Promocje doktorskie 2004

Przebieg uroczystości

Tradycją Uniwersytetu Zielonogórskiego stało się już, iż corocznie nowi doktorzy odbierają swoje dyplomy, które obronili na naszej Uczelni. W palmiarni Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniu 15 listopada 2004 roku miała miejsce czwarta już w historii Uczelni promocja prac doktorskich. Uroczystość odbyła się w obecności władz, promotorów oraz rodzin młodych naukowców.

26 doktoratów z matematyki pedagogiki, elektrotechniki, informatyki, budownictwa, budowy i eksploatacji maszyn, filozofii oraz historii zostało obronionych w ubiegłym roku na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Dyplomy doktorskie wręczyli promotorzy prac, a zaprzysiężenia w języku łacińskim dokonał Rektor prof. Michał Kisielewicz. Młodzi doktorzy ślubowali, że na zawsze zachowają pamięć o Uczelni, będą ją wspierać, nie splamią honoru doktora oraz że dołożą wszelkich starań do rozwoju nauki polskiej.

Najwięcej prac doktorskich zostało obronionych na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji w zakresie elektrotechniki(5), Na Wydziale Nauk Pedagogicznych i Społecznych, w zakresie pedagogiki (4), na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, w zakresie budownictwa (4) oraz w Instytucie Filozofii, w zakresie filozofii (4).

Otrzymanie stopnia doktora wymaga ważnych badań, publikacji, egzaminów i rozprawy doktorskiej na oryginalny i jeszcze niezbadany temat. Jest to pierwszy stopień w rozwoju młodej kadry. Istotnym jest, że młodzi doktorzy, to najczęściej osoby, które od początku lat studiów związane są z naszą Uczelnią. Dyplom odebrał też pierwszy absolwent studiów doktoranckich prowadzonych na naszej Uczelni.

Wszystkim nowym doktorom życzymy powodzenia w dalszym prowadzeniu badań naukowych i pracy dydaktycznej.

Zdolność do rozwoju i kreowania własnej kadry jest ważnym elementem rozwoju naszego Uniwersytetu. Studia doktoranckie, prawa doktoryzowania w dziesięciu dyscyplinach i habilitowana w trzech stwarzają szansę pełnego rozwoju naukowego pracowników uczelni.

Lista doktorów

Dr inż. Sławomir Kowalczyk – doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki
Temat: Analiza i badanie wpływu parametrów systemu kontrolno-pomiarowego na prognozowanie zużycia energii w układzie ciepłowniczym.
Promotor: Dr hab. inż. Jerzy Bolikowski prof. UZ
Recenzenci: Prof. dr hab. Zygmunt Kuśnierek; Dr hab. inż. Andrzej Olencki, prof. UZ
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Dr inż. Maciej Patan – doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki
Temat: Optimal observation strategies for parameter estimation of distributed systems
Promotor: Dr hab. inż. Dariusz Uciński, prof. UZ
Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Adam Kowalewski; Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Dr inż. Marcin Mrugalski – doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki
Temat: Neuronowe modelowanie systemów nieliniowych w układach detekcji uszkodzeń Promotor: Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski; Dr hab. inż. Dariusz Uciński, prof. UZ Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Dr inż. Marek Kowal – doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki
Temat: Optymalizacja struktur rozmytych sieci neuronowych w układach diagnostyki technicznej
Promotor: Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz
Recenzenci: Prof dr hab inż. Danuta Rutkowska; Dr hab inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Dr inż. Radosław Kasperek – doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki
Temat: Analiza wpływu algorytmów sterowania na wybrane właściwości impulsowych sterowników prądu przemiennego
Promotor: Prof. dr hab. inż. Igor Korotyeyev
Recenzenci: Prof dr hab inż. Leszek Frąckowiak; Prof dr hab inż. Edward Greczko
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Dr inż. Robert Szulim – doktor nauk technicznych w zakresie informatyki
Temat: Metoda pozyskiwania wiedzy do wspomagania prowadzenia złożonego procesu technologicznego
Promotor: Prof. dr hab. Wojciech Moczulski,
Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz; Prof. dr hab. inż. Jan Kościelny
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Dr inż. Elżbieta Grochowska – doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa
Temat: Zastosowanie wkładek ściskanych w rozprężaniu konstrukcji zespolonych
Promotor: Prof. dr hab. inż. Antoni Matysiak
Recenzenci: Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Ryżyński; Dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Dr inż. Jarosław Gniazdowski – doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa
Temat: Wentylacja naturalna w budynkach dla drobiu przy wysokich temperaturach zewnętrznych
Promotor: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński
Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Wacław Bieda; Prof. dr inż. Gerard Besler
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Dr inż. Marzena Jasiewicz – doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa
Temat: Opracowanie i weryfikacja modelu matematycznego do obliczeń zapotrzebowania na energię grzewczą w budynkach inwentarskich
Promotor: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński
Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Wacław Bieda; Prof. dr inż. Gerard Besler
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Dr inż. Katarzyna Regulska – doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa
Temat: Kompozyty gipsobetonowe o podwyższonych właściwościach termoizolacyjnych
Promotor: Dr hab. Stanisław Lewowicki prof. emeryt. PCz
Recenzenci: Prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk; Prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Dr Jacek Jędryczkowski – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
Temat: Prezentacje multimedialne w procesie uczenia się studentów
Promotor: Dr hab. inż. Wielisława Osmańska-Furmanek, prof. UZ
Recenzenci: Prof. dr hab. Maria Jakowicka; Prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki
Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

Dr Teresa Samulczyk-Pawluk – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
Temat: Edukacja teatralna w szkole podstawowej
Promotor: Prof. dr hab. Józef Kargul
Recenzenci: Dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ; Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

Dr Edyta Bartkowiak – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
Temat: Kościół katolicki wobec problemu dzieci pozbawionych opieki w Polsce w latach 1918-1939
Promotor: Dr hab. Ryszard Stankiewicz, prof. UZ
Recenzenci: Dr hab. Marian Surdacki, prof. KUL; Ks. Prof. dr hab. Zdzisław Lec
Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

Dr Iwona Rudek – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
Temat: Tolerancja dzieci wobec niepełnosprawnych rówieśników
Promotor: dr hab. Krystyna Ferenz, prof. UZ
Recenzenci: Prof. dr hab. Wojciech Pasterniak; Prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki
Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

Dr Stanisław Piskorz – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii
Temat: Problematyka realizmu transcendentalnego. Fenomenologiczny projekt Edmunda Husserla
Promotor: Dr hab. Aleksandra Żukrowska, prof. US
Recenzenci: Prof. dr hab. Andrzej Półtawski; Dr hab. Wojciech Żełaniec, prof. UZ
Instytut Filozofii

Dr Grzegorz Trela – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii
Temat: Wartości poznania naukowego
Promotor: Dr hab. Teresa Grabińska prof. UZ
Recenzenci: Prof. dr hab. Wojciech Sady; Prof. dr hab. Eugeniusz Żabski
Instytut Filozofii

Dr Tomasz Mróz – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii
Temat: Wincenty Lutosławski – platonik i neomesjanista
Promotor: Prof. zw. dr hab. Ryszard Palacz
Recenzenci: Prof. zw. dr hab. Tadeusz Bieńkowski; Prof. zw. dr hab. Józef Lipiec; dr hab. Wit Jaworski prof. AP
Instytut Filozofii

Dr Stanisław Hanuszewicz – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii
Temat: Znaczenie fallibilizmu
Promotor: Prof. dr hab. Adam Grobler
Recenzenci: Prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski; Dr hab. Tadeusz Szubka prof. US
Instytut Filozofii

Dr Bartłomiej Rogalski – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii
Temat: Przemiany kulturowe w młodszym okresie przedrzymskim
Promotor: Dr hab. Wojciech Dzieduszycki prof. UZ
Recenzenci: Prof. dr hab. Grzegorz Domański; Prof. dr hab. Jerzy Okulicz-Kozaryn
Wydział Humanistyczny

Dr Paweł Wolnicki – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii
Temat: Procesy akto- i archiwotwórcze w świetle dokumentacji proweniencji struktur archidiecezji częstochowskiej
Promotor: Prof. dr hab.. Kazimierz Bobowski
Recenzenci: Prof. dr hab. Rościsław Żerelik; Dr hab. Wojciech Strzyżewski prof. UZ
Wydział Humanistyczny

Dr Jarosław Kuczer – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii
Temat: Szlachta w życiu społeczno-gospodarczym księstwa głogowskiego w epoce habsburskiej (1526-1740)
Promotor: Dr hab. Wojciech Strzyżewski prof. UZ
Recenzenci: Prof. dr hab. Rościsław Żerelik; Dr hab. Dariusz Dolański
Wydział Humanistyczny

Dr Radosława Kranz – doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki
Temat: Aproksymacja punktowa pewnymi charakterystykami funkcji i funkcji sprzężonej
Promotor: Dr hab. Włodzimierz Łenski, prof. UZ
Recenzenci: Prof. dr hab. Marian Nowak; Prof. dr hab. Paulina Pych-Taberska
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Dr Maciej Zwierzchowski – doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki
Temat: Dominowanie w grafach i ich produktach
Promotor: Dr hab. Maria Kwaśnik, prof. PS
Recenzenci: Prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki; Prof. dr hab. Maciej Sysło
Instytut Matematyki

Dr Stanisław Niwczyk – doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki
Temat: Pojęcie niezależności i pewne odpowiedniości Galois
Promotor: Dr hab. Kazimierz Głazek, prof. UZ
Recenzenci: Prof. dr hab. Maciej Mączyński; Dr hab. Aleksander Grytczuk, prof. UZ
Instytut Matematyki

Dr Dariusz Michalski – doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn
Temat: Matematyczne modelowanie przepływu polimerów w głowicach i kanałach form wtryskowych
Promotor: Dr hab. inż. Edward Walicki, prof. UZ
Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kabza; Dr hab. inż. Adam Bydałek, prof. UZ
Wydział Mechaniczny

Dr Mariusz Jenek – doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn
Temat: Badania wpływu preparatów eksploatacyjnych na właściwości tribologiczne wybranych gatunków żeliw
Promotor: Dr hab. inż. Stanisław Laber, prof. UZ
Prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki; Dr hab. inż. Adam Bydałek, prof. UZ
Wydział Mechaniczny

^