Promocje doktorskie 2006

Przebieg uroczystości

Tradycją Uniwersytetu Zielonogórskiego stało się już, iż corocznie nowi doktorzy odbierają swoje dyplomy, które obronili na naszej Uczelni. W budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii w dniu 30 października 2006 roku miała miejsce kolejna już w historii Uczelni promocja prac doktorskich. Uroczystość odbyła się w obecności władz, promotorów oraz rodzin młodych naukowców.

42 Dyplomy doktorskie wręczyli promotorzy prac, a zaprzysiężenia w języku łacińskim dokonał Rektor prof. Czesław Osękowski. Młodzi doktorzy ślubowali, że na zawsze zachowają pamięć o Uczelni, będą ją wspierać, nie splamią honoru doktora oraz że dołożą wszelkich starań do rozwoju nauki polskiej.

Otrzymanie stopnia doktora wymaga ważnych badań, publikacji, egzaminów i rozprawy doktorskiej na oryginalny i jeszcze niezbadany temat. Jest to pierwszy stopień w rozwoju młodej kadry.

Wszystkim nowym doktorom życzymy powodzenia w dalszym prowadzeniu badań naukowych i pracy dydaktycznej.

Lista doktorów

Dr Anna Kowal-Orczykowska
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: pedagogika
Temat: Percepcja ukrytych przesłań reklam prasowych przez uczniów szkół średnich
Promotor: Prof. dr hab. Józef Kargul
Recenzenci: Prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak;
Prof. dr hab. Wojciech Pasterniak
Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

Dr Ewa Janion
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: pedagogika
Temat: Sytuacja dzieci przewlekle chorych w rodzinie
Promotor: Prof. dr hab. Krystyna Ferenz
Recenzenci: Dr hab. Aleksandra Maciarz, prof. DSWETWP;
Prof. dr hab. Henryk Cudak
Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

Dr Sylwia Słowińska
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: pedagogika
Temat: Polskie i niemieckie koncepcje edukacji kulturalnej dwudziestego wieku
Promotor: Prof. dr hab. Józef Kargul
Recenzenci: Prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht;
Dr hab. Henryk Depta, prof. UW
Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

Dr Edyta Kahl
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: pedagogika
Temat: Doskonalenie zawodowe nauczycieli w Polsce w latach 1944-1989
Promotor: Dr hab. Ryszard Stankiewicz, prof. UZ
Recenzenci: Prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska;
Prof. dr hab. Danuta Koźmian
Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

Dr Renata Ilnicka
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: pedagogika
Temat: Środowiskowy kontekst niedostosowania społecznego uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Głogowie
Promotor: Dr hab. Dorota Rybczyńska, prof. DSWETWP
Recenzenci: Dr hab. Marek Heine, prof. DSWETWP;
Dr hab. Zbigniew Izdebski, prof. UZ
Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

Dr Klaudia Błaszczyk
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: pedagogika
Temat: Obraz publicznej szkoły podstawowej po reformie 1999 roku
Promotor: Prof. dr hab. Krystyna Ferenz
Recenzenci: Prof. dr hab. Mirosław J. Szymański;
Prof. dr hab. Maria Jakowicka
Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

Dr Justyna Lipińska
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: pedagogika
Temat: Pedagogiczne aspekty kultury organizacyjnej społeczności sieciowej w obrębie grup dyskusyjnych w Internecie
Promotor: Dr hab. inż. Marek Furmanek, prof. UZ
Recenzenci: Prof. dr hab. Kazimierz Wenta;
Prof. dr hab. Józef Kargul
Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

Dr Katarzyna Barbara Kochan
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: pedagogika
Temat: Elementarze szkolne w II Rzeczypospolitej
Promotor: Dr hab. Ryszard Stankiewicz, prof. UZ
Recenzenci: Dr hab. Wiesław Jamrożek, prof. UAM;
Dr hab. Franciszek Pilarczyk, prof. UZ
Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

Dr Edyta Mianowska
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: pedagogika
Temat: Strategie uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym
Promotor: Prof. dr hab. Edward Hajduk
Recenzenci: Prof. dr hab. Mirosław S. Szymański;
Dr hab. Zbigniew Izdebski, prof. UZ
Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

Dr Daniel Koteluk
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: historia
Temat: Zjednoczone Stronnictwo Ludowe na Ziemi Lubuskiej 1949-1956
Promotor: Dr hab. Marek Ordyłowski, prof. UZ
Recenzenci: Dr hab. Grzegorz Strauchold;
Prof. dr hab. Czesław Osękowski
Wydział Humanistyczny

Dr Edyta Staroń
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: historia
Temat: Władysław Gomułka wobec twórców kultury (1956-1970)
Promotor: Prof. dr hab. Czesław Osękowski
Recenzenci: Prof. dr hab. Ryszard Sudziński;
Prof. dr hab. Włodzimierz Suleja
Wydział Humanistyczny

Dr Hanna Kurowska
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: historia
Temat: Przeobrażenia demograficzne Gubina od XVII do połowy XIX wieku
Promotor: Dr hab. Tomasz Jaworski, prof. UZ
Recenzenci: Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski;
Dr hab. Wojciech Strzyżewski prof. UZ
Wydział Humanistyczny

Dr Marcin Szymański
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: historia
Temat: Osadnictwo Kotliny Szczercowskiej w okresie nowożytnym w świetle badań archeologicznych i źródeł pisanych
Promotor: Dr hab. Wojciech Dzieduszycki, prof. UZ
Recenzenci: Prof. dr hab. Jerzy Piekalski;
Dr hab. Leszek Belzyt, prof. UZ
Wydział Humanistyczny

Dr Karolina Korenda
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: historia
Temat: Przemiany demograficzne i społeczno -religijne w Parafii Pszczew od XVII do połowy XIX wieku
Promotor: Dr hab. Tomasz Jaworski, prof. UZ
Recenzenci: Dr hab. Cezary Kuklo, prof. UwB;
Dr hab. Leszek Belzyt, prof. UZ
Wydział Humanistyczny

Dr Tomasz Andrzejewski
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: historia
Temat: Rechenbergowie w życiu społeczno-gospodarczym księstwa głogowskiego w XVI-XVII wieku
Promotor: Dr hab. Dariusz Dolański, prof. UZ
Recenzenci: Prof. dr hab. Rościsław Żerelik;
Dr hab. Wojciech Strzyżewski prof. UZ
Wydział Humanistyczny

Dr Ryszard Rauba
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: historia
Temat: Naród w myśli politycznej Róży Luksemburg
Promotor: Dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ
Recenzenci: Dr hab. Roman Drozd, prof. PAP;
Prof. dr hab. Marian Eckert
Wydział Humanistyczny

Dr Magdalena Balak – Hryńkiewicz
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: historia
Temat: Ziemia Lubuska na tle procesów regionalizacji w Polsce i Unii Europejskiej
Promotor: Prof. dr hab. Lesław Koćwin
Recenzenci: Prof. dr hab. Ryszard Herbut;
Prof. dr hab. Marian Eckert
Wydział Humanistyczny

Dr inż. Tomasz Klekiel
doktor nauk technicznych; dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Temat: Zastosowanie metody rozwiązań podstawowych i algorytmów ewolucyjnych do rozwiązywania wybranych nieliniowych problemów brzegowych mechaniki
Promotor: Prof. dr hab. inż. Jan Kołodziej
Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Andrzej P. Zieliński;
Dr hab. inż. Anna Walicka, prof. UZ
Wydział Mechaniczny

Dr inż. Małgorzata Ratajczak
doktor nauk technicznych; dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Temat: Analiza przepływu płynów pseudoplastycznych w szczelinach między wirującymi powierzchniami obrotowymi
Promotor: Dr hab. inż. Anna Walicka, prof. UZ
Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz;
Prof. dr hab. inż. Jan Senatorski
Wydział Mechaniczny

Dr Grzegorz Dudarski
doktor nauk technicznych; dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Temat: Kształtowanie pola akustycznego hałasów infradźwiękowych małych pomieszczeń w eksploatacji pojazdów
Promotor: Dr hab. inż. Edward Kowal, prof. UZ
Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Witold Rybarczyk;
Dr hab. inż. Józef Maćkiewicz, prof. UZ
Wydział Mechaniczny

Dr inż. Piotr Ratajczak
doktor nauk technicznych; dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Temat: Analiza przepływu uogólnionych płynów drugiego rzędu w kanałach osiowo-symetrycznych
Promotor: Dr hab. inż. Edward Walicki, prof. UZ
Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz;
Prof. dr hab. inż. Józef Wojnarowski
Wydział Mechaniczny

Dr inż. Krzysztof Białas-Heltowski
doktor nauk technicznych; dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
Temat: Wyznaczanie i ocena rozwiązań polioptymalnych na przykładzie wybranego układu technicznego
Promotor: Prof. dr hab. inż. Ryszard Rohatyński
Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Wojciech Tarnowski;
Dr hab. inż. Jerzy Mutwil, prof. UZ
Wydział Mechaniczny

Dr Jacek Uglik
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: filozofia
Temat: Michała Bakunina filozofia negacji
Promotor: Dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ
Recenzenci: Dr hab. Jan Krasicki, prof. UO;
Prof. dr hab. Andrzej de Lazari
Instytut Filozofii

Dr Paweł Walczak
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: filozofia
Temat: Filozofia a pedagogika. Józefa Tischnera filozofia człowieka jako źródło inspiracji pedagogicznych
Promotor: Dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ
Recenzenci: Prof. UZ, dr hab. Krzysztof Kaszyński;
Prof. dr hab. Józef Kosian
Instytut Filozofii

Dr Dorota Leszczyńska
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: filozofia
Temat: The Method of Socratic Proofs for Normal Modal Propositional Logics
Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski
Recenzenci: Prof. dr hab. Jerzy Pogonowski;
Dr hab. Tomasz Skura, prof. UZ
Instytut Filozofii

Dr Piotr Bylica
doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: filozofia
Temat: Phillipa E. Johnsona krytyka naturalizmu w nauce
Promotor: Prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski
Recenzenci: Ks. prof. dr hab. Andrzej Bronk;
Prof. dr hab. Adam Grobler
Instytut Filozofii

Dr inż. Bartosz Kuczewski
doktor nauk technicznych; dyscyplina: informatyka
Temat: Computational aspects of discrimination between models of dynamic systems
Promotor: Dr hab. inż. Dariusz Uciski, prof. UZ
Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski;
Dr hab. inż Andrzej Królikowski, prof. PP
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Dr inż. Bartłomiej Sulikowski
doktor nauk technicznych; dyscyplina: informatyka
Temat: Computational aspects in analysis and synthesis repetitive processes
Promotor: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski
Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Jan Zarzycki;
Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Dr inż. Zbigniew Hajduk
doktor nauk technicznych; dyscyplina: informatyka
Temat: Sprzętowa implementacja rozmytych sieci Petriego jako układów sterowania
Promotor: Dr hab. inż. Jacek Kluska, prof. PRz
Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Marian Adamski;
Prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Dr inż. Tomasz Kapuściński
doktor nauk technicznych; dyscyplina: informatyka
Temat: Rozpoznawanie polskiego języka miganego w systemie wizyjnym
Promotor: Dr hab. inż. Marian Wysocki, prof. PRz
Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Marek Domański;
Dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Dr inż. Mirosław Kozioł
doktor nauk technicznych; dyscyplina: elektrotechnika
Temat: Synteza cyfrowych filtrów quasi-odwrotnych w klasie układów nieprzyczynowych
Promotor: Prof. dr hab. inż. Maciej Siwczyński
Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski;
Prof. dr hab. inż. Marian Miłek
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Dr inż. Adam Noculak
doktor nauk technicznych; dyscyplina: elektrotechnika
Temat: Analiza i badanie przekształtników matrycowych w układach elektroenergetycznych
Promotor: Prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki
Recenzenci: Prof. Dr hab. inż. Antoni Dmowski;
Dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak, prof. UZ
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Dr.inż. Robert Dąbrowski
doktor nauk technicznych; dyscyplina: elektrotechnika
Temat: Opracowanie i analiza komputerowego systemu odtwarzania napięć i prądów
Promotor: Dr hab. inż. Andrzej Olencki, prof. UZ
Recenzenci: Dr hab. inż. Andrzej Janczak;
Prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Dr inż. Adam Markowski
doktor nauk technicznych; dyscyplina: elektrotechnika
Temat: Model symulacyjny rozproszonego systemu pomiarowo-sterującego
Promotor: Dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ
Recenzenci: Dr hab. inż. Andrzej Olencki, prof UZ;
Prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Dr inż. Magda Hudak
doktor nauk technicznych; dyscyplina: budownictwo
Temat: Wpływ warunków gruntowych i konstrukcji filtrów na wydajność studni głębinowych
Promotor: Dr hab. inż. Tadeusz Chrzan, prof. UZ
Recenzenci: Dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ;
Prof. dr hab. inż. Jerzy Kowalski AR Wrocław;
Dr hab. inż. Andrzej Kotowski, prof. PWr.
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Dr inż. Joanna Kaliszuk
doktor nauk technicznych; dyscyplina: budownictwo
Temat: Analiza niezawodności konstrukcji i elementów konstrukcji za pomocą sztucznych sieci neuronowych
Promotor: Prof. dr hab. inż., Zenon Waszczyszyn
Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Leonard Ziemiański;
Dr hab. inż. Andrzej Machowski, prof. PK;
Dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Dr inż. Janusz Adamczyk
doktor nauk technicznych; dyscyplina: budownictwo
Temat: Wykorzystanie LCA do oceny środowiskowej budynku
Promotor: Dr hab. inż. Magdalena Graczyk, prof. UZ
Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Maria Stawicka-Wałkowska;
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kłos;
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Dr inż. Artur Spólnik
doktor nauk technicznych; dyscyplina: budownictwo
Temat: Programowanie portfela zamówień i ocena programu produkcyjnego firmy budowlanej
Promotor: Dr hab. inż. Jacek Przybylski, prof. UZ
Recenzenci: Dr hab. inż. Magdalena Graczyk, prof. UZ;
Dr hab. inż. Ewa Marcinkowska, prof. PWr;
Prof. dr hab. inż. Andrzej Stefański
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Dr inż. Sebastian Węclewski
doktor nauk technicznych; dyscyplina: inżynieria środowiska
Temat: Stosowanie osadów ściekowych na terenach zieleni miejskiej jako metoda ich zagospodarowania
Promotor: Dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ
Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Adam Koćmit;
Dr hab. inż. Michał Drab, prof. UZ
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Dr Aleksandra Arkit
doktor nauk matematycznych; dyscyplina: matematyka
Temat: Metody selekcyjne w analizie stabilności równowagi z zastosowaniami w modelach wymiany rynkowej
Promotor: Dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ
Recenzenci: Dr hab. Andrzej Cegielski, prof. UZ;
Dr hab. Andrzej Fryszkowski, prof. PW
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Dr Ewa Synówka-Bejenka
doktor nauk matematycznych; dyscyplina: matematyka
Temat: Estymacja dopuszczalna efektów stałych i losowych w modelach liniowych
Promotor: Dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ
Recenzenci: Dr hab. Augustyn Markiewicz, prof. AR;
Prof. dr hab. Roman Zmyślony
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Dr Lidia Kozdrowska
doktor nauk fizycznych; dyscyplina: fizyka
Temat: Właściwości centrów paramagnetycznych kompleksów DOPA-melaniny z kanamycyną i jonami miedzi(II)
Promotor: Dr hab. Barbara Pilawa, prof. ŚlAM
Recenzenci: Dr hab. Ryszard Krzyminiewski, prof. UAM;
Dr hab. Ryszard Hrabański, prof. PC
Instytut Fizyki

^