A/4V

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik, prof. UZ (doktorant: mgr inż. Agnieszka Kierzkowska), Jednostka: Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 16.02.2006 – data zakończenia: 15.08.2007
  Fundusze: 47 000 zł
 1. Stateczność dynamiczna porowatej powłoki walcowej

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Magnucki (doktorant: mgr inż. Tomasz Belica), Jednostka: Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 24.10.2006 – data zakończenia: 23.10.2007
  Fundusze: 19 680 zł

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

 1. Obraz szkoły z perspektywy uczniów gimnazjów tzw. „wirtualnych”

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Maria Dudzikowa (doktorant: mgr Anita Famuła) , Jednostka: Instytut Pedagogiki i Psychologii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 13.12.2005 – data zakończenia: 12.12.2007
  Fundusze: 21 400 zł
 1. Technologie informacyjne w pracy z dziećmi przejawiającymi specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Marek Furmanek, prof. UZ (doktorant: mgr Ewa Nowicka), Jednostka: Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 16.02.2006 – data zakończenia: 15.02.2007
  Fundusze: 25 500 zł

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Rozgrywane kolorowanie grafów

  Kierownik tematu: dr hab. Jarosław Grytczuk; Doktorant: mgr Tomasz Bartnicki, Jednostka: Zakład Dydaktyki Matematyki i Teorii Liczb
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 31.07.2007 – data zakończenia: 31.07.2009
  Fundusze: 43 600 zł

Projekty habilitacyjne

Wydział Humanistyczny

 1. Spór o podstawy teorii czynności mowy

  Kierownik tematu: dr Maciek Witek, Jednostka: Instytut Filozofii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 13.11.2006 – data zakończenia: 12.11.2008
  Fundusze: 20 000 zł

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Sztuczne sieci neuronowe w odpornych układach diagnostyki technicznej

  Kierownik tematu: dr inż. Krzysztof Patan, Jednostka: Insytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 30.04.2007 – data zakończenia: 29.10.2008
  Fundusze: 72 000 zł

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

 1. Bariery instytucjonalizacji merytokratycznych reguł doboru kadr kierowniczych w sektorze publicznym w Polsce (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Mariusz Kwiatkowski, Jednostka: Instytut Socjologii
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 31.07.2007 – data zakończenia: 31.07.2009
  Fundusze: 30 000 zł

Projekty rozwojowe

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Węzły do inteligentnych systemów pomiarowo-sterujących

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Wiesaw Miczulski, prof. UZ, Jednostka: Instytut Metrologii Elektrycznej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 07.09.2006 – data zakończenia: 06.09.2008
  Fundusze: 516 100 zł
 1. Zintegrowany system monitorowania i sterowania systemami pomiarowymi pastwowego wzorca jednostek miar czasu i częstotliwości

  Kierownik tematu: dr inż. Janusz Kaczmarek, Jednostka: Instytut Metrologii Elektrycznej
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 06.11.2007 – data zakończenia: 05.11.2009
  Fundusze: 504 400 zł

Projekty zgłoszone na konkurs na 31.01.2007

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 1. Zdrowie psychiczne: podejście systemowe (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Tatiana Rongińska, prof. UZ, Jednostka: Zakład Psychologii Zarządzania

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Sterowanie tolerujące uszkodzenia w nieliniowych układach automatyki (własny)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, Jednostka: Insytut Sterowania i Systemów Informatycznych
 1. Efektywne metody obliczeniowe dużej skali w planowaniu optymalnych strategii obserwacji procesów z czasoprzestrzenną dynamiką z zastosowaniem sieci sensorycznych (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Dariusz Uciński, prof. UZ, Jednostka: Insytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Spektralne własności promieniowania radiowego pulsarów (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Jarosław Kijak, Jednostka: Instytut Astronomii
 1. Zastosowanie różniczkowej teorii Galois do badania nieliniowych równań fizyki (własny)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Andrzej Maciejewski, Jednostka: Instytut Astronomii
 1. Radiowe i rentgenowskie promieniowanie związane z obszarem wysokiego napięcia nad czapą polarną pulsarów (własny)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Janusz Gil, Jednostka: Instytut Astronomii
 1. Nie-dipolowe pole magnetyczne nad czapą polarną gwiazdy neutronowej a fizyka promieniowania pulsarów (własny)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. George Melikidze, Jednostka: Instytut Astronomii

Wydział Humanistyczny

 1. Sergiusza Bułgakowa filozofia wszechjedności (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ, Jednostka: Instytut Filozofii
 1. Idea federacji w polskiej myśli politycznej w okupowanym kraju w latach 1939-1945 (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Dariusz Miszewski, Jednostka: Instytut Politologii
 1. Platon w polskiej kulturze filozoficznej. Polskie badania nad dialogami w wieku XIX i I połowie XX (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Tomasz Mróz, Jednostka: Instytut Filozofii

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 1. Strategie żerowania młodych bocianów białych Ciconia ciconia w okresie post-pisklęcym (własny)

  Kierownik tematu: mgr Marcin Bocheński, Jednostka: Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska
 1. Pyły drogowe jako potencjalne zagrożenie dla ekosystemów miejskich na przykładzie Zielonej Góry (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ; Doktorant: mgr inż. Barbara Walczak, Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
 1. Kinematyka wysokościowej sieci pomiarowo-kontrolnej w aspekcie zastosowania algorytmów klasycznych i sieci neuronowych (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Józef Gil, prof. UZ; Doktorant: mgr inż. Sławomir Gibowski , Jednostka: Instytut Budownictwa
  Czas trwania – data rozpoczęcia: 31.07.2007 – data zakończenia: 31.12.2008
  Fundusze: 73 060 zł
 1. Nośność belek i słupów żelbetowych w stanie deformacji zakrytycznych. Badania doświadczalne, modele obliczeniowe, wytyczne propjektowania (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr inż. Jacek Korentz, Jednostka: Instytut Budownictwa

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Deterministyczne i stochastyczne równania z pamięcią (własny)

  Kierownik tematu: dr Anna Karczewska, Jednostka: Zakład Teorii Sterowania i Procesów Stochastycznych
 1. Rozgrywane kolorowanie grafów (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. Jarosław Grytczuk; Doktorant: mgr Tomasz Bartnicki, Jednostka: Zakład Dydaktyki Matematyki i Teorii Liczb

Wydział Mechaniczny

 1. Badania skrawalności wybranych gatunków stali węglowych w warunkach MQCL (promotorski)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein; Doktorant: mgr inż. Radosław Maruda, Jednostka: Instytut Budowy i Esploatacji Maszyn
 1. Edukacja ukierunkowana na bezpieczeństwo i kulturę pracy (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr inż. Marek Rybakowski, Jednostka: Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej
 1. Planowanie i wybór sekwencji montażu we współbieżnym projektowaniu elementów i zespołów maszyn (promotorski)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Ryszard Rohatyński; Doktorant: mgr inż. Michał Sąsiadek, Jednostka: Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

 1. Praca zawodowa a sposoby spędzania czasu wolnego (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ; Doktorant: mgr Magdalena Zdaniewicz, Jednostka: Instytut Pedagogiki Społecznej
 1. Bariery instytucjonalizacji merytokratycznych reguł doboru kadr kierowniczych w sektorze publicznym w Polsce (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Mariusz Kwiatkowski, Jednostka: Instytut Socjologii
 1. Nauczyciele i uczniowie gimnazjum wobec wyboru wartości. Konteksty. Ambiwalencje. Perspektywy (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Ewa Pasterniak-Kobyłecka, Jednostka: Instytut Pedagogiki i Psychologii
 1. Wczesne selekcje społeczno-szkolne. Studium porównawcze dwóch pierwszych klas (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Mirosława Nyczaj-Drąg, Jednostka: Instytut Pedagogiki i Psychologii

Projekty zgłoszone na konkurs na 31.05.2007

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Modelowanie defektoskopii detali ze stopów aluminium (rozwojowy)

  Kierownik tematu: dr hab. Mirosław R. Dudek, prof. UZ, Jednostka: Instytut Fizyki

Wydział Mechaniczny

 1. Określenie wpływu parametrów metalurgicznych i przeróbki plastycznej miedzi chromowo-cyrkonowej na własności prętów na elektrody do zgrzewania (rozwojowy)

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Adam Bydałek, prof. UZ, Jednostka: Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn

Projekty zgłoszone na konkurs na 31.07.2007

Wydział Nauk Biologicznych

 1. Wpływ sroki Pica pica na śmiertelność młodych mazurków Passer montanus w środowisku miejskim i niemiejskim (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Leszek Jerzak, prof. UZ, Jednostka: Katedra Ochrony Przyrody

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

 1. Wpływ informacji zwrotnych na automatyzmy w zachowaniu (własny)

  Kierownik tematu: dr Marcin Florkowski, Jednostka: Instytut Pedagogiki i Psychologii
 1. Edukacja elementarna w Zielonej Górze – stan i perspektywy rozwoju (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Pola Kuleczka, prof. UZ, Jednostka: Instytut Pedagogiki i Psychologii
 1. Kształcenie na odległość wspomagane komputerowo jako element procesu edukacji pedagogów (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ, Jednostka: Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 1. Zmiany parametrów wytrzymałościowych gruntów w rejonie wyrobisk po podziemnej eksploatacji węgla brunatnego (własny)

  Kierownik tematu: dr Andrzej Kraiński, Jednostka: Instytut Budownictwa

Wydział Humanistyczny

 1. Filozofia społeczna i filozofia polityki w schematach pojęciowych (własny)

  Kierownik tematu: dr Roman Sapeńko, Jednostka: Instytut Filozofii
 1. Sergiusza Bułhakowa filozofia wszechjedności (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ, Jednostka: Instytut Filozofii
 1. Metodologiczno-filozoficzne aspekty teorii inteligentnego projektu (promotorski)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski, Jednostka: Instytut Filozofii
 1. Platon w polskiej kulturze filozoficznej. Polskie badania nad dialogami w wieku XIX i I połowie XX wieku (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Tomasz Mróz, Jednostka: Instytut Filozofii
 1. Szlacheckie wzorce osobowe w Polsce XVI i XVII wieku (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Urszula Świderska-Włodarczyk, prof. UZ, Jednostka: Instytut Historii
 1. Dzwony śląskie wielkopolskie, bnanderburskie i pomorskie w zbiorach Deutsches Glockenarchiv w Norymberdze (własny)

  Kierownik tematu: dr Marceli Tureczek, Jednostka: Instytut Historii
 1. Idee romantyzmu w życiu społeczno-politycznym Wielkiego Księstwa Poznańskiego 1830-1863 (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. Tomasz Nodzyński, Jednostka: Instytut Historii
 1. „Pan Sędzia Deluty” Adama Jerzego Czartoryskiego. Studium historyczno-literackie i krytyczna edycja dzieła (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ, Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
 1. Koncepcja IV Rzeczypospolitej (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Edward Macała, Jednostka: Instytut Politologii

Wydział Fizyki i Astronomii

 1. Nie-dipolowe pole magnetyczne nad czapą polarną gwiazdy neutronowej a fizyka promieniowania pulsarów (własny)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. George Melikidze, Jednostka: Instytut Astronomii
 1. Spektakularne własności promieniowania radiowego pulsarów (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ, Jednostka: Instytut Astronomii

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Stochastyczne równania relaksacyjne (własny)

  Kierownik tematu: dr Anna Karczewska, Jednostka: Zakład Teorii Sterowania i Procesów Stochastycznych

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 1. Proekologiczne zamówienia publiczne jako przykład „dobrych praktyk” w organizacji (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Magdalena Graczyk, prof. UZ, Jednostka: Zakład Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Zaburzenia elektromagnetyczne i metody ich ograniczania w systemach rozproszonych zawierających przekształtniki energoelektroniczne (własny)

  Kierownik tematu: dr inż. Robert Smoleński, Jednostka: Instytut Inżynierii Elektrycznej
 1. Transformata Hougha w zagadnieniu ekstrakcji cech sygnałów jedno- i dwuwymiarowych (promotorski)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
 1. Układ zasilania gwarantowanego na bazie napicia źródłowego synchronicznego (celowy)

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak, prof. UZ, Jednostka: „Instytut Inżynierii Elektrycznej; Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej „Metrol””

Projekty zgłoszone na konkurs na 31.01.2008

Wydział Humanistyczny

 1. Platon w polskiej kulturze filozoficznej. Polskie badania nad dialogami w wieku XIX i I połowie XX wieku (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Tomasz Mróz, Jednostka: Instytut Filozofii
 1. Język wykształconego agronoma doby początków rewolucji naukowo-technicznej (na podstawie rękopisów „Wykładów” Władysława Majewskiego) (habilitacyjny)

  Kierownik tematu: dr Marzanna Uździcka, Jednostka: Instytut Filologii Polskiej

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Iteracyjne aproksymacje punktów stałych operatorów rzutowych (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Andrzej Cegielski, prof. UZ, Jednostka: Zakład Teorii i Metod Optymalizacji
 1. Równania funkcyjne i ich operatory wraz z zastosowaniami w probabilistyce i ekonomii (własny)

  Kierownik tematu: dr hab. Witold Jarczyk, prof. UZ, Jednostka: Zakład Równań Funkcyjnych
 1. Modyfikacje metody von Neumanna rzutowania naprzemiennego (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. Andrzej Cegielski, prof. UZ; Doktorant: mgr Agnieszka Suchocka, Jednostka: Zakład Teorii i Metod Optymalizacji

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 1. Planowanie i wybór sekwencji montażu we współbieżnym projektowaniu elementów i zespołów maszyn (promotorski)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Ryszard Rohatyński; Doktorant: mgr inż. Michał Sąsiadek , Jednostka: Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 1. Sterowanie procesami powtarzalnymi i iteracyjne sterowanie z uczeniem (ILC) {własny)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski, Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
 1. Sprzętowa akceleracja obliczeń sum korelacyjnych i ich zastosowanie w analizie sygnałów biomedycznych, ze szczególnym uwzględnieniem szeregu RR (własny)

  Kierownik tematu: dr inż. Wojciech Zając, Jednostka: Instytut Informatyki i Elektroniki
 1. Transformata Hougha w zagadnieniu ekstrakcji cech sygnałów jedno- i dwuwymiarowych (promotorski)

  Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz; Doktorant: mgr inż. Maciej Hrebień, Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 1. Przewodnictwo cieplne gruntów w Polsce oraz jego zależność od wilgotności i gęstości objętościowej (własny)

  Kierownik tematu: dr Agnieszka Gontaszewska, Jednostka: Instytut Budownictwa
 1. Miejskie płyty drogowe – właściwości i potencjalne zagrożenia. Studium na przykładzie Zielonej Góry (promotorski)

  Kierownik tematu: dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ; Doktorant: mgr inż. Barbara Walczak , Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska

 

^