Promocje doktorskie 2002

Przebieg uroczystości

W palmiarni Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniu 28 października 2002 r. miała miejsce druga już w historii Uczelni promocja prac doktorskich.

Uroczystość odbyła się w obecności władz, promotorów oraz rodzin młodych naukowców.

Rozprawy doktorskie z pedagogiki, matematyki, budownictwa, filozofii, budowy i eksploatacji maszyn, elektrotechniki oraz historii zostały obronione już na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Przysięgi w języku łacińskim przyjmował JM Rektor prof. Michał Kisielewicz. Młodzi naukowcy ślubowali, że na zawsze zachowają pamięć o Uczelni, będą ją wspierać, nie splamią honoru doktora oraz że dołożą wszelkich starań do rozwoju nauki polskiej.Dyplomy doktorskie wręczyli promotorzy rozpraw lub w zastępstwie dziekani.


Najwięcej prac zostało obronionych na Wydziale Nauk Pedagogicznych i Społecznych w zakresie pedagogiki (8) oraz na Wydziale Humanistycznym w zakresie historii (5).

Nowym doktorom życzenia powodzenia w dalszym prowadzeniu badań naukowych i pracy dydaktycznej złożył również Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Józef Korbicz, który był gospodarzem spotkania.

Zdolność do rozwoju i kreowania własnej kadry jest ważnym elementem dla naszego Uniwersytetu. Studia doktoranckie, prawa doktoryzowania w ośmiu dyscyplinach i habilitowania w trzech zdecydowanie podnoszą prestiż naszej Uczelni i stwarzają możliwości rozwoju własnej kadry.

Wszystkim nowym doktorom serdecznie gratulujemy!

Lista doktorów

Grono naszych doktorów powiększyło się o 19 osób, a dyplomy w czasie promocji otrzymali:

dr Wiesław Chudy – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
Temat: Cele edukacji wojskowej w Polsce w latach 1918-1999;
Promotor: prof. dr hab. Jan Bogusz
Recenzenci: prof. dr hab. Karol Poznański, dr hab. Ryszard Stankiewicz, prof. UZ
Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

dr Robert Fudali – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
Temat: Przemiany roli społecznej nauczycieli na Dolnym Śląsku w latach 1945-1975
Promotor: prof. dr hab. Bolesław Potyrała
Recenzenci: prof. dr hab. Władysław Szlufik, prof. dr hab. Leonard Szymański
Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych
Pracownik Uniwersytetu Zielonogórskiego

dr Piotr Gołdyn – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii
Temat: Symbolika religijna i kościelna w herbach miast polskich do końca XX wieku
Promotor: dr hab. Wojciech Strzyżewski, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Stefan Kuczyński, prof. dr hab. Kazimierz Bobowski
Wydział Humanistyczny

dr Iwona Kopaczyńska – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
Temat: Przemiany w procesie oceniania szkolnego
Promotor: prof. dr hab. Maria Jakowicka
Recenzenci: prof. dr hab. Władysław Puślecki, prof. dr hab. Wojciech Pasterniak
Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych
Pracownik Uniwersytetu Zielonogórskiego

dr Robert Krzemień – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii
Temat: Przemysł ciężki w Świdnicy w latach 1945-1980
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Kwaśny
Recenzenci: prof. dr hab. Franciszek Kusiak, prof. dr hab. Marian Eckert
Wydział Humanistyczny

dr Andrzej Kunert – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii
Temat: Kazimierz Moczarski (1907-1975). Zarys biografii
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Suleja
Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński, prof. dr hab. Czesław Osękowski
Wydział Humanistyczny

dr Elżbieta Lipowicz – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
Temat: Wzory działalności zawodowej pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej – opis i uwarunkowania
Promotor: dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Jerzy Szmagalski, prof. UW, prof. dr hab. Józef Kargul
Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych
Pracownik Uniwersytetu Zielonogórskiego

dr Ewa Łazuka – doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki
Temat: Własności wielomianów grafów i hipergrafów
Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki
Recenzenci: dr hab. Kazimierz Głazek, prof. UZ, dr hab. Maria Kwaśnik, prof. PS
Instytut Matematyki

dr Bożena Matusiak – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
Temat: Funkcjonowanie podstawowej szkoły dwujęzycznej w społeczności zróżnicowanej etnicznie;
Promotor: dr hab. Krystyna Ferenz, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Bolesław Potyrała, dr hab. Stefania Walasek, prof. Uwr, dr hab. Jerzy Nikitorowicz, prof. UwB
Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

dr Maria Meyer – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
Temat: Hierarchie wartości jako wyznaczniki zachowań sprzecznych z prawem (na podstawie badań młodzieży polskiej i niemieckiej);
Promotor: prof. dr hab. Marek Heine
Recenzenci: prof. dr hab. Bronisław Urban, dr hab. Dorota Rybczyńska, prof. UZ
Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

dr inż. Piotr Mróz – doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki
Temat: Algorytmy pracy systemów testujących mikroprocesorowe urządzenia kontrolno-pomiarowe
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Olencki, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Stefan Kubisa, dr hab. inż. Jerzy Bolikowski, prof. UZ
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
Pracownik Uniwersytetu Zielonogórskiego

dr Elżbieta Papiór – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
Temat: Akceptacja norm społecznych przez uczniów szkół słubickich. Badania podłużne;
Promotor: prof. dr hab. Edward Hajduk
Recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław Łobocki, dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ
Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych
Pracownik Uniwersytetu Zielonogórskiego

dr Elżbieta Perzycka – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
Temat: Kompetencje edukacyjne nauczycieli języka polskiego klas IV-VI
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Pasterniak, prof. dr hab. Janusz Gnitecki
Recenzenci: dr hab. Edward Kozioł, dr hab. Bolesław Pękala
Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

dr inż. Katarzyna Przybyła – doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa
Temat: Wpływ izolacji dynamicznej na zużycie energii ogrzewczej w budynkach warchlakarni
Promotor: dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Lech Śliwowski, dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki, prof. UZ
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Pracownik Uniwersytetu Zielonogórskiego

dr Dariusz Rymar – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii
Temat: Gorzów Wlkp. na tle przemian społeczno-politycznych w Polsce 1945-1998
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski
Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Faryś, prof. dr hab. Hieronim Szczegóła
Wydział Humanistyczny

dr Grzegorz Trojanowski – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii
Temat: Dokumentacja upadłościowa odzwierciedleniem procesów transformacji gospodarczej w Polsce lat dziewięćdziesiątych. Studium archiwalno-źródłoznawcze
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski
Recenzenci: prof. dr hab. Rościsław Żerelik, dr hab. Wojciech Strzyżewski, prof. UZ
Wydział Humanistyczny

dr inż. Paweł Urbański – doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa Temat: Ocena stopnia zużycia technicznego wybranej grupy budynków mieszkalnych za pomocą sztucznych sieci neuronowych
Promotor: dr hab. inż. Ewa Marcinkowska, prof. PWr
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zenon Waszczyszyn, dr hab. inż. Andrzej Skarzyński, prof. UZ
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Pracownik Uniwersytetu Zielonogórskiego

dr inż. Janusz Walkowiak – doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn
Temat: Modyfikacja termiczna półwyrobów z polipropylenu a stabilność wymiarowa wyrobów formowanych w stanie stałym
Promotor: dr hab. inż. Józef Maćkiewicz, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Jan Jurga, prof. PP, dr hab. inż. Jerzy Mutwil, prof. UZ
Wydział Mechaniczny
Pracownik Uniwersytetu Zielonogórskiego

dr Maciej Witek – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii
Temat: Deflacyjna koncepcja prawdy
Promotor: dr hab. Adam Grobler, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Jadacki, prof. dr hab. Jerzy Szymura
Instytut Filozofii
Pracownik Uniwersytetu Zielonogórskiego

^