Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych w ramach stosunku pracy w polskich jednostkach prowadzących działalność naukową. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.

Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat. Wnioski należy kierować do MNiSW. Wnioski składają jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Ocenie podlegają m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych. Młodzi naukowcy sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium.

Stypendia są przyznawane przez ministra właściwego do spraw nauki corocznie, na podstawie złożonych wniosków, w drodze konkursu.

Podstawą jest art. 28a ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249, poz. 1268 oraz z 2016 poz. 1020 i 1311) oraz rozporzadzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców:

http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia-nauka/rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-26-pazdziernika-2016-r-w-sprawie-szczegolowych-kryteriow-i-trybu-przyznawania-stypendiow-naukowych-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow.html

Stypendium może być przyznane młodemu naukowcowi, który nie ukończył 35. roku życia do dnia wysłania wniosku do MNiSW w systemie OSF (co jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku w rozumieniu rozporządzenia).

Wnioski o przyznanie stypendiów dla wybitnych młodych naukowców należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF.

Termin składania wniosków: 31 marca każdego roku.

Wniosek przed wysłaniem do MNiSW należy złożyć w formie papierowej w Dziale Nauki celem przedstawienia do akceptacji Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Komunikaty MNiSW

Informacja dotycząca składania wniosków w XII edycji konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-dotyczaca-skladania-wnioskow-w-xii-edycji-konkursu-o-stypendia-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow.html

^