Nagrody

NAGRODY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich z dnia 6 września 2016 (Dz. U. z 2016r. poz.1462) nauczycielom akademickim mogą być przyznane następujące nagrody:

 1. za osiągnięcia naukowe ( za rok kalendarzowy),
 2. za osiągnięcia dydaktyczne o charakterze indywidualnym albo zespołowym ( za rok kalendarzowy),
 3. za osiągnięcia organizacyjne ( za rok akademicki ),
 4. za całokształt dorobku

Ad.1 / Nagrody za osiągnięcia naukowe przyznaje się za osiągnięcia będące podstawą nadania w poprzednim roku kalendarzowym:

 1. stopnia naukowego doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego sztuki;
 2. stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki.

Ad.2 / Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne o charakterze indywidualnym albo zespołowym uzyskane w poprzednim roku kalendarzowym przyznaje się za:

 1. innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 2. nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych;
 3. autorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich.

Ad.3/ Nagrody za osiągnięcia organizacyjne uzyskane w poprzednim roku akademickim przyznaje się za działania, które znacząco wpłynęły na poprawę:

 1. jakości prowadzonych w uczelni badań naukowych lub prac rozwojowych;
 2. jakości dydaktyki i kształcenia;
 3. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności za:
  • prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców,
  • opracowanie programów kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmujących umiejętności niezbędne na rynku pracy;
 4. zarządzania uczelnią, w szczególności poprawę jej gospodarki finansowej.

Ad.4/ Nagrody za całokształt dorobku, obejmujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, przyznaje się nauczycielom akademickim posiadającym tytuł naukowy profesora albo tytuł profesora sztuki.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym – tekst ujednolicony wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 roku w sprawie nagród Ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. z dnia 14 września 2016 r., poz. 1462)

Wzór wniosku o przyznanie nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wzór wniosku o przyznanie nagrody zespołowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 21 czerwca 2016 r., poz. 882) – jednolity tekst 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej (Dz.U. z dnia 22 stycznia 2013 r. poz.101)

Zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2015 r., poz. 2224)

Zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 lipca 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej (Dz. U. z dnia 26 lipca 2016 r., poz. 1111)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2011 r. nr 179, poz. 1065)

Wzór wniosku o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo – techniczne

Nagrody Ministra Nauki mogą mieć charakter nagród indywidualnych lub zespołowych i przyznawane są w następujących kategoriach:

 1. badań podstawowych;
 2. badań na rzecz rozwoju społeczeństwa;
 3. badań na rzecz rozwoju gospodarki;

W każdej kategorii Minister może przyznać jedną nagrodę;

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:

 1. rady jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-e, lub organy reprezentujące jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. f nw. ustawy;
 2. organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest działalność na rzecz nauki;
 3. Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz komitety Polskiej Akademii Nauk;

Kandydatami do Nagrody Ministra Nauki mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym pracujące za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne;

Ocena wniosków dokonywana jest na podstawie następujących kryteriów:

 1. znaczenie dla rozwoju nauki, w tym w skali międzynarodowej;
 2. w zakresie badań na rzecz rozwoju społeczeństwa – użyteczność wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju społecznego kraju;
 3. w zakresie badań na rzecz rozwoju gospodarki – znaczenie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju określonego działu gospodarki, w tym w skali międzynarodowej;

do wniosku dołącza się:

 1. opis przebiegu kariery naukowej kandydata;
 2. wykaz najważniejszych publikacji naukowych;
 3. opinię wnioskodawcy dotyczącą osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych kandydata w skali krajowej i międzynarodowej;
 4. co najmniej 3 rekomendacje sporządzone przez osoby posiadające stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego albo tytuł naukowy profesora, reprezentujące tę samą lub pokrewną dziedzinę nauki co kandydat do nagrody i posiadające znaczny dorobek naukowy, w tym co najmniej jedną rekomendację zagraniczną;
 5. zgodę kandydata na udział w konkursie;

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki – jednolity tekst (Dz. U. z 10 października 2014 r. poz. 1620)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (Dz. U. z dnia 1 października 2015 r., poz. 1517)

UWAGA: Wniosek o przyznanie każdego z ww. typów nagród, składa się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w terminie do 31 marca danego roku i sporządza w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.


Nagrody Prezesa Rady Ministrów

 Nagroda Prezesa Rady Ministrów może być przyznana za:

 • wyróżnione rozprawy doktorskie,
 • wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego,
 • osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny,
 • osiągnięcia naukowo-techniczne, których wdrożenie przyniosło wymierne efekty ekonomiczne lub społeczne.

Kandydatami do nagrody mogą być:

 • osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym pracujące za granicą, orazcudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce przygotowali rozprawy doktorskie lub uzyskali wymagane osiągnięcia
 • kandydatami do nagrody za wyróżnione rozprawy doktorskie i wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą    nadania stopnia doktora habilitowanego mogą być osoby, którym stopień naukowy doktora albo stopień doktora habilitowanego został nadany w 2016 r. Osoby, które stopnie te uzyskają w grudniu 2016 r. mogą składać swoje wnioski do 28.02.2017 r.

Wnioski mogą składać – w przypadku nagród za:

 • wyróżnione rozprawy doktorskie – jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora
 • wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego – jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora habilitowanego
 • osiągnięcia naukowe, w tym za wybitny dorobek naukowy oraz osiągnięcia naukowo-techniczne
 1. uczelnie
 2. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni
 3. instytuty badawcze

Wysokość nagrody za:

 • wyróżnione rozprawy doktorskie – w wysokości 25 000 zł. każda,
 • wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego – w wysokości 50 000 zł.
 • osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny – w wysokości 125 000
 • osiągnięcia naukowo-techniczne:
 1. nagroda pierwsza – 125 000 zł
 2. nagroda druga – 100 000 zł
 3. nagroda trzecia – 75 000 zł

Termin składania wniosków: do  31.01.2017 r.

(Wnioski dotyczące osób, którym stopień naukowy został nadany w grudniu 2016 roku, składa się w terminie do dnia 28.02.2017 r.)

Do wniosku dołącza się – w przypadku nagród za:

 1. wyróżnione rozprawy doktorskie i wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego – odpowiednio rozprawę doktorską albo informację o osiągnięciach będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z recenzjami uzyskanymi w przewodzie doktorskim albo postępowaniu habilitacyjnym, a także opinię lub kopię uchwały właściwej jednostki o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej
 2. osiągnięcia naukowe, w tym za wybitny dorobek naukowy oraz osiągnięcia naukowo-techniczne – odpowiednio wybrane publikacje, patenty, autoreferat kandydata do nagrody, a także przygotowaną przez powołaną przez wnioskodawcę osobę posiadającą tytuł naukowy recenzję lub opinię o osiągnięciu naukowym lub naukowo-technicznym lub o dorobku, uwzględniającą indeks cytowań, z pominięciem autocytowań.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne (Dz. U. Nr 196, poz. 1163)

zmiany wprowadzone z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2012 r. (Dz.U z dnia 27 stycznia 2012 poz. 106)
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagrodo Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawa nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne (Dz. U z dnia 5 stycznia 2016 poz. 9)

Wnioski składa się do Zespołu ds. Nagród
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
tel. 22 694 75 20

w terminie do dnia 31 stycznia danego roku

 Wnioski dotyczące osób, którym stopień naukowy został nadany w grudniu poprzedniego roku, składa się w terminie do dnia 28 lutego następnego roku.

Zespół ds. Nagród prosi o przekazanie dokumentacji dołączonej do wniosku również w formie elektronicznej ( na płycie CD)

Strona internetowa konkursu

^