Promocje doktorskie 2014

Przebieg uroczystości

10 grudnia 2014 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyły się uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie. Uroczystość promocji ma szczególny charakter dla uczelni akademickiej, jest bowiem końcowym, miłym akcentem wieloletniego trudu doktorów habilitowanych i doktorów. Tradycyjnie uroczystość odbywa się w obecności władz Uniwersytetu, promotorów oraz rodzin i przyjaciół naukowców.
Tegoroczną uroczystość, pod nieobecność JM Rektora, poprowadzili prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk – Prorektor ds. Jakości Kształcenia oraz prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski – Prorektor ds. Studenckich. Obecny był również dr hab. Andrzej Pieczyński, prof. UZ – Prorektor ds. Rozwoju oraz Dziekani Wydziałów.
Najważniejszą częścią uroczystości jest sam akt promocji. Zwyczajowo najpierw odbywają się promocje habilitacyjne. Rektor dotyka berłem ramienia promowanego wygłaszając formułę Doctorem habilitatum Te creo (Promuję Cię na stopień doktora habilitowanego) następnie w asyście dziekana wydziału, który nadał stopień, wręcza dyplom.
Doktorzy przed otrzymaniem dyplomu, składają przed rektorem uroczyste ślubowanie. W dalszej kolejności promotor uroczyście ogłasza mianowanie na stopień doktora i wręcza nowemu doktorowi dyplom.
Każdego roku powiększa się grono osób, które na naszym Uniwersytecie uzyskują kolejne stopnie naukowe. Podczas tegorocznej, czternastej już w historii naszego Uniwersytetu, uroczystości promocyjnej, dyplomy doktora habilitowanego otrzymało 2 naukowców, natomiast dyplomy doktorskie odebrało 36 osób (z tego 5 rozpraw zostało wyróżnionych). W minionym roku akademickim po raz pierwszy zostały nadane 3 stopnie naukowe doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.
Wszystkim nowym doktorom habilitowanym i doktorom życzymy powodzenia w dalszym prowadzeniu badań naukowych, pracy dydaktycznej oraz pomyślności w życiu osobistym.

Lista doktorów habilitowanych

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

dr hab. Jarosław Kuczer
Tytuł publikacji: Baronowie, hrabiowie, książęta. Nowe elity Śląska (1629 – 1740), Zielona Góra 2013
Recenzenci: prof. dr hab. prof. dr hab. Radosław Gaziński, dr hab. G. Wąs, prof. UW, prof. dr hab.Wojciech Strzyżewski

WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII

dr hab. Małgorzata Wróbel
Jednotematyczny cyklu publikacji: Operatory lokalne i operatory superpozycji różnicowych
Recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław Mastyło, prof. dr hab. Józef Banaś, prof. dr hab. Witold Jarczyk

Lista doktorów

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

dr inż. Tomasz Zawadzki
Tytuł rozprawy: Modelowanie obiektów trójwymiarowych z wykorzystaniem hybrydy gramatyki kształtu i morfingu
Promotor: dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. inż. Olgierd Unold, prof. PW, dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ

dr inż. Paweł Filipczuk (rozprawa wyróżniona)
Tytuł rozprawy: Segmentacja i ekstrakcja cech obrazów mikroskopowych materiału pozyskanego metodą bezaspiracyjnej biopsji cienkoigłowej nowotworów piersi
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof.UZ
Recenzenci: dr hab. inż. Urszula Boryczka, prof. UŚ, dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. ZU

dr inż. Michał Grobelny
Tytuł rozprawy: Transformacja diagramów aktywności języka UML do sieci Petriego sterowania
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof.UZ
Recenzenci: dr hab. inż. Marek Gorgoń, prof. AGH, dr hab. inż. Andrei Karatkevich, prof. ZU

dr inż Marek Kopeć
Tytuł rozprawy: Testowanie nowoczesnych urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Olencki, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Edward Greczko, prof. dr hab. inż. Zygmunt Kuśmierek

dr inż. Olena Hebda
Tytuł rozprawy: Redukcja rozmiaru układu matrycowego dla mikroprogramowanego automatu Moore’a
Promotor: dr hab. inż. Larysa Titarenko, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. inż. Andrei Karatkevich, prof. UZ, dr hab. Marcin Szpyrka, prof. AGH

dr inż. Piotr Leżyński
Tytuł rozprawy: Analiza i badania wpływu technik modulacji w układach z falownikami napięcia na elektromagnetyczne zaburzenia przewodzone
Promotor: dr hab. inż. Adam Kempski, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. inż. Piotr Chrzan, dr hab. inż. Grzegorz Benysek, prof. UZ

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

dr inż. Róża Wasylewicz
Tytuł rozprawy: Czynniki ryzyka środowiskowego na terenach przemysłu metalowego
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Justyna Chudecka, prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak

dr inż. Jolanta Machnikowska
Tytuł rozprawy: Wpływ termicznej hydrolizy osadów na proces fermentacji metanowej
Promotor: prof. dr hab. inż. Zofia Sadecka
Recenzenci: prof. dr hab. inż. January Bień, prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak

dr inż Aleksandra Sieciechowicz
Tytuł rozprawy: Unieszkodliwianie osadów ściekowych na plantacji wierzby energetycznej
Promotor: prof. dr hab. inż. January Bień
Recenzenci: dr hab. inż. Ewa Zielewicz, prof. PŚ, prof. dr hab. inż. Kazimierz Szymański

dr inż. Marta Mazurkiewicz
Tytuł rozprawy: Niekonwencjonalne systemy usuwania związków azotu ze ścieków
Promotor: prof. dr hab. inż. Zofia Sadecka
Recenzenci: dr hab. inż. Agata Rosińska, prof. PCz, dr hab. inż. Tadeusz Siwiec, prof. SGGW

dr inż. Wanda Czyżewska
Tytuł rozprawy: Zastosowanie metod biologicznych do oceny zagrożenia cyanotoksycznego w wodzie do picia
Promotor: dr hab. Marlena Piontek, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Teodora Traczewska, prof. PWr, prof. dr hab. inż. Zofia Sadecka

dr inż. Arkadiusz Rojna
Tytuł rozprawy: Analiza zmienności współczynnika filtracji w gruntach niespoistych w rejonie Słubic
Promotor: dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Kotowski, dr hab. inż . Tadeusz Chrzan, prof. UZ

dr inż.Remigiusz Aksentowicz
Tytuł rozprawy: Efektywność energetyczna pneumatycznych instalacji odciągowych w warunkach eksploatacji
Promotor: dr hab. inż. Waldemar Uździcki, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak, prof. dr hab. inż. Edward Kowal

WYDZIAŁ MECHANICZNY

dr inż. Krzysztof Robert Adamczuk
Tytuł rozprawy: Ocena właściwości tribologicznych węzłów tarcia z wybranymi gatunkami brązów w obecności środków smarowych modyfikowanych preparatem eksploatacyjnym o działaniu chemicznym
Promotor: dr hab. inż. Stanisław Laber, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. inż. Witold Piekoszewski, prof. IteE-PIB , prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki

WYDZIAŁ MATEMATYKI< INFORMATYKI I EKONOMETRII

dr Rafał Piotr Zalas
Tytuł rozprawy: Nierówności wariacyjne dla problemów punktów stałych operatorów quasi-nieoddalających (rozprawa wyróżniona)
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Cegielski
Promotor pomocniczy: dr Robert Dylewski
Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Migórski, prof. dr hab. Dariusz Zagrodny

dr Bartosz Bandrowski
Tytuł rozprawy: Równania Volterry typu splotowego z zaburzeniem
Promotor: dr hab. Anna Karczewska, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ, prof. dr hab. Leszek Słomiński

Kamil Łukasz Świątek
Tytuł rozprawy: Wielowartościowa całka stochastyczna względem martyngału na płaszczyźnie i wielowartościowe równania stochastyczne
Promotor: dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Antoni Augustynowicz, prof. UG, dr hab. Anna Karczewska, prof. UZ

WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII

dr Artur Piotr Durajski (rozprawa wyróżniona)
Tytuł rozprawy: Właściwości termodynamiczne wysokociśnieniowego stanu nadprzewodzącego w związkach wodorowanych
Promotor: dr hab. Radosław Szczęśniak
Promotor pomocniczy: dr inż. Marcin Jarosik
Recenzenci: prof. dr hab. Józef Spałek, dr hab. inż. Zygmunt Bąk, prof. AJD

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

dr Jolanta Skierska
Tytuł rozprawy: Ludność Zielonej Góry w świetle ksiąg metrykalnych z lat 1652-1766
Promotor: dr hab. Leszek Belzyt, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Jaworski, prof. dr hab. Zdzisław Noga

dr Sylwia Solarska
Tytuł rozprawy: Procesy aktotwórcze organizacji turystycznych na Podkarpaciu w latach 1945-1980
Promotor: dr hab. Joanna Karczewska, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski, prof. dr hab. Stanisław Jankowiak

dr Piotr Krystians
Tytuł rozprawy: Milicja Obywatelska na Ziemi Lubuskiej (1945-1990)
Promotor: dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Czesław Osękowski, dr hab. Piotr Majer, prof. UWM

dr Kamil Wasilkiewicz
Tytuł rozprawy: Templariusze i joannici w biskupstwie lubuskim (XIII-XVI w.)
Promotor: dr hab. Urszula Świderska-Włodarczyk, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Zbigniew Pilarczyk, prof. UAM, prof. dr hab. Kazimierz Bobowski

dr Jarosław Chojak
Tytuł rozprawy: Związki zawodowe na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1980
Promotor: dr hab. Bernadetta Nitschke, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Czesław Osękowski, dr hab. Grzegorz Strauchold, prof. UWr

dr Dorota Magdalena Dolińska
Tytuł rozprawy: Recepcja muzyki polskiej w Nadrenii w XIX stuleciu
Promotor: dr hab. Andrzej Tuchowski, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ, dr hab. Joanna Subel, prof. UWr

Ks dr Jan Kudelka
Tytuł rozprawy: Kościół rzymskokatolicki na Sądecczyźnie w latach II wojny światowej
Promotor: dr hab. Urszula Świderska – Włodarczyk, prof. UZ
Recenzenci: ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko, prof. dr hab. Franciszek Marek

dr Arkadiusz Tyda (rozprawa wyróżniona)
Tytuł rozprawy: Działalność społeczno- polityczna i religijna Łemków w Stanach Zjednoczonych Ameryki w XX wieku
Promotor: dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Jankowiak, dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ

dr Izabela Korniluk
Tytuł rozprawy: Lubuskie Towarzystwo Kultury w latach 1957 – 1992
Promotor: prof. dr hab. Czesław Osękowski
Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski, dr hab. Stefan Dudra, prof.UZ

dr Arkadiusz Cincio
Tytuł rozprawy: Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze w latach 1945 – 2012
Promotor: prof. dr hab. Czesław Osękowski
Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski, dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ

dr Mieczysław Józef Kopeć
Tytuł rozprawy: Edukacja kadr technicznych przemysłu metalowego w latach 1946 – 1989 na łamach czasopisma branżowego „ Mechanik”
Promotor: dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr, dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ

INSTYTUT FILOZOFII

dr Błażej Baszczak
Tytuł rozprawy: Dotykanie egzystencji. Jean-Luc Nancy’ego filozofia dekonstrukcji
Promotor: prof. dr hab. Lilianna Kiejzik
Recenzenci: dr hab. Krzysztof Matuszewski, prof. UŁ, dr hab. Piotr Mróz

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

dr Beata Kohlman
Tytuł rozprawy: Zachowania agresywne młodzieży szkół zawodowych (na przykładzie Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie)
Promotor: dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Irena Pospiszyl, dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ

dr Mariola Badowska
Tytuł rozprawy: Rola szkoły w procesach integracji dzieci uchodźców i imigrantów
Promotor: dr hab. Krystyna Błeszyńska, prof. SGGW
Recenzenci: dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ, prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz

dr Renata Malicka
Tytuł rozprawy: Opinie o zachowaniach dewiacyjnych przestępców gospodarczych w okresie zmiany społecznej
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki
Recenzenci: prof. dr hab. Anna Nowak, dr hab. Wielisława Osmańska-Furmanek , prof. UZ

WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH

dr Beata Koim-Puchowska
Tytuł rozprawy: Kondycja roślin w warunkach stresu środowiskowego (rozprawa wyróżniona)
Promotor: dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz, dr hab. Roman Buczkowski, prof. UMK

dr Piotr Puchowski
Tytuł rozprawy: Wpływ środowiska na mechanizmy obronne i kondycję bogatki Parus major
Promotor: dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Tryjanowski, dr hab. Andrzej Przystalski, prof. UMK

dr Przemysław Szwajkowski
Tytuł rozprawy: Wpływ warunków termicznych środowiska na obraz trzustki wewnątrzwydzielniczej wybranych grup kręgowców
Promotor: dr hab. Krzysztof Kasprzak, prof. UP
Recenzenci: prof. dr hab. Maria Ogielska, dr hab. Piotr Profus, prof. IOP PAN

^