Promocje doktorskie 2011

Przebieg uroczystości

W dniu 8 listopada 2011 roku miała miejsce jedenasta w historii Uczelni uroczystość Promocji Doktorskich. Odbyła się ona w obecności władz Uniwersytetu, promotorów prac doktorskich oraz rodzin młodych naukowców.

Dyplomy odbierało 25 doktorów, z czego z:

  • Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji – 6 doktorów (2 elektrotechnika; 4 informatyka)
  • Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu – 3 doktorów (pedagogika)
  • Instytutu Filozofii – 1 doktor (filozofia)
  • Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii – 1 doktor (matematyka)
  • Wydziału Humanistycznego – 8 doktorów (historia)
  • Wydziału Fizyki i Astronomii – 1 doktor (fizyka)
  • Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska – 5 doktorów (inżynieria środowiska)

Wszystkim nowym doktorom życzymy powodzenia w dalszym prowadzeniu badań naukowych, pracy dydaktycznej oraz pomyślności w życiu osobistym.

Lista doktorów

dr Roman Józefiak
Temat pracy: Ideologia komunalna a ustrój Republiki Nowogrodzkiej do 1480 roku
Wydział Humanistyczny
Doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: historia
Promotor: prof. dr hab. Maria Barbara PiechowiakTopolska
Recenzenci: prof. dr hab. Artur Kijas, dr hab. Wojciech Dzieduszycki, prof. UZ

dr Dariusz Sagan
Temat pracy: Metodologiczno-filozoficzne aspekty teorii inteligentnego projektu
Instytut Filozofii
Doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: filozofia
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski
Recenzenci: dr hab. Krzysztof Łastowski prof. UAM , dr hab. Józef Zon, prof. KUL

dr Krzysztof Wasilewski
Temat pracy: Polityka wewnętrzna i zagraniczna Polski w świetle publicystyki miesięcznika Dziś. Przegląd społeczny (1990-2008)
Wydział Humanistyczny
Doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: historia
Promotor: dr hab. Piotr Majer, prof. UWM
Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski, prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski

dr Elżbieta Later-Chodyła
Temat pracy: Polacy i Polonia w Danii w latach 1893-1980. Studium z zakresu organizacji zespołów ludzkich
Wydział Humanistyczny
Doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: historia
Promotor: prof. dr hab. Maria Barbara Piechowiak Topolska
Recenzenci: prof. dr hab. Edward Olszewski, dr hab. Tomasz Nodzyński prof. UZ

dr Renata Knyspel-Kopeć
Temat pracy: Grunwald w świadomości społeczeństwa polskiego drugiej połowy XIX i XX wieku
Wydział Humanistyczny
Doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: historia
Promotor: dr hab. Urszula Świderska-Włodarczyk, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Zbigniew Pilarczyk, prof. UAM; prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski

dr Ewa Psyk
Temat pracy: Formuła datalna w średniowiecznych dokumentach śląskich do końca XIII wieku
Wydział Humanistyczny
Doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: historia
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski
Recenzenci: dr hab. Andrzej Wałkówski, prof. UŁ; prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski

dr Alina Polak
Temat pracy: Cechy wewnętrzne dokumentów arcybiskupów gnieźnieńskich do 1381 roku
Wydział Humanistyczny
Doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: historia
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski
Recenzenci: dr hab. Andrzej Wałkówski, prof. UŁ; prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski

dr Dawid Kotlarek
Temat pracy: Książka w życiu społeczno-kulturalnym Zielonej Góry w XIX – XX wieku
Wydział Humanistyczny
Doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: historia
Promotor: dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Grażyna Pańko, prof UWr; dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ

dr Daniel Prałat
Temat pracy: Aparat bezpieczeństwa w województwie zielonogórskim w latach 1950-1975
Wydział Humanistyczny
Doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: historia
Promotor: prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Janusz Faryś; dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ

dr Lidia Wawryk
Temat pracy: Postawy nauczycieli – wychowawców wobec zachowań agresywnych gimnazjalistów
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: pedagogika
Promotor: dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Krystyna Ostrowska prof. UW; dr hab. Edward Kozioł, prof. UZ

dr Aneta Klementowska
Temat pracy: Poradnictwo zawodowe w gimnazjum wiejskim w wymiarze środowiskowym (na przykładzie Publicznego Gimnazjum w Lubięcinie)
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: pedagogika
Promotor: dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ; prof. zw. dr hab. Ryszard Parzęcki

dr Ernest Magda
Temat pracy: Rola środowisk socjalizacyjnych w przemianach celów i planów życiowych młodocianych przestępców
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: pedagogika
Promotor: dr hab. Dorota Rybczyńska – Abdel Kawy, prof. DSW
Recenzenci: prof. dr hab. Aleksandra Korwin-Szymanowska; prof. zw. dr hab. Kazimierz Pospiszyl

dr Sebastian Czerwiński
Temat pracy: Kolorowanie grafów różnicowych na liczbach naturalnych Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Doktor nauk matematycznych; dyscyplina: matematyka
Promotor: dr hab. Jarosław Grytczuk, prof. UJ
Recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki; dr hab. Tomasz Schoen, prof. UAM

dr inż. Jacek Bochniak
Temat pracy: Projektowanie systemów sterowania przełączalnymi procesami powtarzalnymi
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
Doktor nauk technicznych: dyscyplina: elektrotechnika
Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Tadeusz Łobos, prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński

dr inż. Łukasz Dziekan
Temat pracy: Modelowanie neuro-rozmyte typu Takagi – Sugeno w sterowaniu tolerującym uszkodzenia
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
Doktor nauk technicznych: dyscyplina: informatyka
Promotor: dr hab. inż. Marcin Witczak, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Tatjewski, dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ

dr inż. Jacek Kaniewski
Temat pracy: Analiza i badania właściwości transformatorów hybrydowych
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
Doktor nauk technicznych; dyscyplina: elektrotechnika
Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. inż. Bogusław Grzesik, prof. PŚ; prof. dr hab. inż. Igor Korotyeyev

dr inż. Marek Sałamaj
Temat pracy: Koncepcja i implementacja synchroniczno-asynchronicznego bezpiecznego mikrosterownika logicznego
z dywersyfikacją części sterującej
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
Doktor nauk technicznych; dyscyplina: informatyka
Promotor: prof.dr hab. inż. Marian Adamski
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Tadeusz Łuba, prof. dr hab. inż. Alexander Barkalov

dr inż. Łukasz Hładowski
Temat pracy: Efficient algorithms for solving large-scale computational control problems of repetitive processes
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
Doktor nauk technicznych; dyscyplina: informatyka
Promotor: prof. dr hab. inż Krzysztof Gałkowski
Recenzenci: dr hab. inż. Ewa Skubalska-Rafajłowicz prof. PWr , dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ

dr inż. Jacek Bieganowski
Temat pracy: Synteza mikroprogramowalnych układów sterujących zorientowana na zmniejszenie liczby komórek układu adresowego
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
Doktor nauk technicznych; dyscyplina: informatyka
Promotor: dr hab. inż. Larysa Titarenko, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. inż. Dariusz Kania, prof. PŚ; prof. dr hab. inż. Marian Adamski

dr inż. Michał Ćwiąkała
Temat pracy: Wpływ środków chemicznych stosowanych w zimowym utrzymaniu dróg na kapilarność gruntów
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Doktor nauk technicznych; dyscyplina: inżynieria środowiska
Promotor: dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski; dr hab. inż. Andrzej Kotowski, prof. PWr; dr hab. inż. Adam Wysokowski

dr inż. Anna Asani
Temat pracy: Ocena metod wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych w aspekcie poprawy ochrony przed powodzią na lubuskim odcinku Odry
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Doktor nauk technicznych; dyscyplina: inżynieria środowiska
Promotor: dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. inż. Adam Bolt, prof. PG; dr hab. inż. Tadeusz Chrzan, prof. UZ

dr inż. Anita Jakubaszek
Temat pracy: Związki biogenne w oczyszczalniach hydrofitowych
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Doktor nauk technicznych; dyscyplina: inżynieria środowiska
Promotor: dr hab. inż. Zofia Sadecka, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski; prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak

dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk
Temat pracy: Frakcje ChZT miarą jakości ścieków
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Doktor nauk technicznych; dyscyplina: inżynieria środowiska
Promotor: dr hab. inż. Zofia Sadecka, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. inż. Jolanta Podedworna, prof. PW; dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła, PCz

dr inż. Dariusz Królik
Temat pracy: Wpływ stopnia rozdrobnienia składników biofrakcji odpadów komunalnych na efektywność fermentacji metanowej
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Doktor nauk technicznych; dyscyplina: inżynieria środowiska
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Kazimierz Szymański, dr hab. inż. Zofia Sadecka, prof. UZ

dr Piotr Krzysztof Jachimowicz
Temat pracy: Własności najcięższych jąder atomowych
Wydział Fizyki i Astronomii
Doktor nauk fizycznych; dyscyplina fizyka
Promotor: prof. dr hab. Piotr Rozmej
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Baran, dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ

Doktorzy nieobecni na uroczystości

dr inż. Sergiusz Sienkowski
Temat pracy: Ocena niepewności cyfrowych pomiarów podstawowych parametrów sygnałów
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
Doktor nauk technicznych; dyscyplina: elektrotechnika
Promotor: dr hab. inż. Jadwiga Lal-Jadziak, prof. UMK
Recenzenci: dr hab. inż. Anna Domańska, prof PP; dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ

dr Grzegorz Wnętrzak
Temat pracy: Stosunki polityczne i narodowościowe na pograniczu Śląska Cieszyńskiego i Galicji Zachodniej w latach 1897-1920
Wydział Humanistyczny
Doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: historia
Promotor: dr hab. Janusz Cisek, prof. UJ
Recenzenci: prof. dr hab. Włodzimierz Suleja; dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ

dr Łukasz Musielak
Temat pracy: Między ładem a chaosem. Zygmunta Baumana filozofia człowieka
Instytut Filozofii
Doktor nauk humanistycznych; dyscyplina: filozofia
Promotor: dr hab. Marek Piechowiak, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Beata Frydryczak, prof. UAM; dr hab. Roman Kubicki, prof. UAM

dr Tomasz Sułkowski
Temat pracy: O pewnych rozwiązaniach nieliniowych układów równań różniczkowych
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Doktor nauk matematycznych; dyscyplina: matematyka
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Okrasiński
Recenzenci: prof. dr hab. Michał Kisielewicz; prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja

^